Trang chủ  /  SỐNG ĐẠO TÀI LIỆU GIẢNG DẠY  /  165 câu hỏi về bí tích Thánh Thể

BÍ TÍCH THAÙNH THEÅ

BAØI 1

 1. 1.vì sao caàn loan baùo tröôùc veà Hoàng An Thaùnh Theå Chuùa Gieâsu seõ thieát laäp sau naøy ?

vì thaùnh theå laø hoàng aân voâ cuøng cao quyù vaø laø maàu nhieäm vöôït moïi hieåu bieát cuûa con ngöôøi. Caàn laon baùo tröôùc ñeå taïo thuaän lôïi cho con ngöôøi ñoùn nhaän sau naøy khi gs chính thöùc thieát laäp Thaùnh theå

 1. 2.Trong Cöïu öôùc , Hoàng Aân Thaùnh Theå   ñöôïc tieân baùo nhôø nhieàu hình aûnh vaø hoaït ñoäng naøo

Trong Cöïu öôùc Hoành aân  Thaùnh Theå    ñöôïc tieân baùo nhôø  nhieàu hình aûnh vaø hoaït ñoäng. Trong ñoù , quen thuoäc hôn ñoái vôùi chuùng ta laø hình aûnh Manna, baùnh ban cho Elia , hoaït ñoäng teá leã cuûa Menkiseeñeâ vaø chieân bò saùt teã trong leã vöôït qua cuûa ngöôøi do thaùi.

 1. 3.Manna nghóa laø gì ?

Manna , tieáng do Thaùi nghóa laø”caùi gì vaäy “.Ñoù laø ngöôøi do Thaùi ngôõ ngaøng hoûi nhau khi thaáy “vaät laï “ rôi xuoáng doanh traïi laàn ñaàu tieân (Xh 16, 15).

 1. 4.OÂng Moâiseâ ñaõ traû lôøi dan chngs theá naøo ?

OÂng Moiseâ ñaõ traû lôøi daân cnuùng raèng “ ñoù laø baùnh Thieân Chuùa  ban cho anh em”.

 1. 5.Thieân chuùa ban Man na cho daân Do Thaùi trong hoaøn caûn naøo ?

Thieân Chuùa  ban man na cho daân Do thaùi suoát 40 naêm dan löu laïc trong sa maïc. Khi daân veà tôùi ñaát höùa thì trôøi heát möa man na.

 1. 6.Man na laø hình aûtheo Hoøng aân Thaùnh Theå  nghóa naøo?

Man na laø hình aûnh Hoøng aân Thaùnh Theå  thao hai nghóa chính yeáu naøy :

-         Moät laø nhö man na laø löông thöïc nuoâi soáng phaàn xaùc, Thaùnh Theå  chính laø löoâng thöïc nuoâi soáng phaàn hoàn caùc tín höõu.

-         Hai laø nhö man na chæ ñöôïc ban cho daân Do Thaùi bao laâu  coøn ñi treân ñöôøng veà ñaát höùa , Hoøng Aân Thaùnh Theå  cuõng chæ ban cho caùc tín höõu bao laâu hoï ñi treân ñöôøng traàn gian maø thoâi.chmnhs vì theá, Thaùnh Theå  ban cho beänh nhaân haáp hoái ñöôïc goïi caùch aán töôïng laø “cuûa aên ñaøng “.

 1. 7.Baùnh ban cho Eâlia tieân baùo ñieàu gì veà Hoàng Aân Thaùnh Theå ?

Tieân baùo söùc boài döôõng phi thöôøng cuûa Hoàng Aân Thaùnh Theå  . nhö baùnh giuùp Eâlia ñuû söùc ñi suoát 40 ngaøy ñeâm ñeán nuùi  Hoâreb. Hoâng Aân Thaùnh Theå  laø baùnh thieâng lieâng giuùp ngöôøi tin höõu vöôït qua cuoäc ñôøi traàn theá ñaày gian  khoå  ñeå tôùi queâ höông Nöôùc Trôøi. (1 V  19, 7).

