Trang chủ

THÔNG BÁO

Trung tâm hành hương đồi FATIMA NAM XUAN...

ơn Toàn Xá dịp kỷ niệm 100 năm Fatima Trung tâm hành hương Đồi Đức Mẹ Fatina Nam xuân, có tổ chức cho quý khách hành hương lãnh ơn toàn xá hai ngay : 12,13/5/2017 Chương trình ngày 12/510 g các đơn vị...

HẠNH CÁC THÁNH

LỄ ĐỒI FATIMA VÀO ngày 13 hàng tháng -...

ĐỒI ĐỨC MẸ FATIMA - NAM XUÂN Lúc 17h00, ngày 13 hàng tháng,có Thánh Lễ tại Đồi Đức Mẹ Fatima ĐỒI ĐỨC MẸ FATIMA GIÁO HỌ ANTÔN - GX QUẢNG ĐÀ- GP. BMT Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Xuân, Huyện Krông...

TRUYỆN GIÁO DỤC

Ban hành Giáo họ Nâm N' Dir chúc tết 2005...

Ban hành Giáo họ Nâm N' Dir chúc tết quí cha và thầy giúp xứ  

TRUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO

TRUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO P9

  TRUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO P9 Ba ông thầy dòng đi thành phố về, dọc đường ghé vào một quán nhỏ ăn trưa. Quán hôm ấy chỉ có thịt luộc, cá kho và rau muống chấm mắm ớt. Một thầy nổi...

LEÕ SOÁNG 3

01 Thaùng Ba

Tro Taøn Cuûa Lòch Söû

 

Moät buoåi saùng daïo ñaàu thaùng 8 naêm 1990, daân chuùng Bulgary boãng chöùng kieán moät caûnh khaùc thöôøng taïi quaûng tröôøng chính ôû thuû ñoâ Sofia: ngöôøi ta keùo thi haøi cuûa chuû tòch Georgi Dimitrov ra khoûi laêng taåm vaø mang ñi hoûa taùng. Chæ coù moät vaøi ngöôøi thaân cuûa oâng tham döï nghi leã hoûa taùng. Sau ñoù, tro taøn cuûa oâng ñöôïc mang ñi caûi taùng beân caïnh phaàn moä cuûa meï oâng.

Georgi Dimitrov ñaõ töøng ñöôïc toân thôø nhö anh huøng daân toäc vì ñaõ ñaùnh ñuoåi ñöôïc Phaùt xít vaø saùng laäp Ñaûng Coäng Saûn Bulgary. Naêm 1949, khi oâng qua ñôøi, ngöôøi ta ñaõ öôùp xaùc oâng vaø ñaët vaøo trong laêng taåm ñeå daân chuùng chieâm ngaém vaø suy toân. Nhöng vinh quang cuûa quaù khöù aáy ñaõ khoâng ñuû söùc ñeå baûo veä oâng khoûi ñoáng tro cuûa lòch söû...

Ngöôøi ra leänh ñöa oâng ra khoûi laêng taåm vaø hoûa taùng khoâng ai khaùc hôn chính laø Ñaûng Coäng Saûn Bulgary nay ñaõ ñoåi teân thaønh Ñaûng Xaõ Hoäi...
Georgi Dimitrov laø moät trong soá caùc laõnh tuï Coäng Saûn nhö Leânin, Mao Traïch Ñoâng, Hoà Chí Minh ñaõ ñöôïc öôùp xaùc vaø toân thôø trong laêng taåm nhö caùc vua chuùa Ai Caäp thôøi coå...

Con ngöôøi bôûi ñaâu maø ra? Con ngöôøi soáng ñeå laøm gì trong coõi ñôøi naøy? Con ngöôøi seõ ñi veà ñaâu sau caùi cheát?... Neáu ai cuõng nghieâm chænh töø ñaët ra chi mình nhöõng caâu hoûi lôùn aáy thì coù leõ khoâng ai coøn nhoïc coâng ñeå chaïy theo tieàn cuûa, danh voïng, khoâng ai coøn nghó ñeán chuyeän öôùp xaùc vaø xaây laêng taåm nöõa... Coù ai thoaùt khoûi ñoáng tro taøn cuûa lòch söû? Hoâm nay ngöôøi ta toân thôø, ngaøy mai ngöôøi ta haï beä. Hoâm nay ngöôøi ta öôùp xaùc, ngaøy mai ngöôøi ta laïi ñöa ra ñoát...

Laø ngöôøi coù nieàm tin, chuùng ta ñaët tin töôûng nôi Ñöùc Kitoâ. Qua cuoäc soáng, caùi cheát vaø söï Phuïc Sinh. Chuùa Gieâsu ñaõ mang laïi giaûi ñaùp cho taát caû nhöõng caâu hoûi lôùn cuûa ñôøi ngöôøi. Phuùc thay cho nhöõng ai bieát mình töø ñaâu ñeán, bieát mình soáng ñeå laøm gì vaø bieát mình seõ ñi veà ñaâu. Moät yù nghóa, moät höôùng ñi cho cuoäc soáng: phaûi chaêng ñoù khoâng laø ñieàu chuùng ta ñang tìm kieám?

Tin Möøng ghi laïi pheùp laï Chuùa Gieâsu hoùa baùnh ra nhieàu cho hôn 5 ngaøn ngöôøi aên. Chæ baèng moät lôøi noùi, chæ trong chôùp nhoaùng, Chuùa Gieâsu ñaõ coù theå nuoâi soáng haøng ngaøn ngöôøi ñoùi khaùt. Vôùi quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa, Chuùa Gieâsu coù theå vung caây ñuõa thaàn ñeå mang laïi no côm, aám aùo cho nhaân loaïi. Nhöng Ngoâi Hai Thieân Chuùa ñaõ khoâng laøm ngöôøi vì söù meänh aáy. Ngaøi ñeán ñeå mang laïi moät thöùc aên khaùc: moät thöùc aên seõ khoâng laøm cho con ngöôøi phaûi ñoùi khaùt, phaûi cheát, phaûi mai moät trong hö voâ cuûa tieàn cuûa vaø danh voïng nöõa... Ngaøi ñeán ñeå mang laïi cho chuùng ta Söï Soáng tröôøng sinh... Ñoù laø lyù do ñaõ khieán Chuùa Gieâsu khöôùc töø khoâng chòu laøm vua khi ngöôøi ta muoán toân vinh Ngaøi. Sau böõa aên do pheùp laï hoùa baùnh ra nhieàu, Ngaøi môøi goïi con ngöôøi haõy höôùng ñeán cuûa thöùc aên khoâng hö naùt, cuûa aên mang laïi söï soáng baát dieät.

 

02 Thaùng Ba

Baøn Thôø Cho Ngöôøi Noâ Leä

 

Du khaùch ñeán vieáng thaêm nöôùc Tanzania beân chaâu Phi khoâng theå khoâng döøng chaân tröôùc Nhaø Thôø chính toøa Anh Giaùo taïi Zanzibar.

Böôùc vaøo nhaø thôø, ngöôøi ta coù theå ñoïc ngay lôøi chaøo ñoùn ñöôïc vieát treân töôøng nhö sau: "Baïn ñang ôû trong nhaø thôø chính toøa cuûa Ñöùc Kitoâ. Nôi ñaây ñaõ töøng laø chôï buoân ngöôøi noâ leä".

Ngoâi thaùnh ñöôøng naøy ñaõ ñöôïc xaây ngay treân chính khu ñaát maø ngaøy xöa ngöôøi da traéng ñaõ taäp trung khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi Phi Chaâu ñeå buoân baùn ñoåi chaùc nhö nhöõng con thuù. Ñaëc bieät nhaát laø baøn thôø cuûa ngoâi thaùnh ñöôøng: ñaây laø nôi maø tröôùc khi ñöôïc baùn, ngöôøi noâ leä phaûi chòu ñaùnh ñoøn. Sôû dó ngöôøi ta phaûi duøng roi ñeå quaát vaøo ngöôøi noâ leä laø ñeå xem ngöôøi aáy coøn khoûe maïnh khoâng.

Coät truï ôû ngay loái vaøo nhaø thôø laø moät caây thaùnh giaù goã coù mang teân cuûa nhaø giaûi phoùng Livingstone, moät nhaø thaùm hieåm ngöôøi Anh, ñaõ hoâ haøo choáng laïi cuoäc buoân baùn voâ nhaân ñaïo naøy. Caây thaùnh giaù mang teân oâng ñaõ ñöôïc chaïm troå töø goác caây nôi oâng thöôøng ñöùng ñeå hoâ haøo cuoäc chieán baõi boû vieäc buoân baùn ngöôøi noâ leä.

Maõi ñeán ngaøy 06 thaùng 6 naêm 1873, vieäc buoân baùn ngöôøi noâ leä môùi chính thöùc bò caám chæ baèng moät ñaïo luaät. Keå töø ñoù, phaåm giaù ñích thöïc cuûa ngöôøi da ñen môùi ñöôïc nhìn nhaän.

