Trang chủ  /  TIN TỨC TIN ĐOÀN THỂ  /  TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HỘI TÔNG ĐỒ

Tên gọi : HỘI TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

Bổn mạng : Thánh Phêrô ­ Phao lô, Ngày kính : 29-6

Thành phần: quý chức tân cựu + hội đoàn

ý lực sống ; " NGHỈ CHỨC KHÔNG NGHỈ VIỆC" Lm Ant NPH


A/ Tôn chỉ

I/ Ơn gọi tông đồ giáo dân:

 1. 1.Giáo dân tham dự vào sứ mạng của Giáo hội:

Giáo hội được khai sinh để làm cho nước Chúa Ki-tô rộng mở trên khắp hoàn cầu, hầu làm vinh danh Thiên Chúa Cha: tức là làm cho mọi người tham dự vào việc chuộc tội và cứu rỗi, để rồi nhờ họ, toàn thể vũ trụ thực sự được quy hướng về Chúa Ki-tô.

Trong giáo hội có nhiều tác vụ khác nhau nhưng đều chung một sứ mệnh…

Còn phần giáo dân, vì họ tham dự thực sự vào nhiệm vụ tư tế, tiên tri, vương đế của Chúa Ki-tô nên họ chu toàn phần việc của mình trong sứ mệnh của toàn dân.

Giáo dân thực sự thi hành việc tông đồ bằng công việc của mình để rao giảng phúc âm và thánh hóa nhân loại. Vì bản chất riêng biệt của người giáo dân là sống giữa đời và làm việc đời nên chính họ được Thiên Chúa mời gọi để một khi tràn đầy tinh thần Ki-tô giáo, họ làm việc tông đồ giữa đời như men trong bột.

 1. 2.Nền tảng của việc tông đồ giáo dân:

Giáo dân có bổn phận và quyền làm tông đồ do chính việc kết hợp với Chúa Ki-tô là đầu.

Việc tông đồ được thực thi nhờ đức tin, đức cậy, đức ái.

Để thể hiện việc tông đồ này, Chúa Thánh Thần thánh hóa qua tác và các bí tích. Ngài cũng ban cho các tín hữu những ơn được biết, phân phát những ơn đó cho  mọi người tùy ý Ngài.

Mỗi tín hữu có quyền lợi và bổn phận sử dụng những ơn đó trong Giáo Hội cũng như giữa trần gian để mưu ích cho mọi người và xây dựng Giáo Hội trong tự do của Chúa Thánh Thần.

 1. 3.Đường lối tu đức của người giáo dân hướng đến việc tông đồ:

Vì Chúa Ki-tô_ Đấng được Cha sai đến là nguồn mạch nguyên thủy của mọi việc tông đồ trong Giáo hội- đường lối kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô trong Giáo hội được nuôi dưỡng bằng sự phù giúp thiêng liêng chung cho mọi tín hữu, nhất là bằng việc tích cực vào phụng vụ. Những việc trong gia đình cũng như việc ngoài xã hội không được tách rời khỏi động lực siêu nhiên của cuộc sống theo lời thánh Tông Đồ: “hết thảy công việc anh em làm trong lời nói hay việc làm, hãy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô mà thực hành, nhờ Người để cảm tạ Chúa Cha là Thiên Chúa”.

Chỉ nhờ ánh sáng đức tin và nhờ suy niệm lời Chúa mỗi người mới có thể nhận ra Chúa trong mọi nơi mọi lúc.

Vì yêu thương phát xuất từ Thiên Chúa thúc đẩy họ làm việc thiện cho hết mọi người,

Bắt chước Chúa Ki-tô khiêm hạ,….không hào danh nhưng chuyên lo làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là đẹp lòng người ta.

Nguyên lý đời sống thiêng liêng của mỗi người giáo dân phải mang sắc thái đặc biệt tùy theo bậc sống. Phải phát triển không ngừng những đức tính và tài năng ban cho mình, thích ứng với hoàn cảnh của mỗi đời sống, và biết lợi dụng những ơn huệ Chúa Thánh Thần ban riêng.