 1. 8.Vieäc saùt teá chieân trong leã vöôïycuûa ngöôøi do thaùi  lieân quan tôùi Hoàng AÂn Thaùnh Theå  nhö theá naøo ?

Nhö con chieân khoâng tì veát ñöôïc gieát daâng Thieân Chuùa  ñeå taï loãi cho daân , Chuùa Gieâsu laø con chieân voâ toäi seõ töï hieán teá treân Thaäp giaù vaø trong bí tích thaùnh theå ñeå ñeàn toäi cho nhaân loaïi.

 1. 9.trong taân öôùc coù nhöõng hình aûnh vaø söï kieän naøo loan baùo Hoàng AÂn Thaùnh Theå ?

trong taân öôùc coù nhieàu hình aûnh vaø söï kieän loan baùo Hoàng AÂn Thaùnh Theå , trong ñoù noåi baät pheùp laï nöôùc hoùa thaønh röôïu ngon,baén hoùa ra nhieàu, nhaát laø nhöõng lôøi giaûng giaïy cuûa chuùa ki toâ.

 1. 10.nöôùc hoùa thaønh röôïu ngon loan baùo ñieàu gì trong bí tích thaùnh theå

pheùp laï nöôùc hoùa thaønh röôïu ôû cana laø daáu chæ baùo tröôùc “giôø con ngöôøi döôïc toân vinh”.daáu chæ naøy coøn loan baùo tieäc cöôùi trong nöôùc thieân chuùa nôi caùc tín höõa seõ uoáng röôïu môùi ñaõ trôû thaønh maùu chuùa kito(GLHTCG soá 1335)

 1. 11.pheùp laï baùnh hoùa nhieàu xaûy ra theá naøo?

Ñoù laø luùc chieàu xuoáng, chuùa Chuùa Gieâsu khoâg nôõ ñeå daân chuùng ra veà ñoùi buïng sau moät ngaøy nghe chuùa giaûng.chuùa ñaõ hoùa baùnh vaø hai con caù ra nhieàu roài truyeàn cho caùc moân ñeä phaan phaùt cho daân chuùng.moïi ngöôøi ñeàu aên no neâ, baùnh vuïn thu laïi ñöôïc 12 thuùng ñaày(Mc 6,36).

 1. 12.pheùp laï baùnh hoùa nhieàu laø hình aûnh Hoàng AÂn Thaùnh Theå theo nghóa naøo?

Theo nghóa naøy laø nhö Chuùa Gieâsu  coù khaû naêng laøm cho moïi löôïng baùnh vaø caù ít oûi ra nhieàu ñeå thoûa maõn côn ñoùi cuûa ñoaøn luõ daân chuùng,ngöôøi cuõng coù khaû naêng duøng hcính mình vaø maùu ngöôøi deå nuoâi soáng toaøn theå nhaân loaïi cho tôùi ngaøy taän theá.

 1. 13.Chuùa Gieâsu ñaõ coâng boá cho daân do thaùi ñieàu gì veà Hoàng AÂn Thaùnh Theå  ngöôøi seõ thieát laäp vaøo cuoái cuoäc ñôøi traanf gian cuûa ngöôøi?

Chuùa coâng boá ngöôøi seõ ban moät thöù baùnh maø ai aên cuõng ñöôïc soáng ñôøi ñôøi .

 1. 14.ngöôøi do thaùi phaûn öùng theá naøo tröôùc lôøi Chuùa Gieâloan baùo ngöôøi laø baùnh haèng soáng?

Hoï baøn taùn xoân xao “lôøi naøy choùitai quaù,ai maø nghe ñöôïc”,roài hoï ruùt lui,chæ coøn caùc moân ñeä ôû laïi vôùi chuùa(Ga 6,66)

 1. 15.vieäc ngöôøi do thaùi phaûn ñoái loan baùo ñieàu gì?