Cuõng nhö moät ñan vieän doøng kín ñaõ ñöôïc döïng leân ngay beân caïnh traïi taäp trung Auschwitz beân Ba Lan ñeå aâm thaàm nhaéc nhôû veà nhöõng ñoäc aùc daõ man maø con ngöôøi ñaõ coù theå laøm cho ngöôøi khaùc, thì nhaø thôø chính toøa Anh Giaùo taïi Zanzibar cuõng laø moät nhaéc nhôû veà moät quaù khöù voâ cuøng ñau thöông vaø ñen toái cuûa caû nhaân loaïi, khi con ngöôøi chæ xem nhöõng gioáng ngöôøi khaùc nhö thuù vaät ñeå ñoåi chaùc. Nhöng moät töôûng nieäm khoâng chæ döøng laïi ôû khía caïnh keát aùn, noù coøn laø moät môøi goïi ñeå cam keát soáng ñích thöïc hôn. Ñoái laïi vôùi chaø ñaïp daõ man phaûi laø söï toân troïng yeâu thöông maø con ngöôøi phaûi coù ñoái vôùi tha nhaân.

Cuoäc soáng cuûa ngöôøi Kitoâ chuùng ta ñöôïc xaây döïng treân moät töôûng nieäm voâ cuøng cao caû: ñoù laø caùi cheát cuûa Ñöùc Kitoâ ñöôïc thöïc hieän trong Thaùnh Leã. Thaùnh leã vöøa laø moät nhaéc nhôû veà caùi cheát voâ cuøng daõ man maø Ñöùc Kitoâ ñaõ traûi qua, vöøa laø moät töôûng nieäm veà Tình Yeâu voâ bôø cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi con ngöôøi, vöøa laø moät môøi goïi soáng yeâu thöông, yeâu thöông ñeán noãi coù theå cheát thay cho ngöôøi khaùc... Chuùng ta khoâng theå töôûng nieäm caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu maø vaãn tieáp tuïc cöu mang haän thuø, maø vaãn nuoâi döôõng söï khinh reû ñoái vôùi tha nhaân.

 

03 Thaùng Ba

Vaøng Baïc Trong Tro Buïi

 

Trong kinh ñieån Phaät giaùo, coù ghi laïi caâu chuyeän nguï ngoân nhö sau:

Coù moät ngöôøi giaøu coù vaø tham lam noï boãng thaáy tieàn baïc cuûa caûi cuûa mình bieán thaønh tro buïi. Ngöôøi ñoù ñau buoàn ñeán ñoä khoâng coøn thieát gì ñeán aên uoáng nöõa. Hay tin oâng ñau lieät, moät ngöôøi baïn tìm ñeán thaêm. Sau khi ñaõ tìm ra nguyeân nhaân cuûa caên beänh, ngöôøi baïn ñaõ noùi nhö sau: "Anh ñaõ khoâng bieát söû duïng cuûa caûi cuûa anh. Chính vì theá maø anh caøng thu tích, thì cuûa caûi cuûa anh caøng trôû thaønh tro buïi. Xin anh haõy nghe lôøi khuyeân sau ñaây cuûa toâi: anh haõy ñöa caû ñoáng tro buïi vaøo hieäu buoân cuûa anh. Anh ngoài treân ñoù vaø rao baùn cho moïi ngöôøi".

Ngöôøi giaøu coù laøm theo lôøi khuyeân cuûa ngöôøi baïn. OÂng ngoài treân ñoáng tro vaø rao haøng. Coù ngöôøi hoûi taïi sao oâng baùn tro, oâng traû lôøi nhö sau: "Ñaây laø taát caû taøi saûn cuûa toâi".

Moät ngaøy kia, coù moät em beù gaùi moà coâi ñi qua tröôùc cöûa hieäu. Em ngheøo nhöng trong loøng khoâng heà vöông vaán ñoái vôùi cuûa caûi. Thaáy ngöôøi giaøu coù ngoài treân ñoáng tro, em beù môùi noùi: "Thöa ngaøi, ngaøi khoâng bieát laø ngaøi ñang baùn vaøng vaø baïc ñoù sao?". Ngaïc nhieân tröôùc lôøi noùi chaân thaønh cuûa em beù, ngöôøi ñaøn oâng môùi thaønh khaån van xin: "Xin chaùu haõy chæ cho chuù bieát ñaâu laø vaøng, ñaâu laø baïc trong ñoáng tro naøy?". Ñöùa beù ñöa tay boác leân moät naém tro. Töùc khaéc vaømg hieän leân treân ñoâi tay em tröôùc söï ngaïc nhieân cuûa ngöôøi giaøu coù.

Söï vaät luoân coù hai maët. Keû tham lam nhìn vaøo chæ thaáy tro buïi vaø nhöõng cuûa caûi choùng qua ôû ñôøi naøy, traùi laïi ngöôøi coù taâm hoàn trong saïch seõ nhìn thaáy ñöôïc nhöõng giaù trò vónh cöûu. Keû bi quan nhìn vaøo söï vaät seõ chæ nhìn thaáy boùng toái, nhöng ngöôøi laïc quan laïi nhìn thaáy aùnh saùng vaø veû cao ñeïp cuûa söï vaät. "Haõy thöû nghó ñeán nhöõng söï vaät treân trôøi": ñoù laø lôøi khuyeân vaøng ngoïc cuûa Thaùnh Phaoloâ. Töôûng nghó ñeán nhöõng söï treân trôøi khoâng coù nghóa laø soáng trong theá giôùi cuûa mô moäng, aûo töôûng maø traùi laïi laø soáng tích cöïc trong theá giôùi naøy, soáng baèng ñoâi maét luoân tænh thöùc ñeå nhìn ra chieàu kích vónh cöûu cuûa cuoäc soáng, soáng baèng taâm hoàn trong saïch ñeå nhaän ra ñöôïc nhöõng giaù trò cao ñeïp cuûa cuoäc soáng. "Ñaàu ñoäi trôøi nhöng chaân ñaïp ñaát": ñoù laø theá ñöùng ñích thöïc cuûa con ngöôøi. Caém reã trong loøng cuoäc soáng naøy, nhöng vaãn luoân höôùng nhìn veà trôøi cao. Soáng moät caùch troïn haûo trong töøng phuùt giaây cuûa cuoäc soáng. Soáng vôùi taát caû traân troïng töøng sinh hoaït haèng ngaøy. Soáng vôùi caùi thöôøng nhaät cuûa taát caû tin yeâu, caûm meán... Ñoù chính laø caùch soáng cuûa ngöôøi coù nieàm tin.

 

04 Thaùng Ba

Caùc Con Haõy Neân Troïn Laønh!

 

Ngöôøi ta keå laïi raèng thaùnh Antoân aån tu ñaõ tìm ñeán gaëp moät ngöôøi thôï giaøy, vì nghe ñoàn raèng ngöôøi thôï giaøy naøy coù moät ñôøi soáng ñaïo ñöùc laï thöôøng. Ñeå hoûi ñaâu laø bí quyeát ñeå neân thaùnh, ngöôøi thôï giaøy ñaùp goïn: "Toâi chæ bieát ñoùng giaøy".

Ngaïc nhieân voâ cuøng, thaùnh Antoân hoûi vaën laïi: "Neáu chæ coù theá thì laøm sao maø goïi laø thaùnh thieän ñöôïc. Toâi ñaây, toâi töôûng nghó ñeán Chuùa töøng phuùt giaây. OÂng coù bí quyeát gì khaùc nöõa khoâng?". Ngöôøi thôï giaøy giaûi thích: "Toâi laøm vieäc 8 giôø, caàu nguyeän 8 giôø vaø nguû nghæ 8 giôø".

Thaùnh Antoân vaãn chöa cho ñoù laø cuoäc soáng lyù töôûng. Ngaøi cho bieát, ngaøi caàu nguyeän töøng phuùt giaây. "Vaäy oâng soáng ñöùc khoù ngheøo nhö theá naøo?". Ngöôøi thôï giaøy baûo: "Toâi cho Giaùo hoäi moät phaàn ba cuûa caûi cuûa toâi, moät phaàn ba toâi boá thí cho ngöôøi ngheøo vaø moät phaàn ba toâi giöõ laïi cho toâi". Thaùnh Antoân chöa cho ñoù laø bí quyeát neân thaùnh troïn haûo, bôûi vì chính ngaøi ñaõ phaân phaùt taát caû cuûa caûi cuûa ngaøi cho Giaùo hoäi vaø ngöôøi ngheøo...

Thaùnh nhaân vaën hoûi maõi, cuoái cuøng ngöôøi thôï giaøy môùi khai ra bí quyeát cuûa oâng nhö sau: "Maëc duø toâi phaân phaùt moät phaàn ba tieàn löông cuûa toâi cho ngöôøi ngheøo, nhöng ñeâm ngaøy toâi khoâng nguû yeân ñöôïc khi toâi nhìn thaáy caûnh ngheøo xung quanh toâi, ñeán ñoä toâi ñaõ thöa vôùi Chuùa: Chuùa ôi, thaø ñeå con ñi hoûa nguïc coøn hôn nhìn thaáy nhöõng ngöôøi khoán khoå naøy phaûi trieàn mieân trong caûnh ngheøo ñoùi...".

Nghe ñeán ñoù, thaùnh Antoân ñaõ boû ra veà. ngaøi chôït hieåu raèng ngaøi chöa ñuû thaùnh thieän nhö ngöôøi thôï giaøy naøy ñeán ñoä daùm hy sinh taát caû chæ vì ngöôøi ngheøo.