Ngoài ra, giáo dân theo ơn gọi của mình, gia nhập vào một trong những hiệp hội hay tu hội được Giáo hội nhìn nhận, họ cũng cố gắng trung thành thể hiện những đặc tính của đời sống thiêng liêng đó. Họ cũng nên kính trọng nghề nghiệp chuyên môn, ý nghĩa gia đình và ý nghĩa công dân cũng như những đức tính liên quan tới đời sống xã hội, chẳng hạn sự liêm khiết, tinh thần công bình, lòng thành thực, lòng nhân hậu, lòng quả cảm. Không có những đức tính đó, không thể có đời sống Ki-tô hữu đích thực.

Gương mẫu hoàn hảo của đời sống thiêng liêng và đời sống tông đồ ấy chính là Đức trinh nữ Maria, nữ vương các tông đồ. Mọi người hãy tôn sùng Mẹ và phó thác đời sống và cả việc tông đồ của mình cho Mẹ coi sóc.

B/ MỤC ĐÍCH

 1. I.Mục tiêu phải đạt tới:

Công trình cứu chuộc của Chúa Ki-tô cốt yếu nhằm việc cứu rỗi nhân loại cũng như bao hàm việc canh tân tất cả trật tự trần thế.

Trong cả hai phạm vi, người giáo dân, vừa là tín hữu vừa là công dân, phải được hướng dẫn liên tục bằng một lương tâm Ki-tô giáo chung nhất.

 1. 1.Việc tông đồ nhằm rao giảng phúc âm và thánh hóa:

Người giáo dân có rất nhiều cơ hội làm việc tông đồ: rao giảng phúc âm và thánh hóa.

Việc tông đồ này không chỉ ở tại việc làm chứng bằng đời sống. Người tông đồ đích thực còn tìm dịp loan truyền Chúa Ki-tô bằng lời nói hoặc cho người chưa tin để đưa họ đến đức tin, hoặc cho tín hữu để giáo huấn họ, củng cố và thúc đẩy họ sống sốt sắng hơn.

 1. 2.Canh tân trật tự trần thế theo tinh thần Ki-tô giáo:

Tất cả những gì tạo nên trật tự trần thế như giá trị cuộc sống và gia đình…tất cả những thực tại đó, xét chúng như thành phần của toàn thể trật tự trần thế, chẳng những chúng là phương thế giúp con người đạt tới mục địc tối hậu, mà chúng còn có giá trị riêng do Thiên Chúa phú bẩm “vì Thiên Chúa nhìn thấy vạn vật Ngài đã tạo thành thảy đều rất tốt đẹp” (stk 1,31)

Giáo dân phải đảm nhiệm việc canh tân trật tự trần thế như nhiệm vụ riêng, và trong nhiệm vụ đó, nhờ được ánh sáng phúc âm soi chiếu tinh thần của giáo hội hướng dẫn và bác ái Ki-tô giáo, thúc đẩy họ phải trực tiếp cương quyết hành động.

 1. 3.Công cuộc bác ái-dấu hiệu của tông đồ:

Mọi hoạt động tông đồ phải bắt nguồn và lấy sức mạnh từ đức ái.

Giới răn quan trọng nhất trong lề luật là yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn và yêu tha nhân như chính mình.

Để thực thi bác ái mà không bị chỉ trích và để tỏ ra bác ái đích thực, cần phải nhìn nhận nơi tha nhân hình ảnh Thiên Chúa.

Người giáo dân phải quý trọng và tùy sức giúp vào các việc từ thiện.