Laø ñieàm baùo Hoàng AÂn Thaùnh Theå vaø maàu nhieäm thaùnh giaù luoân laø côù gaây xuùc pham cho nhieàu ngöôøi.nhöng ñoái vôùi nhöng ai ñoùn nhaän, thì Thaùnh Theå  ,thaùnh giaù vaø lôøi chuùa seõ trôû thaønh nguoàn soáng cho hoï.

Baøi 2

Thieát laäp vaø cho ban Hoàng AÂn Thaùnh Theå  .

 1. 16.Hoàng AÂn Thaùnh Theå  ñöôïc thieát laäp khi naøo?

Hoàng AÂn Thaùnh Theå  ñöôïc thieát laäp taïi phoøng tieäc ly, khi Chuùa Gieâsu  cöû haønh böõa tieäc vöôït qua do thaùi vôùi caùc toâng ñoà.

 1. 17.vì sao chuùa choïn tieäc vöôït qua cuûa ngöôøi do thaùi ñeå thieát laäp Thaùnh Theå ?vì:

-         chuùa muoán mang laïi cho tieäc vöôït qua cuûa ngöôøi do thaùi  yù nghóa chung cuoäc vaø tieân baùo leã vöôït qua cuoái cuøng cuûa hoäi thaùnh trong vinh quang nöôùc trôøi.

-         Chuùa muoán Thaùnh Theå  trôû thaønh cuûa aên nuoâi döôõng söï soáng thaàn linh cuûa caùc tín höõu

-         Chuùa muoán ôû laïi vôùi loìa ngöôøi caùch ñaëc bieät cho tôùi ngaøy taän theá.

 1. 18.böõa tieäc vöôït qua laø gì?

Buõa tieäc vöôït qua laø böõa tieäc daân do thaùi haèng naêm cöû haønh ñeå töôûng nhôù bieán coá thieân chuùa giaûi thoaùt hoï khoûi aùch noâ leä ai caäp,böõa tieäc ñoù ñöôïc goïi laø “tieäc vöôït qua”.

 1. 19.taïi sao Thaùnh Theå  laø böa tieäc vöôït qua?

Vì taát caû nhöõng hình boáng  vaø bieåu töôïng cuûa böõa  tieäc vöôït qua cuûa ngöôøi do thaùi ñeàu ñöôïc thay theá baèng nhöõng thöïc taïi ñích thöïc:

 1. a.con chieân voâ tì veát ñöôïc saùt teá . trong Thaùnh Theå  ñöùc kito laø con chieân veïn saïch ñöôïc saùt teá .
 2. b.maùu chieän ñoå ra ñaõ cöùu soáng caùc con ñaàu loøng do thaùi.trong Thaùnh Theå ,maùu con chieân thieân chuùa cuõg ñoå ra ñem laïi söï soáng ñôøi ñôøi.
 3. c.Thòt chieân trôû neân cuûa aên cho moïi ngöôøi trong gia ñình. Trong Thaùnh Theå ,thòt con chieân chính laø cuûa aên cho gia ñình nhaân loaïi.
 4. d.Trong bieán coá vöôït qua,daân do thaùi ñöôïc giaûi thoaùt khoûi aùch noâ neä ñeå ñöôïc töï do tieán vaøo ñaát höùa. Trong thaùnh theå, nhaân loaïi ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi.
 5. 20.tieäc Thaùnh Theå goàm nhöõng ñaëc ñieåm naøo?

-böõa tieäc ñích thöïc.

-böõa tieäc thaùnh

-buõa tieäc ban söï soáng

-böõa tieäc bieán ñoåi thöïc khaùch

-böa tieäc caàn thieát

 1. 21.leã vöôït qua caûm taï Thieân Chuùa veà nhöõng bieán coá ñaëc ñieåm naøo?