Coù raát nhieàu caùch ñeå neân thaùnh, nhöng döôøng nhö khoâng coù moät maãu möïc thaùnh thieän chung cho taát caû moïi ngöôøi. Coù ngöôøi neân thaùnh ngay trong baác soáng cuûa mình giöõa traàn gian. Coù ngöôøi chòu töû ñaïo. Coù ngöôøi soáng trong baäc tu trì. Moãi moät vò thaùnh laø moät caùch soáng.

Tuy nhieân giöõa khung khaùc bieät ñoù vaãn coù moät maãu soá chung cho taát caû moïi cuoäc soáng thaùnh thieän: ñoù laø Tình Yeâu. Thaùnh Phaoloâ trong baøi ca ñöùc aùi ñaõ noùi: "Duø toâi coù theå noùi ñöôïc caùc tieáng laï luøng, duø toâi coù theå laøm ñöôïc pheùp laï chuyeån nuùi di soâng, duø toâi coù laøm ñöôïc khoâng bieát bao nhieâu coâng trình... neáu toâi khoâng coù tính ñöùc baùc aùi, toâi chæ laø moät thöù thuøng roãng...".

Khoâng coù ñöùc baùc aùi, khoâng coù tình yeâu thì taát caû toøa nhaø ñaïo ñöùc cuûa chuùng ta chæ ñöôïc xaây döïng treân haõo huyeàn maø thoâi. Chuùa Gieâsu cuõng ñaõ noùi vôùi chuùng ta: "Caùc con haõy neân troïn haûo nhö Cha caùc con treân trôøi". Thieân Chuùa laø Tình Yeâu. Thieân Chuùa yeâu thöông taát caû moïi ngöôøi khoâng loaïi tröø ai. Vaø cuoái cuøng vì yeâu thöông con ngöôøi, Thieân Chuùa ñaõ hoùa thaân laøm ngöôøi nhö chuùng ta... Ñoù laø taän cuøng cuûa Tình Yeâu!

Ngöôøi thôï giaøy trong caâu chuyeän cuûa thaùnh Antoân khoâng nhöõng daønh cuûa caûi cuûa mình cho ngöôøi ngheøo, oâng coøn töôûng nghó ñeãn ngöôøi ngheøo nhö chính leõ soáng cuûa mình. Thaùnh Antoân ñaõ nhaän ra ñoù laø bí quyeát cao caû nhaát ñeå neân thaùnh. Boá thí taát caû cuûa caûi cuûa mình, xa laùnh taát caû caùc thuù vui cuûa cuoäc soáng, ñeâm ngaøy aên chay caàu nguyeän laø ñieàu toát. Nhöng neáu soáng nhö theá chæ ñeå tìm cho mình söï thanh thaûn trong taâm hoàn maø phaûi sôï ngöôøi khaùc quaáy raày, thì moät cuoäc soáng nhö theá chöa phaûi laø lyù töôûng nhaát.

"Haõy neân troïn laønh nhö Cha caùc con treân trôøi". Ñoù phaûi laø lyù töôûng cuûa ngöôøi Kitoâ chuùng ta. Cha treân trôøi yeâu thöông taát caû moïi ngöôøi. Cha treân trôøi ñaõ yeâu thöông con ngöôøi ñeán noãi ñaõ phoù ban chính Con Moät cuûa Ngaøi. Thieân Chuùa chæ ñöôïc goïi laø Cha bôûi vì Ngaøi soáng cho con caùi cuûa mình... Söï soáng Ngaøi ban cho chuùng ta chæ coù theå trieån nôû vaø coù yù nghóa neáu noù cuõng ñöôïc soáng cho tha nhaân.

 

05 Thaùng Ba

Beänh Queân

 

Tröa ngaøy 25/12/1985, sau khi döï leã Giaùng Sinh ôû nhaø thôø veà, baø cuï Anne Mc Donnell ôû tieåu bang New York, thaáy moät oâng cuï giaø raâu toùc baïc phô nhö oâng giaø Noel ñang ñöùng tröôùc cöûa nhaø. Thoaït nhìn, baø cuï töôûng moät ngöôøi naøo ñoù giaû daïng oâng giaø Noel ñeå ñuøa, nhöng sau khi nhìn kyõ, baø cuï nhaän ra ñoù laø choàng mình, ñaõ bieät tích töø 15 naêm qua...

Nguyeân do vaøo ngaøy 24/12/1971, oâng James Mc Donnell bò teù xuoáng thang laàu, roài qua hoâm sau bò tai naïn xe hôi. Gaàn moät thaùng sau oâng laïi bò tai naïn xe hôi moät laàn nöõa, bò chaán ñoäng naõo vaø baát tænh. Vaøi ngaøy sau ñoù, oâng ñi baùch boä ngoaøi trôøi cho thoaùng khí, roài töø ñoù ñi bieät tích luoân.

Veà sau, oâng Mc Donnell keå laïi raèng: "Toâi khoâng coøn nhôù gì caû. Toâi khoâng bieát toâi ñaõ ñeán Philadelphia baèng phöông tieän gì vaø baèng caùch naøo". OÂng cuõng khoâng nhôù teân hoï hay ñòa chæ cuûa mình, neân khi ñi ngang qua moät cöûa hieäu coù teân laø Peter, oâng töï ñaët teân cho mình laø Jim Peter, roàikieám vieäc laøm aên treân ñoù gaàn 15 naêm.

Ngaøy Giaùng Sinh naêm 1985 vöøa qua, tình côø va ñaàu vaøo traàn nhaø ôû sôû laøm, oâng Mc Donnell boãng phuïc hoài ñöôïc trí nhôù. OÂng nhôù laïi teân tuoåi, nôi sinh, choã ôû cuõng nhö quaõng ñôøi tröôùc ñoù 15 naêm. OÂng lieàn tìm ñeán cuoán nieân giaùm ñieän thoaïi ñeå xem vôï coøn ôû choã cuõ khoâng. Khi bieát chaéc vôï mình chöa thay ñoåi ñòa chæ, oâng Mc Donnell ñaõ ñaùp xe löûa veà laïi nhaø cuõ vaøo ñuùng ngaøy leã Giaùng Sinh...

Trong voøng 15 naêm, oâng Mc Donnell ñaõ maéc moät chöùng beänh: ñoù laø beänh queân. Queân coù theå laø moät chöùng beänh nhö tröôøng hôïp oâng Mc Donnell bò teù thang laàu, bò tai naïn xe hôi... Queân cuõng coù theå laø nhöõng chöùng beänh thoâng thöôøng cuûa nhieàu ngöôøi lôùn tuoåi, nhö nhieàu cuï giaø thöôøng queân baüng nhöõng söï vieäc vöøa xaûy ra, nhöng hoï laïi nhôù raát roõ raøng tæ mæ nhöõng vieäc ñaõ xaûy ra haèng ba boán chuïc naêm veà tröôùc. Nhöng cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp con ngöôøi muoán queân ñi moät dó vaõng ñau loøng naøo ñoù, nhö tröôøng hôïp nhieàu ngöôøi tìm queân laõng trong men röôïu khoùi thuoác...

Queân laõng coù theå giuùp con ngöôøi tìm laïi ñöôïc ñoâi chuùt thanh thaûn trong taâm hoàn, nhöng cuõng coù theå ñöa con ngöôøi ñeán choã voâ aân. Ngöôøi khoâng coøn muoán nhôù ñeán nguoàn goác vaø coâng ôn sinh thaønh cuûa cha meï mình laø ngöôøi ñaùng traùch. Ngöôøi khoâng coøn muoán nhôù ñeán nhöõng lieân heä mình vôùi ngöôøi khaùc cuõng laø moät ngöôøi ñaùng traùch. Ngöôøi kheùp maét bòt tai tröôùc nhöõng noãi ñau khoå cuûa ngöôøi khaùc cuõng laø moät ngöôøi ñaùng thaùch...

Ngöôøi Kitoâ luoân ñöôïc nhaéc nhôû ñeå tìm ra daáu chæ cuûa thôøi gian qua caùc bieán coá, ñeå nhôø ñoù luoân nhaän ra söï hieän dieän vaø taùc ñoäng cuûa Thieân Chuùa. "Haõy laøm vieäc naøy maø nhôù ñeán Ta". Ñoù laø khaåu hieäu haøng ñaàu cuûa ngöôøi Kitoâ. Hoï ñöôïc môøi goïi ñeå oân laïi böôùc chaân ñi qua cuûa Thieân Chuùa trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Ñoù laø thaùi ñoä tænh thöùc maø Ñöùc Kitoâ khoâng ngöøng môøi goïi chuùng ta haõy coù trong töøng giaây phuùt.

 

06 Thaùng Ba

Nhöõng Taùc Phaåm Ñeå Ñôøi

 

Nguyeän ñöôøng Sixtina trong noäi thaønh Vatican ñaõ ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Sixto thöù 4 cho xaây caát vaøo cuoái theá kyû thöù 15. Khoâng nhöõng laø nôi caùc vò Hoàng Y tuï taäp ñeå baàu Giaùo Hoaøng hay coøn laø nôi ñeå toå chöùc nhöõng buoåi hoïp quan troïng khaùc coù tính chaát thöôïng ñænh, nguyeän ñöôøng Sixtina coøn laø moät baûo taøng vieän vôùi nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät baát huû, nhaát laø nhöõng böùc bích hoïa cuûa Michelangelo.