 1. II.Phương thức hoạt động tông đồ:
 2. 1.Nhiều hình thức tông đồ, dù mang một danh hiệu nào khác vẫn đang thực hiện một việc tông đồ quý giá ở thời đại chúng ta. Những tổ chức ấy phải hội đủ những yếu tố sau đây:
  1. a.Mục đích trực tiếp của tổ chức này là mục đích tông đồ của giáo hội, nghĩa là rao truyền phúc âm và thánh hóa nhân loại, và đào tạo cho con người một lương tâm Ki-tô giáo đích thực có thể đem tinh thần phúc âm thấm nhập vào mọi cộng đoàn cũng như mọi lãnh vực của đời sống.
  2. b.Trong khi cộng tác với hàng giáo phẩm theo thể thức riêng của mình, người giáo dân đảm nhận trách nhiệm và đem kinh nghiệm riêng để điều hành các tổ chức này, tìm những điều kiện thích hợp cho hoạt động mục vụ của giáo hội cũng như để soạn thảo và theo đuổi một chương trình hành động.
  3. c.Người giáo dân hoạt động lien kết với nhau như các cơ quan trong than thể, điều đó dễ nói lên ý nghĩa cộng đoàn của giáo hội và làm cho việc tông đồ được hữu hiệu hơn.
  4. d.Người giáo dân hoạt động dưới sự điều khiển của chính hàng giáo phẩm, dù họ tự nguyện dấn than, hoặc được mời hoạt động và cộng tác trực tiếp vào việc tông đồ của hàng giáo phẩm. Hàng giáo phẩm có thể thừa nhận sự cộng tác này bằng sự “ủy nhiệm”nhiên.

Những đoàn thể nào mà giáo quyền xét thấy hội đủ những yếu tố vừa kể đều được coi là công giáo tiến hành, mặc dù những tổ chức đó mang những hình thức và danh hiệu khác nhau tùy theo đòi hỏi của từng địa phương và của mỗi dân tộc.

2.  Tôn trọng các đoàn thể tông đồ.

3. Giáo dân dấn thân phục vụ giáo hội với tước hiệu đặc biệt.

IV. Thông phái theo:

 1. 1.Việc tông đồ của giáo dân, cá nhân hay tập thể phải được đặt vào đúng chỗ trong côcuộc tông đồ của toàn thể giáo hội.
 2. 2.Liên lạc với hàng giáo phẩm.
 3. 3.Hàng giáo sĩ phải giúp đỡ việc tông đồ giáo dân.
 4. 4.Cùng nhau cộng tác.
  1. V.Nhân bản:
  2. 1.Nhân bản là những đức tính chuyên yếu của con người.
  3. 2.Mọi tín hữu nên kính trọng nghề nghiệp chuyên môn ý nghĩa gia đình và ý nghĩa công dân cũng như các đúc tính liên quan đến đời sống và xã hội như lương thiện, tinh thần công bình, lòng thành thực, lòng nhân hậu, lòng quả cảm. Không có những đức tính đó, không có đời sống Ki-tô hữu đích thực.
  4. 3.Trước khi là thành viên tông đồ, họ phải là người Ki-tô hữu, họ phải sống đúng theo nhân phẩm Chúa dựng nên.
  5. 4.Để trưởng thành đời sống nhân bản là quá trình phát triển bản thân hoàn chỉnh về ba cấp: bản năng, trí năng và tâm linh.
  6. 5.Để xây dựng một con người nhân bản, chúng ta cần rèn luyện 13 chuẩn mực sau đây:

-       Điều độ: Không ăn đến chán, uống đến say.

-       Thận trọng: Không nói những lời vô ích cho người khác và tránh những điều ba hoa.

-       Trật tự: Xếp đặt mọi vật vào chỗ của nó và mọi việc làm vào thời gian của nó.

-       Quyết tâm: Việc gì thấy cần phải quyết chí làm và làm cho kỳ được.

-       Tiết kiệm: Chi tiêu những việc có ích cho mình hoặc cho người khác.

-       Chuyên cần: Chăm chỉ nhẫn nại trong mỗi công việc.

-       Thành thật: Nói điều gì phải nói cho đúng sự thật.

-       Công bằng: Không làm hại của cải người khác chỉ hưởng những gì mình được hưởng.

-       Phục thiện: Không cố chấp và sẵn sàng chịu đựng những trách mắng nếu thấy mình có lỗi.

-       Vệ sinh: Gọn gang sạch sẽ về quần áo, nhà cửa, thân thể.