Veà nhöõng bieán coá ñaëc bieät sau:

-         coâng cuoäc saùng taïo vuõ truï.

-         Leã hieán daâng con cuûa Abra ham

-         Cuoäc giaûi phoùng Israel khoûi aùch noâ neä ai caäp

-         Ngay caùnh chung

 1. 22.maàu nhieäm vöôït qua laø gì?

Laø maàu nhieäm cöùu ñoä cuûa chuùa ki toâ maø troïng taâm laø vieäc ngöôøi chòu cheát, soáng laïi leân trôøi vaø seõ ñeán trong vinh quang.

 1. 23.hoäi thaùnh tuyeân xöng maøu nhieäm vöôït qua khi naøo?

      Hoäi thaùnh tuyeân xöng maøu nhieâm vöôït qua trong thaùnh leã vaø trong cuoäc soáng haøng ngaøy.

 1. 24.trong thaùnh leã, hoäi thaùnh tuyeân xöng maøu nhieäm vöôït qua luùc naøo?

Vaøo sau khi truyeàn pheùp, luùc chuû teá xöôùng”ñaây laø maøu nhieäm ñöùc tin” caû coäng ñoaøn ñaùp laïi:”laïy chuùa, chuùng con loan truyeàn vieäc chuùa chòu cheát vaø tuyeân xöng vieäc chuùa soâng laïi cho tôùi khi chuùa laïi ñeán.”

 1. 25.vì sao cöû haønh Thaùnh Theå laø cöû haønh maàu nhieäm vöôït qua?

Vì Chuùa Gieâsu thöï hieän tröôùc caùch maàu nhieäm nhöõng coâng vieäc aáy trong bí tích Thaùnh Theå.

 1. 26.Chuùa Gieâsu coâng boá coâng vieäc khoå naïn cuûa ngöôøi theá naøo khi thieát laäp bí tích Thaùnh Theå?

 Chuùa coâng boá vôùi caùc toâng ñoà : “ ñaây laø mình thaày seõ bò noäp vì caùc con. Ñaây laø cheùn maùu seõ ñoå ra cho caùc con vaø moïi ngöôøi ñöôïc tha toäi”.

 1. 27.hoäi thaùnh ñöôïc keâu goïi thi haøñieâu gì khi töôûng nieäm vieäc chuùa chòu cheát qua bí tích Thaùnh Theå?

Hoäi thaùnh ñöôïc môøi goïi duøng chính baûn thaân laøm cuûa leã khi keát hôïp vôùi hy teá cuûa chuùa kitoâ.

 1. 28.giao öôùc theo nghóa thaùnh kinh kaø gì?

Giao öôùc laø moät thoûa öôùc giöõa hai beân, ñöôïc thieát laäp vaø ñoùng aán baèng moät leã nghi coâng khai vaø long troïng.

 1. 29.trong lòch söû cöùu ñoä, Thieân Chuùa ñaõ thieát laäp nhöõng giao öùoc naøo vôùi con ngöôøi?

Giao öôùc cuõ vaù giao öôùc môùi.

 1. 30.giao öôùc cuõ goàm nhöõng ñaèc ñieåm naøo?

-         ñöôïc kí keát baèng maùu con vaät bò saùt teá.

-         Ñöôïc kí keát vôùi doøng doõi tö teá.

-         Ñöôïc kí keát vôùi daân rieâng, nhöng coù hieäu quaû phoå quaùt.

-         Daân æael laø thöïc khaùch ñoàng baøn vôùi Thieân Chuùa.

 1. 31.giao öôùc môùi laø gì?

Laø giao öôùc ñöôïc kí keát thieát laäp giöõa Thieân Chuùa vaø toaøn theå nhaân loïai, vaø ñöôïc ñoùng aán baèng maùu ñuùc kitoâ, con moät Thieân Chuùa.

 1. 32.taïi sao Thaùnh Theå ñöôïc goïi laø giao öôùc môùi?