Baát cöù du khaùch naøo ñeán Roma cuõng tìm ñuû moïi caùch ñeå ñöôïc moät laàn chieâm ngaém caùc böùc tranh ñöôïc veõ treân töôøng vaø treân traàn nhaø naøy. Ngöôøi thöôûng laõm khoâng nhöõng chæ ngaém nghía döôùi khía caïnh lòch söû, ngheä thuaät, vaên hoùa, nhöng coøn ñeå hoàn hoøa nhaäp vaøo nieàm tin saâu saéc cuûa nhaø ngheä syõ. Thaät theá, taát caû nhöõng böùc tranh maø Michelangelo ñaõ thöïc hieän trong nhaø nguyeän Sixtina ñeàu ñöôïc caûm höùng töø Kinh thaùnh.

Nhaø danh hoïa cuûa chuùng ta ñaõ phaûi naèm ngöûa treân moät giaøn goã höôùng maët veà traàn baûn roøng raõ khoâng bieát bao nhieâu naêm thaùng. Noùng loøng chôø ñôïi caùc taùc phaåm cuûa oâng, ngaøy kia, ñöùc Sixto ñaõ to tieáng hoûi voïng leân töø döôùi ñaát: "Michelangelo, chöøng naøo oâng môùi hoaøn thaønh coâng vieäc?". Töø treân giaøn goã, nhaø danh hoïa ñaùp laïi: "Chöøng naøo con coù theå!". Vò Giaùo Hoaøng döôøng nhö maát heát kieân nhaãn: "Theá oâng coù bieát laø oâng ñaõ baét ñaàu maáy naêm roài chöa? Theá maø toâi vaãn chöa thaáy gì heát...". Moät caùch ñieàm tónh, Michelangelo traû lôøi: "Thöa Ñöùc Thaùnh Cha, con khoâng laøm vieäc cho ñôøi taïm naøy, maø cho ñôøi sau...".

Coù nhöõng baûn nhaïc, coù nhöõng taùc phaåm vaên chöông, coù nhöõng coâng trình kieán truùc ñaõ trôû thaønh baát huû. Nghóa laø, qua doøng thôøi gian, ngöôøi ta seõ khoâng bao giôø queân ñöôïc nhöõng kieät taùc aáy. Nhieàu khi chính taùc giaû cuûa nhöõng coâng trình baát huû aáy khoâng bao giôø daùm nghó ñeán söï tröôøng toàn cuûa teân tuoåi mình nhö theá.

Danh hoïa vaø ñieâu khaéc gia Michelangelo ñaõ tieân ñoaùn veà nhöõng taùc phaåm cuûa mình. Quaû thöïc, oâng ñaõ ñeå laïi muoân theá heä teân tuoåi cuûa oâng qua caùc saùng taùc cuûa oâng. Töôïng Pieta, töôïng Maisen, töôïng David vaø caùc böùc bích hoïa trong nguyeän ñöôøng Sixtina seõ khoâng bao giôø mai moät vôùi thôøi gian.

Tuy nhieân, caùi baát huû nôi con ngöôøi chæ laø moät caùi boùng môø ñoái vôùi caùi vónh cöûu nôi Thieân Chuùa. Moät cuoäc chieán tranh taøn phaù, moät thieân tai vuøi daäp: taát caû moïi teân tuoåi vaø daáu veát cuûa con ngöôøi cuõng ñeàu tan bieán. Duy chæ coù nhöõng gì ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng cuûa Vónh Cöûu môùi ñöôïc tröôøng toàn.

Thieân Chuùa khoâng taïo döïng taát caû moïi ngöôøi ñeàu laø thieân taøi ñeå ai cuõng coù theå ñeå laïi cho haäu theá danh thôm tieáng toát cuûa mình. Tuy nhieân, taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc taïo döïng nhö moät kieät taùc cuûa vuõ truï. Kieät taùc ñoù seõ maõi maõi ñi vaøo Vónh Cöûu cuûa Thieân Chuùa. Nhöng moãi ñôøi ngöôøi laø moät coâng trình cho vónh cöûu. Moãi moät vieäc laøm voâ danh vaø nhoû beù nhaát cuõng ñeàu mang moät giaù trò vónh cöûu.

 

07 Thaùng Ba

Dachau

 

Dachau: ñoù laø moät ñòa danh maø daân AÂu chaâu khoâng bao giôø xoùa boû khoûi kyù öùc cuûa hoï. Nôi taäp trung vaø saùt haïi haøng trieäu ngöôøi Do Thaùi döôùi thôøi Ñöùc Quoác xaõ, Dachau vöøa laø hoûa nguïc cuûa haän thuø, ñoäc aùc nhöng cuõng laø khung trôøi röïc saùng nhöõng vì sao cuûa yeâu thöông, tin töôûng.

Edmond Michelet, vaên só Phaùp bò giam taïi ñaây vaø sau naøy trôû thaønh boä tröôûng Tö Phaùp, ñaõ vieát laïi kyù söï cuûa nhöõng ngaøy bò giam trong ñòa nguïc Dachau. OÂng keå laïi raèng: moãi buoåi saùng, caùc linh muïc bò giam tuø leùn luùt cöû haønh Thaùnh leã. Caùc tuø nhaân Coâng giaùo, baát chaáp moïi ñe doïa ñeán maïng soáng, chen chuùc saùt caùnh beân nhau ñeå tham döï Thaùnh leã.

Phaåm phuïc cuûa linh muïc chuû teá chæ laø moät maûnh aùo tuø raùch röôùi thaûm thöông. Caùi taùch uoáng nöôùc ñöôïc duøng laøm cheùn thaùnh, hoäp thuoác ho ñöôïc duøng laøm bình ñöïng baùnh leã.

Sau Thaùnh leã, moät soá ngöôøi ñöôïc chia coâng taùc mang Mình Thaùnh ñeán cho nhöõng ngöôøi ñang haáp hoái ñöôïc giam rieâng trong phoøng ñaëc bieät... Edmond Michelet keå laïi raèng: hình aûnh oâng vaãn luoân ghi nhôù ñoù laø nuï cöôøi raïng rôõ cuûa nhöõng ngöôøi ñang tieán ñeán coõi cheát.

Vaøo khoaûng cuoái naêm 1944, moät nghi leã ñaëc bieät ñaõ dieãn ra ngay trong traïi Dachau. Moät phoù teá ngöôøi Ñöùc, bò lao phoåi, ñang haáp hoái... Caùc linh muïc ñang bò giam beøn nghó ñeán chuyeän phong chöùc linh muïc cho thaày... Moät vò giaùm muïc cuøng bò giam ñaõ chaáp thuaän tieán haønh nghi thöùc. Ngöôøi ta laøm moïi caùch ñeå che maét ngöôøi lính canh. Moät ngöôøi Do Thaùi ñaõ chaáp nhaän chôi ñaøn vó caàm ñeå ñaùnh laïc höôùng söï chuù yù cuûa coâng an, vò giaùm muïc ngöôøi Phaùp, trong boä ñoàng phuïc raùch röôùi cuûa tuø nhaân, ñaõ phong chöùc linh muïc cho moät chuûng sinh ngöôøi Ñöùc.

Vò taân linh muïc ñaõ cöû haønh Thaùnh leã ñaàu tieân ít ngaøy sau ñoù. Vaø ñoù cuõng laø Thaùnh leã cuoái cuøng cuûa Ngaøi... Trong quyeån nhaät kyù cuûa Ngaøi, ngöôøi ta ñoïc thaáy hai chöõ: Tình Yeâu, Ñeàn Buø...

Tình yeâu maïnh hôn söï cheát. Chaân lyù naøy saùng ngôøi moät caùch maõnh lieät ngay trong nhöõng nôi maø haän thuø cheát choùc ngöï trò nhö luaät toái thöôïng cuûa cuoäc soáng. Haän thuø caøng daâng cao, cheát choùc caøng ñe doïa ngöôøi ta caøng thaáy nhöõng taám göông cuûa hy sinh, xaû kyû vaø tin töôûng.

Daïo thaùng 6 naêm 1989, moät soá linh muïc, giaùm muïc ngöôøi Ba Lan ñaõ haønh höông ñeán traïi taäp trung Dachau ñeå kyû nieän 50 naêm ngaøy theá chieán thöù hai buøng noå vaø nhaát laø ñeå töôûng nieäm göông hy sinh cuûa gaàn 3,000 linh muïc thuoäc 9 quoác tòch khaùc nhau bò giam giöõ taïi ñaây. Treân ngoâi moà choân lôùn nhaát, moät Thaùnh leã ñaõ ñöôïc cöû haønh khoâng phaûi ñeå gôïi laïi haän thuø, nhöng hoï coøn ñöôïc môøi goïi ñeå chæ thaáy Yeâu Thöông vaø tha thöù giöõa haän thuø.

Ñoù cuõng chính laø lôøi môøi goïi cuûa Ñöùc Kitoâ trong Thaùnh leã maø Giaùo hoäi cöû haønh moãi ngaøy. Chuùng ta khoâng töôûng nieäm nhöõng ñoäc aùc daõ man trong caùi cheát cuûa Chuùa, chuùng ta khoâng gôïi laïi haän thuø trong cuoäc töû naïn cuûa Ngaøi, nhöng chæ nhìn thaáy Yeâu thöông vaø tha thöù voâ bôø cuûa Ngaøi. Ngaøi môøi goïi chuùng ta haõy chæ nhìn thaáy yeâu thöông vaø tha thöù giöõa haän thuø, haõy muùc laáy yeâu thöông vaø tha thöù ñeå ñaùp traû laïi haän thuø...