-       Bình tĩnh: Tránh giận dỗi, nóng nảy về những việc trái ý thường xảy ra hoặc không tránh được.

-       Trong sạch: Không sống trác táng. Không để mình buông thả theo bản năng.

-       Khiêm tốn: Không khoe khoang hay tự đề cao mình.

 1. 6.Mời khách dự tiệc: Phải sắp xép chổ ngồi cho đúng vị trí trang trọng của từng người nên xếp những người quen biết nhau hoặc có chung một sở thích nghề nghiệp được ngồi gần nhau. Nếu khách không quen nhau phải giới thiệu. Nếu tiệc được sắp trên bàn vuông thì chổ ngồi trinh trọng nhất là ở giữa bàn chứ không phải đầu bàn.
 2. 7.Nên tập thoái quen trong những ngày đáng ghi nhớ trong gia đình: Có những cột mốc đáng ghi nhớ của chính mình và người thân: Như sinh nhật, bổn mạng, cưới hỏi, tang chế… Ta nên nhắc nhở đến những ngày đó để cùng ôn lại những nỗi buồn vui nhất là của cha mẹ, vợ chồng, anh em. Kèm theo đó có thể tặng những món quà kỷ niệm.
 3. 8.Những công việc thông thường:

-       Viết thư cần ngắn gọn.

-       Phong thư: Ghi địa chỉ người viết ở trên bên trái tem gián phía phải đúng với cước thư địa chỉ người nhận phảo viết rõ ràng dễ đọc và tránh thất lạc.

-       Danh thiếp: Phải biết sử dụng cho đúng lúc. Danh thiếp nên đề đơn giản: tên, chức vụ hiện tại, địa chỉ, điện thoại.

-       Thiệp mời: là một dạng thư mời chung về một công việc nào đó, đã in sẵn chỉ việc điền vào những chổ cần thiết. Phải điền rõ ràng nhất là ngày giờ địa điểm.

-       Điện thoại nên nên nói rõ – ngắn gọn – lịch sự. Nếu gọi đi sau tiếng alô thì tự giới thiệu.    Nếu nghe, sau tiếng alô cũng tự giới thiệu.

-       Quà tặng “cách cho hơn của đem cho”. Khi tặng quà phải tủy theo tục lệ, sự việc, thời điểm, tuổi tác. Trên hết phải có lòng quý mến và tỏ ra có một cảm tình với người được tặng quà.

-       Khi được tặng quà nên trân trọng đón nhận đẻ tỏ ra quý mến ham chuộng và cám ơn người tặng.

-       Thăm viếng: Khi thăm viếng nên báo trước để người được ta đến thăm chuẩn bị thu xếp giờ giấc.

-       Ăn uống có hai nghĩa: Ăn để sống và nghệ thuật ăn uống. Vì thế ta phải trau dồi cac đức tính căn bản về ăn uống sao là một con người nhân bản.

-       Cách ăn mặc “y phục xứng kỳ đức”, “nhìn y phục biết tư cách”. Ta phải ăn mặc sao cho xứng hợp đạo đức, nhu mì hòa đòng với môi trường mình đang sống với thời điểm mình đang chịu trách nhiệm. Đừng cẩu thả quá cũng đừng diêm dúa khoe khoang quá.

 

 

 

 

HUẤN LUYỆN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

 

Wednesday, 07 October 2009 15:59 +GM Giuse Trần Xuân Tiếu ~ Read 1264 times.

 

 

 

Kính gửi quý Cha, quý tu sĩ, và toàn thể anh chị em giáo dân,
 
Anh chị em thân mến,
 
Nhân dịp tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, cũng là tháng cầu nguyện cho
việc truyền giáo cách đặc biệt, tôi xin gửi đến gia đình giáo phận lời chào thân ái trong tình yêu bao la của Mẹ Maria. Tôi cũng xin gửi tâm tình quí mến và sự tin tưởng của tôi đến các thành phần giáo dân tông đồ của giáo phận, đang sát cánh với hàng giáo sĩ trong các sinh hoạt mục vụ và truyền giáo.
 