Vì trong böõa tieäc ly, Chuùa Gieâsu ñaõ thöïc hieän nhöõng  gì ngöôøi saép thi haønh, ñoù laø hieán thaân laøm con chieân vöôït qua, chòu saùt teá, ñoå maùu ra ñeå thieát laäp giao öôùc  giöõa Thieân Chuùa vaø toaøn theå nhaân loaïi. Giao öôùc naøy ñöôïc goï laø giao öôùc môùi vì thay theá cho giao öôùc cuõ.

 1. 33.chua kitoâ laø moät hi leã goàmnhöõng ñaëc ñieåm naøo?

-         hy leã hoaøn haûo.

-         Hy leã duy nhaát vaø vónh cöûu.

-         Hy leã ñeïp loøng Thieân Chuùa.

 1. 34.taïi sao Thaùnh Theå laø nguyeân lyù hieäp nhaát giöõa caùc tín höõu?

-         vì Thaùnh Theå laøm thaønh coäng ñoàng.

-         Thaùnh Theå quy tuï moïi tín höõu thaønh moät thaân theå duy nhaát.

-         Nuoâi döôõng vaø khích leä söï hieäp nhaát giöõa caùc ti1n höõu.

Baøi 3

Thaùnh Theå xaây döïng giaùo hoäi vaø kieán taïo coäng ñoøng nhaân loaïi.

 1. 35bí tích Thaùnh Theå xaây döïng giaùo hoäi theá naøo?

 bí tích Thaùnh Theå xaây döïng giaùo hoäi baéng caùch:

-         moät laø quy tuï caùc toâng ñoà chung quanh baøn tieäc ly.

-         Hai laø ñaët neàn taûng trong giaùo hoäi laø daân cuûa giao öôùc môùi.

-         Ba laø laøm cho caùc tín höõu ngaøy caøng hieäp nhaát vôùi Chuùa Gieâsu .

-         Boán laø giuùp giaùo hoäi ñuû söùc chu toaøn söù maïng truyeàn giaùo.

 

 1. 36.bí tích Thaùnh Theå cuûng coá söï hieäp nhaát cuûa giaùo hoäi theá naøo?

bí tích tt hieäp nhaát caùc tín höõu vôùi ñöùc kitoâ, nhôø cuûng coá söï hieäp nhaát cuûa thaân mình ngaøi laø giaùo hoäi.

 1. 37.

Vì muïc tieâu cuûa bí tích Thaùnh Theå laø söï hieäp thoâng moïi ngöôøi vôùi ñöùc kitoâ vaø trong ngaøi vôùi chuùa cha  vaø chuùa thaùnh thaàn.

 1. 38.

Bí tích Thaùnh Theå goùp phaàn kieán taïo coäng ñoøng nhaân loaïi.

 1. 39.Söùc maïnh hieäp nhaát cuûa thaân mình ñöùc kitoâ choáng laïi nhöõng maàm moáng naøo?

Söùc maïnh hieäp nhaát cuûa thaân mình ñöùc kitoâ choáng laïi nhöõng maàm moáng tan raõ giöõa con ngöôøi vôùi nhau ñang ön saâu vaøo nhaân loaïi toäi loãi.

Baøi 4

Ñoùn nhaän Hoàng AÂn Thaùnh Theå

 1. 40.cöû haønh caùch naøo ñeå toû loøng toân kính Hoàng AÂn Thaùnh Theå?

ñeå toû loøng toân kính Hoàng AÂn tt khi cöû haønh, caàn löu yù tôùi nôi chôùn vaø caùc nghi thöùc phuïng vuï.

 1. 41.nôi choán cöû haønh Thaùnh Theå caàn theá naøo?