 

08 Thaùng Ba

Phuïc Sinh

 

Moät linh muïc Brazil thuaät laïi moät kinh nghieäm Phuïc Sinh cuûa mình nhö sau: "Moãi ngaøy, khi ñi ngang qua moät con ñöôøng ôû Rio de Janeiro, toâi ñeàu thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng coøn treû ngoài döïa löng vaøo töôøng, chìa tay xin aên. OÂng ta khoâng ñi ñöôïc vì ñoâi chaân bò taät. Vì qua laïi khaù thöôøng, neân söï hieän dieän vaø soá phaän cuûa ngöôøi aên xin queø quaët khoâng laøm toâi baän taâm suy nghó: theá naøo laø khoâng ñi ñöôïc".

Nhöng moät ngaøy kia, soá phaän cuûa oâng ta boãng ñaùnh ñoäng taâm hoàn toâi maõnh lieät. Nhaát laø khi döøng laïi ñaèng xa quan saùt toâi thaáy coù bao nhieâu ngöôøi ñi ngang qua maø hình nhö khoâng troâng thaáy oâng. Toâi quyeát ñònh ñeán noùi chuyeän vaø hoûi oâng: "OÂng coù theå ñöùng daäy ñöôïc khoâng? OÂng coù muoán ñi khoâng?". OÂng ta ñöa caëp maét meät moûi nhìn toâi doø xeùt vaø khi ñoïc ñöôïc söï thaønh thaät treân khuoân maët cuûa toâi, oâng ta noùi: "Toâi luoân luoân hy voïng laø moät ngaøy naøo ñoù cuoäc ñôøi toâi seõ ñoåi môùi. Dó nhieân toâi seõ ñi ñöôïc nhöng chi phí mua saém nhöõng duïng cuï quaù ñaét laøm sao toâi vôùi tôùi. Vì theá khoâng coøn caùch naøo hôn laø ñaønh queân giaác mô coù theå ñi ñöôïc".

Nghe xong taâm söï cuûa oâng, toâi xieát chaët tay oâng giaõ töø vaø höùa: "Moät ngaøy gaàn ñaây, giaác mô cuûa oâng seõ thaønh söï thaät".

Trong baøi giaûng thaùnh leã Chuùa Nhaät sau ñoù, toâi thuaät veà soá phaän cuûa oâng aên maøy vaø ñeà nghò coâïng ñoaøn haõy laøm moät caùi gì ñeå giuùp oâng ta. Moät cuoäc laïc quyeân ñöôïc toå chöùc vaø toâi vui möøng khi thaáy soá tieàn quyeân goùp ñöôïc vöôït quaù chi phí cuûa caëp naïn vaø ñoâi chaân nhaân taïo. Ngöôøi haønh khaát caøng haân hoan hôn khi toâi baùo tin möøng: oâng ñöôïc chuyeân chôû ngay ñeán moät beänh vieän ñaëc bieät vaø trong nhöõng tuaàn leã keá tieáp, oâng coá gaéng taäp ñi ñöùng moät mình.

Leã Phuïc Sinh ñeán. Toâi ñi môøi oâng döï leã vaø daønh cho oâng moät choã ñaëc bieät gaàn baøn thôø. Trong baøi giaûng hoâm aáy, toâi laïi ñeà caäp veà oâng ñaïi yù nhö sau: "Chuùa Gieâsu ñaõ Phuïc Sinh ñeå soáng moät cuoäc soáng môùi. Ngaøi saün saøng ban cho chuùng ta thoâng phaàn vaøo khaû naêng trao taëng nhau nhöõng cuoäc soáng môùi. Nhôø loøng haûo taâm cuûa anh chò em, oâng baïn cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc ban cho moät cuoäc soáng môùi". Noùi ñeán ñaây, toâi môøi oâng ñöùng daäy ñeå giôùi thieäu oâng vôùi coäng ñoaøn maø keå töø nay oâng ñaõ trôû neân moät phaàn töû. OÂng ñöùng daäy vaø choáng naïng ñi tröôùc maët moïi ngöôøi. Toâi caûm thaáy baàu khí nhaø thôø luùc aáy traøn ñaày söùc soáng".

Tin möøng thuaät laïi nhö sau: sau meû löôùi ñaày caù, Chuùa Gieâsu môøi caùc moân ñeä cuøng ñieåm taâm vôùi Ngaøi vaø Ngaøi ñaõ caàm laáy baùnh vaø caù trao cho caùc oâng aên. Phaàn caùc moân ñeä, tuy khoâng giaùm hoûi, nhöng hoï bieát roõ ñoù laø Ngaøi. Ñaây laø phöông theá Chuùa Gieâsu tieáp tuïc hieän dieän giöõa nhöõng keû tin vaøo Ngaøi traûi qua moïi thôøi ñaïi: töï nhieân nhö trong moät böõa aên thaân maät, nhöng muoán caûm nghieäm söï hieän dieän cuûa Ngaøi, chuùng ta phaûi noi göông Ngaøi chia seû cho nhau taát caû nhöõng gì mình coù.

 

09 Thaùng Ba

"Haõy Laøm Moät Caùi Gì Ñeïp Cho Chuùa"

 

Meï Teâreâxa Calcutta thöôøng hay noùi: "Haõy laøm moät caùi gì toát ñeïp cho Chuùa". Sau teân cöïc troïng cuûa Chuùa Gieâsu, hai chöõ thöôøng naèm treân ñaàu moâi choùt löôõi cuûa Meï laø "toát ñeïp vaø kyø dieäu". Hai tieáng aáy laø moät toùm goïn cuûa baøi ca ngôïi khen cuûa Ñöùc Maria maø Meï Teâreâxa ñaõ laáy laøm taâm tình cuûa mình. Toát ñeïp vaø kyø dieäu thay Tình Yeâu Quan Phoøng cuûa Chuùa ñöôïc theå hieän qua nhöõng hy sinh vaø phuïc vuï cuûa Meï daønh cho nhöõng ngöôøi cuøng khoå ôû AÁn Doä vaø treân khaép theá giôùi...

Caùch ñaây hôn 15 naêm, Malcolm Muggerridge, moät kyù giaû vaø bình luaän gia noåi tieáng cuûa ñaøi BBC, ñaõ cuøng vôùi moät nhoùm chuyeân vieân cuûa ñaøi ñeán AÁn Ñoä ñeå laøm moät cuoäc phoûng vaán veà Meï Teâreâxa, veà caùc hoaït ñoäng cuûa Meï. Sau naêm ngaøy laøm vieäc, ñeán luùc caét xeùn vaø thaùo raùp ñeå döïng thaønh cuoán phim, Meï Teâreâxa ñaõ thoát leân: "Haõy laøm moät caùi gì toát ñeïp cho Chuùa". Caâu noùi cuûa Meï ñaõ ñöôïc kyù giaû Muggerridge laáy laøm töïa ñeà cuûa cuoán phim thôøi söï veà Meï vaø caùc nöõ tu cuûa Meï. Cuoán saùch ghi laïi cuoäc phoûng vaán cuõng mang cuøng moät töïa ñeà. Sau khi cuoác phim ñöôïc trình chieáu treân ñaøi BBC, theá giôùi boãng chuù yù ñeán ngöôøi nöõ tu ñaõ töø maáy chuïc naêm qua aâm thaàm chaêm soùc nhöõng ngöôøi cuøng khoå nhaát trong caùc khu oå chuoät ôû Calcutta. Toát ñeïp vaø kyø dieäu thay! Khuoân maët ñau khoå cuûa nhaân loaïi ñöôïc phôi baøy, nhöng Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa cuõng ñöôïc theå hieän qua nhöõng aâm thaàm hy sinh phuïc vuï cuûa Meï Teâreâxa vaø caùc nöõ tu cuûa Meï.

Ngaøy nay, khi ñi qua moät soá thaønh phoá lôùn treân theá giôùi, thænh thoaûng ngöôøi ta ñoïc ñöôïc baûng hieäu: "Haõy gìn giöõ cho thaønh phoá ñöôïc saïch" hoaëc "Haõy laøm ñeïp thaønh phoá". Nhöõng khaåu hieäu aáy nhaéc nhôû cho kieàu daân vaø khaùch qua ñöôøng veà nghóa vuï toân troïng traät töï, cuõng nhö giöõ cho thaønh phoá ñöôïc saïch seõ vaø ñeïp ñeõ.

Moãi ngöôøi Kitoâ cuõng laø moät thaønh phoá cuûa Thieân Chuùa. Hoï luoân ñöôïc môøi goïi ñeå giöõ thôm vaø laøm saïch cho thaønh phoá aáy. Thay vì vöùt böøa baõi ra beân ngoaøi nhöõng raùc röôûi cuûa nhöõng haønh vi baát chaùnh, hoï luoân ñöôïc môøi goïi ñeå baøy toû moät boä maët toát ñeïp vaø kyø dieäu ñeå qua ñoù thieân haï seõ nhìn vaøo maø ngôïi khen Cha treân trôøi...