Anh chị em đều biết Đức Maria, dù là Mẹ Chúa Giêsu, nhưng không có chức thánh linh mục, mà chỉ là một giáo dân bình thường. Mẹ là người giáo dân tuyệt hảo đáng nêu gương cho chúng ta. Vì thế, đang khi chiêm ngắm Mẹ Maria, tôi xin gửi đến gia đình giáo phận Thư mục vụ tháng Mười với nội dung về Huấn Luyện Tông Đồ Giáo Dân. Đây là đối tượng ưu tiên thứ hai (sau linh mục) của việc huấn luyện đức tin trong giáo phận để chuẩn bị năm Kim Khánh giáo phận.
 
Anh chị em thân mến,
 
Ngoài những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội hôm nay đối với các giá trị tinh thần và thiêng liêng, các tông đồ giáo dân của giáo phận Long Xuyên cũng đang phải đương đầu với những thách đố và những thiệt thòi của vùng nông thôn trong thời đô thị hoá và toàn cầu hoá. Cách riêng, cộng đoàn Kitô hữu tại Long Xuyên đang phải đối diện với tình trạng di dân kinh tế, nghề nghiệp, làm ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đến đời sống và hoạt động của các tông đồ giáo dân. Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn lao nhất đến đời sống và hoạt động tông đồ của người giáo dân trong giáo phận là ảnh hưởng của sự tục hoá ngày càng mạnh và sâu trong đời sống tâm linh. Trong bối cảnh này, việc huấn luyện và thường huấn dành cho các tông đồ giáo dân trở nên cấp bách với nhiều thách đố. Sau đây là một vài nét chính yếu mà giáo phận cần quan tâm trong trách nhiệm huấn luyện tông đồ giáo dân:
 
+ Trước hết, việc huấn luyện các tông đồ giáo dân phải được đặt nền tảng trên phẩm giá đích thực của người giáo dân. Theo tông huấn Kitô Hữu Giáo Dân – Christifideles Laici của Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II, phẩm giá người giáo dân được gắn liền với Giáo hội Chúa Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội và Thêm sức. Theo đó, trong Hội Thánh là mầu nhiệm, giáo dân là con của Thiên Chúa Cha trong Người Con duy nhất là Đức Kitô, để trở thành chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, và là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần với những ân sủng cho cộng đoàn. Trong Hội Thánh là hiệp thông, giáo dân được tham dự vào chức linh mục của Chúa Kitô, là ngôn sứ, là tư tế, và là vương đế với tác vụ, trách vụ, và nhiệm vụ để cùng xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô. Và trong Hội Thánh là sứ mạng, giáo dân còn có ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin Mừng để xây dựng mầu nhiệm Nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới, qua việc phục vụ con người thời đại, cổ võ phẩm giá con người, loan truyền nền văn minh tình thương và sự thật.
 
+ Kế đến, được rút ra từ Tuyên ngôn do Liên Hiệp Hội Đồng Giám Mục Á Châu về Ơn Gọi Và Sứ Mạng Của Người Giáo Dân Trong Giáo Hội Và Trong Thế Giới Á Châu (Tokyo-Nhật Bản, 1986), việc huấn luyện tông đồ giáo dân của giáo phận Long Xuyên nên được tổ chức theo 3 cấp độ:
 
(1) Cấp độ nền tảng nhằm huấn luyện các tông đồ giáo dân có một lương tâm ngay thẳng, thấm nhuần những giá trị nhân bản cùng với những giá trị trong truyền thống văn hóa Việt Nam.
 
(2) Cấp độ Kitô hữu, nhằm huấn luyện cho các tông đồ giáo dân một nền tảng của đời sống Kitô Hữu với những giá trị thiêng liêng của Tin Mừng theo huấn giáo của giáo hội, cùng với những giá trị truyền thống trong lịch sử của giáo hội Việt Nam, đặc biệt là của lịch sử 50 năm của Hội Thánh Long Xuyên.
 