 Caàn toân nghieâm xöùng ñaùng. Chính Chuùa Gieâsu ñaõ ñoøi hoûi cung caùch ñoù khi ñoøi hoûi caùc toâng ñoà ñi daøn xeáp moät caên phoøng treân laàu ñaõ traûi thaûm, ñeå ngöôøi möøng leã vöôït qua vôùi caùc toâng ñoà vaø thieát laäp Thaùnh Theå (Lc 22,7-12).

 1. 42.hoäi thaùnh coù yù thöùc ñöôïc nhu caàu ñoù khoâng?

Coù, hoäi thaùnh luoân caûm thaáy nhu caàu caàn cöû haønh Thaùnh Theå trong khung caûnh xöùng ñaùng vôùi maàu nhieäm quaù cao vôøi naøy.

 1. 43.caùc nghi thöùc phuïng vuï coù muïc ñích naøo?

Coù muïc ñích taïo söï trang troïng beân ngoaøi, nhôø ñoù khôi gôïi loøng suøng moä beân trong nôi loøng caùc tín höõu ñoái vôùi Thaùnh Theå cöïc thaùnh.

 1. 44.ñeå xöùng ñaùng ñoùn nhaän Hoàng AÂn Thaùnh Theå vaøo loøng, hoäi thaùnh daïy ta löu yù ñeán nhöõng ñieåm naøo?

 Hoäi thaùnh daïy ta löu yù ñeán 3 ñieåm:

-         saïch toäi troïng.

-         Coù yù ngay laønh.

-         Giöõ chay Thaùnh Theå.

 1. 45.vieäc ñoùn chuùa vaøo loøng quan troïng nhö theá naøo?

Ñoùn chuùa vaøo loøng coù taàm möùc soáng coøn ñoái vôùi ñôøi soáng sieâu nhieân cuûa caùc tín höõu. Chuùa noùi : “ toâi soáng nhôø chuùa cha theá naøo thì keû aên toâi cöõng seõ nhôø toâi maø ñöôïc soáng nhö vaäy”. (Ga 6,57)

 1. 46.röôùc leã vì yù ngay laønh nghóan laø laøm sao?

Nghóa laø röôùc leã vì loøng meán chuùa, muoán keát hôïp maät thieát vôùi chuùa. Muoán ñôøi soáng sieâu nhieân ñöôïc nuoâi döôõng baèng baùnh caùc thieân thaàn. Röôùc leã ñeå phoâ tröông hoaëc ñeå ñöôc khen laø khoâng coù yù ngay laønh.

 1. 47.hoäi thaùnh quy ñònh theá naøo veà soá laàn röôùc leã vaø chay Thaùnh Theå?

Hoäi thaùnh quy ñònh ngöôøi tín höõu coù theå röôùc leã laàn hai trong cuøng moät ngaøy khi tham döï thaùnh leã, tröø tröôøng hôïp röôùc leã nhö cuûa aên ñaøng. Hoäi thaùnh quy ñònh röôùc leã moät naêm ít laø moät laàn trong muøa phuïc sinh. Ngoaøi ra coøn giuõ chay Thaùnh Theå, töùc laø khoâng aên uoáng moâ6tj giôø tröôùc khi röôùc leã, tröø nöôùc laõ.

 1. 48.röôùc leã thì ñöôïc nhöõng ôn ích naøo?

Ta ñöôïc keát hôïp maät thieát vôùi chuùa kitoâ vaø hoäi thaùnh, ñöôïc xoùa caùc toäi nheï, ñöôïc lôùn leân trong aân suûng vaø ñaûm baûo söï soáng muoân ñôøi. (GLCG 235).

Baøi 5

Soáng maàu nhieäm Thaùnh Theå

 1. 49.tuyeân xöng maàu nhieäm vöôït qua trong cuoäc soáng laø theá naøo?

Laø soáng quaù trình haït luùa trong tin möøng. Chuùa noùi: “ haït luùa mì choân vuøi döôùi ñaátcoù muïc naùt ñi môùi troå sinh boâng haït.”