"Haõy laøm moät caùi gì toát ñeïp cho Thieân Chuùa": ñoù phaûi laø caâu taâm nieäm maø ngöôøi Kitoâ thoát leân khi vöøa thöùc giaác ñoùn chaøo moät ngaøy môùi.
"Haõy laøm moät caùi gì toát ñeïp cho Thieân Chuùa" baèng caùch daâng leân Ngaøi hy sinh trong nhöõng coâng vieäc nhoû beù haèng ngaøy.

"Haõy laøm moät caùi gì toát ñeïp cho Thieân Chuùa" baèng nhöõng cöû chæ quaûng ñaïi, hy sinh phuïc vuï ñoái vôùi nhöõng ngöôøi cuøng khoå nhaát trong xaõ hoäi.

"Haõy laøm moät caùi gì toát ñeïp cho Thieân Chuùa" baèng caùch soáng töû teá vaø khoâng ngöøng tha thöù cho nhöõng ngöôøi xuùc phaïm ñeán mình.

"Haõy laøm moät caùi gì toát ñeïp cho Thieân Chuùa" baèng chöùng tích cuûa moät cuoäc soáng ñaày laïc quan vaø vui töôi ngay caû khi chæ gaëp toaøn ñau khoå, thöû thaùch...

 

10 Thaùng Ba

Gieo Gioù Gaët Baõo

 

Ñeâm 17/5/1987, moät chieán ñaáu cô do Phaùp cheá taïo ñaõ ñöôïc Iraq söû duïng ñeå phoùng ñi hai hoûa tieãn Exocet cuõng do Phaùp cheá taïo. Khoâng roõ do tính toaùn hay tai naïn, hai hoûa tieãn naøy ñaõ ñaâm boå xuoáng haøng khoâng maãu haïm Satark cuûa Myõ ñang ñaäu trong vuøng vònh Ba Tö. 37 ngöôøi Myõ ñaõ vong maïng troïng vuï aáy!

Ngöôøi AÛ Raäp thöôøng noùi: "Keû thuø cuûa keû thuø cuûa toâi laø baïn toâi". Coù leõ ngöôøi Myõ vaø nhieàu nöôùc Taây phöông cuõng xöû söï theo chaâm ngoân aáy. Trong cuoäc chieán keùo daøi 8 naêm cuûa Iran vaø Iraq, ña soá caùc nöôùc Taây phöông keå caû Lieân Xoâ ñeàu ñöùng veà phía Iraq.

Lieân Xoâ laø nöôùc cung caáp cho I raq nhieàu vuõ khí nhaát. Töø giöõa naêm 1983 ñeán naêm 1988, Iraq ñaõ mua cuûa theá giôùi moät soá vuõ khí trò giaù khoaûng 34 tyû Myõ kim. Cuøng vôùi chieán xa T-72 vaø hoûa tieãn Scud-B, Lieân Xoâ laø nöôùc ñaõ baùn cho theá giôùi ñeán 50% khí giôùi.

Ñeå ñoåi laáy daàu cuûa Iraq, Phaùp ñaõ baùn cho nöôùc naøy soá khí giôùi trò giaù khoaûng 16 tyû Myõ kim. Ngaøy nay, 133 chieán ñaäu cô Mirage F.I vaø hoûa tieãn Exocet maø Iraq ñaõ ñöa vaøo cuoäc chieán ôû vuøng vònh Ba Tö ñeàu do Phaùp cung caáp.

Naêm 1984, Hoa Kyø ñaõ taùi laäp ngoaïi giao vôùi Iraq vaø loaïi Iraq ra khoûi soå nhöõng nöôùc chuyeân gaây caùc cuoäc khuûng boá treân theá giôùi. Söï tín nhieäm cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Iraq cuõng khieán cho nhöõng nöôùc Taây phöông khaùc nhö Taây Ñöùc cung caáp cho Iraq chuyeân vieân, kyõ thuaät vaø nguyeân lieäu nhôø ñoù Iraq ñaõ coù theå cheá taïo caùc vuõ khí hoùa hoïc vaø nguyeân töû.

Voâ tình hay höõu yù, caùc nöôùc Taây phöông ñaõ cuûng coá cho neàn ñoäc taøi cuûa Saddam Hussein vaø ñöa oâng ñeán cuoäc thaùch thöùc hieän nay. Moät nhaø chính trò ngöôøi Iraq hieän löu vong taïi Phaùp ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi ñaõ leân tieáng veà cheá ñoä ñoäc aùc cuûa Hussein. Nhöng ñoù chæ laø tieáng keâu trong sa maïc. Vì böùc töôøng cuûa nhöõng lôïi loäc kinh teá, chuùng toâi ñaõ khoâng ñöôïc laéng nghe. Keát quaû cho thaáy laø moät nhaø ñoäc taøi nhö ong ñöôïc nuoâi trong tay aùo, nay ñang hieän nguyeân hình thaønh moät quaùi vaät".

Caâu chuyeän treân ñaây coù theå giuùp chuùng ta ruùt ra moät baøi hoïc veà nhöõng haäu quaû maø ngöôøi ta phaûi gaùnh chòu veà nhöõng vieäc laøm cuûa mình. Chuùng ta vaãn thöôøng noùi: "Gieo gioù thì gaët baõo"... Caùc nöôùc Taây phöông ngaøy nay haún phaûi ñaám ngöïc ñeå chòu ñöïng côn baõo taùp maø chính hoï laø ngöôøi ñaõ ñoùng goùp vaøo ñeå taïo neân. Khí giôùi do Taây phöông cung caáp ngaøy nay ñaõ quay laïi choáng hoï.

Thaùnh Phaoloâ trong thö göûi cho giaùo ñoaøn Galata ñaõ keâu goïi chuùng ta, thay vì gieo trong xaùc thòt, haõy gieo trong thaàn khí.

Gieo trong xaùc thòt töùc laø gieo raéc haän thuø, cheát choùc, laø nuoâi döôõng ích kyû, laø gaây ñoá kî, chia reõ: nhöõng haït gioáng aáy chæ naûy nôû baèng caây cuûa tang thöông, ñau khoå vaø huûy dieät cho chính mình cuõng nhö cho ngöôøi khaùc.

Gieo trong thaàn khí chính laø soáng quaûng ñaïi, phuïc vuï, hoøa nhaõ, yeâu thöông, caûm thoâng, nhaãn nhuïc, tha thöù... Haït gioáng cuûa thaàn khí coù theå laø haït gioáng nhoû beù vaø aâm thaàm nhö haït caûi, nhöng seõ trôû thaønh caây to lôùn. Khoâng coù moät nghóa cöû naøo, duø nhoû moïn ñeán ñaâu, maø khoâng mang laïi hoa traùi Bình An cho tha nhaân vaø cho chính baûn thaân.

Chieán tranh treân quy moâ theá giôùi, chieán tranh giöõa nöôùc naøy vôùi nöôùc noï, chieán tranh trong cuøng moät quoác gia: ÔÛ moïi quy moâ, chieán tranh naøo cuõng laø côn baõo taùp maø chính con ngöôøi töï goùp gioù ñeå thoåi leân.

Nôi naøo coù baát hoøa, thì nôi ñoù coù chieán tranh. Nôi naøo lôïi loäc ñöôïc ñaët leân treân moïi giaù trò khaùc, thì nôi ñoù ñaõ coù chieán tranh.

Ngöôøi moân ñeä cuûa Ñöùc Kitoâ, Nguyeân UÛy cuûa Hoøa Bình, luoân ñöôïc môøi goïi ñeå xaây döïng Hoøa Bình vaø Hoøa Bình chôùm nôû khi con ngöôøi baét ñaàu gieo troàng haït gioáng cuûa Yeâu Thöông.

11 Thaùng Ba

Caùi Taùch Thaân Thöông

 

Thaùnh Phanxico Assisi, nhaân vaät chính trong quyeån tieåu thuyeát: "Ngöôøi ngheøo cuûa Chuùa" do vaên só Hy Laïp Nikos Kazantakis bieân soaïn, ñaõ keå cho huynh Leâoâ nghe caâu chuyeän nhö sau:

"Coù moät vò aån só noï ñöôïc nhìn thaáy Chuùa, nhöng khoâng bao giôø ñaït ñöôïc öôùc nguyeän. Vaãn coøn moät caùi gì vöôùng maéc trong caùi nhìn khieán oâng khoâng theå naøo nhìn thaáy Chuùa ñöôïc. Caøng coá gaéng ñoïc kinh caàu nguyeän bao nhieâu, caøng aên chay haõm mình bao nhieâu, oâng caøng thaát voïng baáy nhieâu. OÂng vaãn khoâng hieåu ñaâu laø chöôùng ngaïi khieán oâng khoâng theå troâng thaáy Chuùa ñöôïc.

Theá roài, moät buoåi saùng noï, khi vöøa ra khoûi giöôøng, oâng boãng reo hoø sung söôùng, thì ra oâng ñaõ tìm ra lyù do. Ñoù laø moät caùi taùch uoáng nöôùc nhoû, nhöng raát ñeïp maø gia ñình ñaõ taëng cho oâng. Ñaây laø kæ nieäm duy nhaát cuûa gia ñình maø oâng coá gaéng gìn giöõ nhö moät baùu vaät. Vaø dó nhieân, ñaây cuõng laø cuûa caûi traàn theá duy nhaát maø oâng coøn baùm víu vaøo. 