Và (3) Cấp độ tông đồ do đoàn sủng và ơn gọi từ hàng ngũ giáo dân, nhằm huấn luyện người giáo dân tông đồ về tác vụ, nhiệm vụ, và trách vụ của người tông đồ trong Hội Thánh và trong thế giới.
 
Trong bối cảnh cụ thể của giáo phận Long Xuyên, việc huấn luyện tông đồ giáo dân nên được tổ chức với những lưu ý sau:
 
Thứ nhất, trong việc huấn luyện tông đồ giáo dân của giáo phận Long Xuyên, cần nhấn mạnh đến cách sống tu đức của người tông đồ giáo dân. Đặc biệt là cần làm nổi bật gương mẫu của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, nhất là về sự cộng tác quảng đại và hy sinh của người tông đồ giáo dân với hàng giáo sĩ trong mọi hoàn cảnh (thư mục vụ tháng 7).
 
Thứ hai, trong các đối tượng tông đồ giáo dân, cần đặc biệt ưu tiên cho ba tập thể tông đồ giáo dân sau đây: Thứ nhất tập thể giáo lý viên nhằm phục vụ tác vụ rao giảng. Thứ hai tập thể ca đoàn phục vụ tác vụ thánh hoá. Và thứ ba tập thể hội đồng mục vụ giáo xứ phục vụ tác vụ lãnh đạo. Trong các tập thể này, giáo phận cần ưu ái thành phần giới trẻ.
 
Thứ ba, trách nhiệm của việc đào tạo tông đồ giáo dân chủ yếu là do các linh mục phụ trách các cộng đoàn dân Chúa trực tiếp đảm nhận và tổ chức tại các cộng đoàn giáo xứ-giáo họ. Tuy nhiên, các Uỷ Ban giáo phận, như UB Giáo Dân, UB Gia Đình, UB Giáo Lý Đức Tin, UB Phượng Tự, UB Truyền Giáo, Ban Mục Vụ Giới Trẻ, Ban Mục Vụ Thiếu Nhi, là những uỷ ban có trách nhiệm trực tiếp vào việc huấn luyện tông đồ giáo dân cấp giáo hạt và giáo phận. Điều cũng cần lưu ý là không thể không có sự cộng tác của chính giáo dân, cách này hay cách khác, trong các khoá huấn luyện tông đồ giáo dân.
 
Anh chị em thân mến,
 
Với đường hướng “Tái Rao Giảng Tin Mừng Để Đến Với Muôn Dân – Ad Gentes” của năm thánh 2010, tôi thiết tha kêu gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa hãy để Chúa Thánh Thần huấn luyện chính bản thân để trở thành dụng cụ hữu hiệu của Ngài trong cánh đồng truyền giáo Long Xuyên.
 
Trong tháng này, vào dịp lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (18.10.09), hai giáo hạt Long Xuyên và Chợ Mới tiếp nối chương trình “Kể Chuyện Chúa Giêsu tại giáo phận Long Xuyên”. Tôi xin phó thác chương trình này, cùng với chương trình Năm thánh của giáo phận, đặc biệt là chương trình huấn luyện tông đồ giáo dân cho Đức Mẹ La Vang và cho hai thánh tử đạo Emmanuel Lê Văn Phụng và Phêrô Đoàn Công Quí.
 
Hiệp thông với Đức cha Gioan Baotixita, tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em và ban dồi dào ơn thánh cho anh chị em trong tháng Mân Côi này.
 
Thân ái trong Chúa Kitô,
 
+ Giuse Trần Xuân Tiếu
Giám mục Giáo phận Long Xuyên 

Giới thiệu

Thông báo

Đăng nhậpTổng lượt truy cập

Nha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rang
mod_vvisit_counterHôm nay50
mod_vvisit_counterHôm qua4
mod_vvisit_counterTuần này50
mod_vvisit_counterTuần trước404
mod_vvisit_counterTháng này1138
mod_vvisit_counterTháng trước1606
mod_vvisit_counterTất cả594104

Chúng ta có: 27 khách online
IP của bạn: 34.204.189.171
 , 
Hôm nay : Tháng 10 21, 2019