 1. 50.ngoaøi vieäc tham döï thaùnh leã vaø röôùc leã, ngöôøi tín höõu scoøn caùch naøo ñeå nuoâi döôõngloøng suøng moä vaø soáng maàu nhieäm Thaùnh Theå khoâng?

Ngöôøi tín höõu coøn nhieàu caùch nhö : röôùc leã thieâng lieâng, chaàu Thaùnh Theå, vieáng Thaùnh Theå, kieäu Thaùnh Theå, tham döï hoäi nghò veà Thaùnh Theå.

 1. 51.röôùc leã thieâng lieâng laø gì?

Laø ao öôùc ñoùn nhaän chuùa Thaùnh Theå vaøo loøng khi khoâng theå röôùc leã thaät ñöôïc.

 1. 52.ñaâu laø nguoøn goác vieäc röôùc leã thieâng lieâng?

Laø loøng khao khaùt lieân læ ñöôïc chuùa Thaùnh Theå nguï vaøo loøng. Chính loøng khao khaùt naøy taïo ra truyeàn thoáng röôùc leã thieâng lieâng nhö trong hoäi thaùnh. (TÑTT 34).

 1. 53.ñeå thöïc hieän röôùc leã thieâng lieng ta caàn laøm gì?

Ta caàn laøm hai ñieàu naøy :

-         tin thaät Chuùa Gieâsu ñang ngöï trong bí tích Thaùnh Theå döôùi hình baùnh röôïu.

-         Öôùc muoán keát hôïp vôùi Chuùa Gieâsu caùch bí tích. (nhö röôùc leã thaät)

 1. 54.coù theå röôùc leã thieâng lieâng maáy laàn trong moät ngaøy?

Coù theå röôùc leã thieâng lieâng bao nhieâu laàn tuøy yù. Hôn nöõa vieäc röôùc leã thieng lieâng laø raát thuaän lôïi, vì coù theå thöïc hieän baát cöù luùc naøo vvaø ôû ñaâu.

 1. 55.chaàu Thaùnh Theå vaø vieáng Thaùnh Theå khoi nguoàng töø ñaâu?

Khôi nguoàn töø loøng bieát ôn, töø tình yeâu vaø loøng  caûm phuvcj toân thôø ñoái vôùi Thaùnh Theå. Ngoaøi ra, lôøi Chuùa noùi vôùi caùc toâng ñoà cuõng khôi daäy trong ta loøng öôùc muoán ôû beân Chuùa Gieâsu : “ caùc con khoâng theå thöùc vôùi thaày môït giôø sao? Haõy tænh thöùc vaø caàu nguyeän ñeå khoûi sa chöôùc caùm doã” ( Mt 26,40-41).

 1. 56.ngöôøi tín höõu laøm gì khi ôû gaàn Thaùnh Theå?

Ngöôøi tín höõu baøy toû taâm tình vôùi Chuùa ñeå thôø laïy, ngôïi khen, caûm taï vaø ñeå nghe Chuùa noùi vôùi mình.

 1. 57.kieäu Thaùnh Theå laø gì?

Laø vieäc cung nghinh Thaùnh Theå caùch trang nghieâm ñeå toân vinh söï hieän dieän ñích thöïc cuûa Chuùa Gieâsu trong bí tích tình yeâu naøy.

 1. 58.kieäu Thaùnh Theå xuaát phaùt trong hoaøn caûnh naøo?

Vaøo thôøi trung coå (TKXII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

Giới thiệu

Thông báo

Đăng nhậpTổng lượt truy cập

Nha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rang
mod_vvisit_counterHôm nay29
mod_vvisit_counterHôm qua72
mod_vvisit_counterTuần này29
mod_vvisit_counterTuần trước395
mod_vvisit_counterTháng này713
mod_vvisit_counterTháng trước1606
mod_vvisit_counterTất cả593679

Chúng ta có: 9 khách online
IP của bạn: 34.239.160.113
 , 
Hôm nay : Tháng 10 14, 2019