Khoâng moät chuùt do döï luyeán tieác, vò aån só caàm laáy chieác taùch thaân yeâu neùm xuoáng neàn nhaø: Töøng maûnh vuïn vôõ ra, töøng luyeán tieác tan vôõ...

Vò aån só ngöôùc nhìn leân, vaø saùng hoâm sau oâng ñaõ nhìn thaáy Chuùa".

Saùch xuaát haønh ñoaïn 33 töø caâu 18 ñeán caâu 23 thuaät laïi raèng: moät hoâm Moâisen thöa vôùi Chuùa raèng oâng öôùc ao ñöôïc nhìn thaáy Dung Nhan Ngaøi. Luùc baáy giôø Chuùa môùi traû lôøi cho Moâisen: "Khoâng ai coù theå nhìn thaáy Ta maø vaãn coøn soáng". Lieàn sau ñoù, Thieân Chuùa baûo Moâisen naáp sau moät taûng ñaù lôùn ñeå chæ nhìn thaáy sau löng cuûa Ngaøi maø thoâi.

Khao khaùt ñöôïc nhìn thaáy Chuùa: ñoù cuõng phaûi laø öôùc mô duy nhaát cuûa ngöôøi tín höõu Kitoâ. Chuùng ta ñöôïc taïo thaønh cho Chuùa, chuùng ta chæ ñöôïc yeân nghæ khi ñöôïc ngaém dung nhan Ngaøi maø thoâi! Nhöng khoâng ai coù theå nhìn thaáy nhan Chuùa maø vaãn coøn soáng. Ñieàu ñoù coù nghóa laø noãi khao khaùt ñöôïc thaáy Chuùa chæ lôùn leân trong chuùng takhi chuùng ta bieát deïp boû nhöõng vöôùng baän vaø vöôùng ngaïi trong chuùng ta... Chuùa Gieâsu noùi vôùi chuùng ta raèng: cuûa caûi chuùng ta ôû ñaâu thì taâm trí chuùng ta cuõng ôû ñoù. Neáu chuùng chaïy theo tieàn cuûa, danh voïng, laïc thuù thì loøng trí chuùng ta seõ khoâng muoán töôûng nghó ñeán Chuùa.

Coù cheát ñi cho baûn thaân, chuùng ta môùi khao khaùt gaëp gôõ Chuùa... Thieân Chuùa cho chuùng ta thaáy ñöôïc ñaèng sau löng cuûa Ngaøi, phaûi chaêng ñoù khoâng phaûi laø söï hieän dieän vaø taùc ñoäng cuûa Chuùa trong caùc bieán coá vaø nhöõng gaëp gôõ cuûa chuùng ta vôùi tha nhaân?... Coù ra khoûi chuùng ta, chuùng ta môùi coù theå nhìn thaáy boùng daùng cuûa Chuùa trong caùc bieán coá cuûa cuoäc soáng chuùng ta. Coù ra khoûi chuùng ta, chuùng ta môùi thaáy ñöôïc söï hieän dieän cuûa Chuùa trong ngöôøi anh em cuûa chuùng ta.

 

12 Thaùng Ba

Chuùng Ta Khoâng Phaûi Laø Thieân Thaàn

 

Moät cuoán phim Myõ coù töïa ñeà "Chuùng ta khoâng phaûi laø Thieân Thaàn" do hai taøi töû noåi tieáng laø Robert de Niro vaø Sean Penn thuû dieãn, ñaõ keå laïi moät cuoäc vöôït nguïc raát kyø thuù cuûa hai töû toäi bò giam trong moät traïi khoå sai naèm giöõa bieân giôùi Hoa Kyø vaø Canada.

Hai töû toäi naøy coù leõ ñaõ töøng phaïm nhöõng toäi aùc nhö cöôùp cuûa gieát ngöôøi. Nhöng töø moät nguïc thaät kieân coá, hoï khoâng bao giöøo coù yù ñònh troán thoaùt. Theá roài, moät hoâm, moät ngöôøi töû toäi ñang ñöôïc ñöa leân gheá ñieän, boãng cöôùp suùng haï saùt moät soá vieân cai nguïc vaø tìm ñöôøng taåu thoaùt. Treân ñöôøng troán chaïy, haén ñaõ cöôõng baùch hai ngöôøi tuø cuøng troán thoaùt. 

Sau moät ñeâm ñaøo taåu giöõa nuùi röøng phuû ñaày tuyeát, hai ngöôøi töû toäi ñaõ mon men tìm ñeán moät ngoâi laøng. Moät laõo baø ñaõ ngoä nhaän laø hai linh muïc noåi tieáng trong vuøng. Baát ñaéc dó hoï ñaønh phaûi ñoäi loát linh muïc vaø ñöôïc moät tu vieän gaàn ñoù tieáp ñaõi noàng haäu.

Giöõa luùc ñoù, caûnh saùt laïi ñi luøng khaép nôi ñeå tìm caùch baét laïi ba keû ñaøo thoaùt. Ngöôøi töû toäi ñaõ gieát caùc vieân cai nguïc ñeå troán thoaùt nay bò sa löôùi laïi. Hoâm ñoù laø moät ngaøy röôùc kieäu troïng theå kính Ñöùc Meï do tu vieän noùi treân toå chöùc. Nhôø lôùp aùo nhaø tu, moät trong hai teân tuø ñaõ leûn vaøo nhaø giam ñeå giaûi thoaùt keû vöøa bò baét laïi. Ngöôøi tuø hung haõn cuõng ñöôïc khoaùc leân ngöôøi chieác aùo doøng vaø neùp mình trong chieác kieäu vó ñaïi coù töôïng Ñöùc Meï...

Giöõa nhöõng tieáng caàu kinh soát saéng cuûa moïi ngöôøi, haén xuaát hieän tröôùc coâng chuùng vaø duøng suùng uy hieáp moïi ngöôøi. Moät em beù gaùi caâm trong ñaùm röôùc kieäu ñaõ bò haén baét laøm con tin. Trong khi moïi ngöôøi ngaõ raïp xuoáng ñöôøng vì sôï haõi, thì moät trong hai vò linh muïc giaû ñaõ nhaøo leân chieác kieäu ñeå giaûi thoaùt em beù gaùi caâm. Cuoäc xoâ xaùt ñaõ laøm cho ngöôøi tuø hung haõn bò truùng ñaïn, nhöng em beù gaùi caâm vaø töôïng Ñöùc Meï laïi bò quaêng xuoáng doøng soâng giaù buoát...

Khoâng chuùt do döï, vò linh muïc giaû coøn laïi ñaõ nhaøo xuoáng doøng soâng vaø cöùu soáng em beù. Môû maét nhìn vò aân nhaân, em beù boãng nhaän ra ngöôøi tuø vöôït nguïc maø hình aûnh ñöôïc daùn ñaày trong khu phoá...
Trong ñoaïn keát thuùc cuoán phim, moät ngöôøi ñaõ xin ñöôïc tieáp tuïc tu trong tu vieän, coøn ngöôøi cöùu soáng em beù tieáp tuïc laøm laïi cuoäc ñôøi vôùi ngöôøi meï cuûa em...

"Chuùng ta khoâng phaûi laø Thieân Thaàn". Thieân thaàn moät laàn vaáp ngaõ laø vónh vieãn traàm luaân. Con ngöôøi khoâng phaûi laø Thieân Thaàn, cho neân vaáp ngaõ coù choàng chaát, vaãn coøn coù cô may ñeå troãi daäy vaø laøm laïi cuoäc ñôøi.
Cuoäc phieâu löu cuûa ngöôøi tuø treân ñaây coù leõ cuõng laø hình aûnh cuûa chính cuoäc ñôøi chuùng ta. Chuùng ta khoâng laø Thieân Thaàn, cho neân sau bao nhieâu laàn vaáp ngaõ, Chuùa vaãn coøn tieáp tuïc cho chuùng ta moät cô may khaùc ñeå baét ñaàu laïi. Thieân Chuùa khoâng bao giôø thaát voïng veà con ngöôøi. Lòch söû cuûa loaøi ngöôøi phaûi chaêng ñaõ khoâng laø nhöõng moø maãm, teù ngaõ vaø choãi daäy khoâng ngöøng ö? Thieân Chuùa khoâng boû cuoäc vì con ngöôøi, cho neân con ngöôøi cuõng khoâng neân thaát voïng veà mình.

Thaát baïi coù eâ treà, tình ngöôøi coù baïc beõo, ñau khoå coù choàng chaát, toäi loãi coù ñeø naëng ñeán ñaâu: Thieân Chuùa luùc naøo cuõng ban cho chuùng ta tia saùng cuûa Hy Voïng ñeå môøi goïi chuùng ta troãi daäy vaø tieáp tuïc tieán böôùc. Ngaøi môøi goïi chuùng ta haõy chieâm ngaém chính caùi cheát cuûa Con Ngaøi treân thaäp giaù. Loaøi ngöôøi xem ñoù laø taän cuøng cuûa soá kieáp, nhöng Thieân Chuùa laïi nhìn vaøo ñoù nhö laø khôûi ñaàu cuûa nguoàn ôn cöùu thoaùt...

 

13 Thaùng Ba

Neáu Toâi Bieát Tha thöù

 

Trong nhöõng naêm 1944-1945 daân Roma khieáp sôï moãi khi nghe nhaéc ñeán teân Peter Koch, moät só quan maät vuï Ñöùc quoác xaõ ñaõ töøng gieát haïi khoâng bieát bao nhieâu maïng ngöôøi. Sau chieán tranh, anh ta bò baét vaø bò keát aùn töû hình. Anh vieát thö cho Ñöùc Giaùo Hoaøng Pioâ 12 ñeå xöng thuù caùc toäi aùc mình ñaõ phaïm vaø ñaëc bieät xin Ngaøi tha thöù cho anh toäi ñaõ taán coâng vaøo Vöông Cung thaùnh ñöôøng Thaùnh Phaoloâ ngoaïi thaønh.

Ñöùc thaùnh cha ñaõ sai moät linh muïc ñeán nhaø tuø ñeå gaëp anh ta vaø chuyeån ñeán anh söï tha thöù cuûa Ngaøi, ñoàng thôøi trao cho anh ta moät traøng haït maân coâi. Ñeán nhaø giam, sau khi ñaõ laøm theo lôøi caên daën cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, vò linh muïc ñaõ nghe ngöôøi töû toäi thoát leân nhö sau: "Toå quoác con nguyeàn ruûa con, ñoù laø ñieàu hôïp lyù. Toøa aùn ñaõ keát aùn con, ñieàu naøy cuõng raát coâng bình. Ñöùc Giaùo Hoaøng ñaõ tha thöù cho con vaø ñaõ cho con moät baøi hoïc cao quùy. Giaû nhö con ñaõ luoân nghó ñeán vieäc tha thöù, thì giôø naøy coù leõ con khoâng phaûi ra phaùp tröôøng nhö theá naøy". Noùi roài anh baät khoùc: "Con khoâng daùm ñoäng ñeán traøng haït cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng baèng ñoâi tay vaáy maùu cuûa con. Xin cha ñeo traøng haït vaøo coå cho con". Ít phuùt sau, Peter Koch ngaõ guïc döôùi loaït ñaïn, mieäng anh vaãn coøn caàu khaån Meï Maria...

Xin ñöôïc tha thöù, ñoù laø moät trong nhöõng haønh ñoäng vó ñaïi nhaát cuûa con ngöôøi... Quyû Satan ñaõ coù laàn traùch moùc Thieân Chuùa nhö sau: "Ngaøi khoâng coâng bình. Coù bieát bao nhieâu toäi nhaân ñaõ laøm ñieàu aùc. Hoï chæ trôû laïi moät ñoâi laàn, nhöng laàn naøo Ngaøi cuõng nieàm nôû tieáp ñoùn hoï. Toâi chæ coù laøm moät ñieàu baäy, toâi chæ coù phaïm toäi moät laàn, theá maø Ngaøi ñaõ tuyeân phaït toâi ñôøi ñôøi". Nghe theá, Thieân Chuùa môùi hoûi vaën laïi Satan: "Theá ngöôi coù bao giôø môû mieäng xin tha thöù vaø aên naên saùm hoái chöa?".

Môû mieäng keâu xin tha thöù laø böôùc laàn ñeán ngöôõng cöûa Thieân Ñaøng. Nhöng xin tha thöù cho chính mình thoâi, chöa ñuû, con ngöôøi caàn phaûi tha thöù cho ngöôøi khaùc. Caùnh cöûa Thieân Ñaøng seõ môû ra moãi khi con ngöôøi thaønh thöïc thöù loãi cho ngöôøi khaùc.

Nhaän ra laàm loãi cuûa mình, keâu caàu söï tha thöù vaø tha thöù cho ngöôøi khaùc: ñoù laø ñoâi caùnh Thieân Thaàn giuùp con ngöôøi bay leân tôùi Chuùa.

 

14 Thaùng Ba

Toâi Muoán Con Toâi Soáng

"Toâi muoán con toâi soáng" ñoù laø lôøi cuûa baø Suzanna Petrosyan ñaõ thoát ra vaø ñöôïc baùo chí nhaéc laïi. Thöïc ra, coù baø meï naøo laïi khoâng muoán con cuûa mình ñöôïc soáng ñaâu? Theá nhöng tröôøng hôïp cuûa baø Petrosyan vaø ñöùa con gaùi 4 tuoåi cuûa baø khoâng gioáng nhö nhöõng tröôøng hôïp cuûa nhieàu baø meï khaùc, vì hai meï con baø naøy laø naïn nhaân cuûa côn ñoäng ñaát khuûng khieáp taïi Armeni, thuoäc lieân bang Xoâ Vieát hoài thaùng 12 naêm 1987.

Sau khi ñoäng ñaát, cuõng gioáng nhö haøng ngaøn ngöôøi khaùc, caû hai meï con baø Petrosyan ñeàu bò laáp vuøi döôùi haøng traêm ngaøn taán gaïch, ñaù vaø xi maêng, nhöng hoï may maén naèm loït vaøo trong moät khoaûng troáng nhoû chæ vöøa ñuû choã cöïa quaäy maø thoâi. Taát caû löông thöïc hoï coù chæ laø moät huõ möùt vaø chaúng maáy choác huõ möùt cuõng heát saïch. Luùc ñoù, coâ gaùi 4 tuoåi môùi keâu: "Meï ôi, con khaùt quaù. Meï cho con uoáng nöôùc". Nhöng laáy nöôùc ñaâu baây giôø? Tieáng keâu khaùt cuûa con cöù tieáp tuïc laøm cho baø meï vöøa ñau loøng vöøa luùng tuùng. Nhöng tình maãu töû thieâng lieâng ñaõ gôïi cho baø moät yù nghó taùo baïo: ñoù laø laáy nhöõng gioït maùu cuoái cuøng cuûa baø cho con uoáng ñeå caàm cöï vôùi töû thaàn. Luùc ñoù, ngöôøi meï ñaùng thöông môùi laáy tay sôø saãm vaø vôù ñöôïc moät mieáng kính beå. Baø laáy mieáng kính caét ñaàu ngoùn tay troû vaø ñuùt ngoùn tay vaøo mieäng con baûo con muùt. Em beù muùt ngoùn tay cuûa meï moät luùc roài noùi: "Meï caét moät ngoùn tay nöõa cho con muùt theâm". Baø lieàn caét moät ngoùn tay nöõa nhöng vì trôøi laïnh quaù neân baø khoâng thaáy ñau ñôùn gì nöõa... Sau khi ñöôïc cöùu soáng, ngöôøi ñaøn baø thuaät laïi raèng: "Luùc ñoù, toâi bieát theá naøo toâi cuõng cheát, nhöng toâi muoán con toâi ñöôïc soáng".

Taám göông hy sinh cao caû cuûa baø meï treân ñaây coù theå gôïi leân Tình Yeâu cuûa Ñaáng ñaõ noùi: "Khoâng coù tình yeâu naøo cao caû hôn tình yeâu cuûa keû thí maïng soáng vì ngöôøi mình yeâu".

Cuõng gioáng nhö moät ngöôøi meï saün saøng hy sinh ñeán gioït maùu cuoái cuøng ñeå cho ñöùa con ñöôïc soáng. Chuùa Gieâsu cuõng ñaõ hy sinh chính maïng soáng cuûa mình cho con ngöôøi ñöôïc soáng. Söï soáng thaàn linh maø Chuùa Gieâsu muoán thoâng ban cho con ngöôøi cuõng chính laø tình yeâu cuûa Ngaøi. Chòu treo treân thaäp giaù, ñoå ra cho ñeán gioït maùu cuoái cuøng, Chuùa Gieâsu chæ muoán cho con ngöôøi ñöôïc soáng vaø soáng trong tình yeâu. Ai soáng trong tình yeâu, ngöôøi ñoù ñang soáng thöïc söï, bôûi vì ngöôøi ñoù ñang soáng trong Chuùa.

Nhôø pheùp Röûa Toäi, ngöôøi Kitoâ chuùng ta ñang soáng baèng söï soáng cuûa Thieân Chuùa. Ñoù laø keát quaû cuûa nhöõng gioït maùu cuûa Ñaáng ñaõ chòu cheát vì chuùng ta treân thaäp giaù... Nhöõng gioït maùu thaàn linh aáy moät caùch naøo ñoù, ñang chaâu löu trong chuùng ta. Maùu ngöøng chaûy, maùu khoâng chaâu löu, tình yeâu khoâng ñöôïc san seû cho ngöôøi khaùc, cuõng seõ laøm cho con ngöôøi cheát khoâ caèn... Bao laâu chuùng ta khöôùc töø khoâng san seû tình yeâu cho ngöôøi khaùc, chuùng ta cuõng choái boû chính tình yeâu cuûa Chuùa.

15 Thaùng Ba

Ñôøi Laø Moät Chuyeán Ñi

 

Moät taùc giaû noï ñaõ noùi leân tính caùch bí aån cuûa cuoäc soáng con ngöôøi baèng moät caâu chuyeän nhö sau:

Taïi moät vuøng queâ noï beân Taây phöông, moät oâng töø nhaø thôø coù thoùi quen maø khoâng ai coù theå lay chuyeån ñöôïc. Moãi ngaøy, cöù 15 phuùt tröôùc giôø ngoï, oâng goïi ñieän thoaïi ñeán cho ngöôøi toång ñaøi trong vuøng vaø hoûi giôøø. Ngaïc nhieân veà thoùi quen laï luøng aáy, ngöôøi toång ñaøi ñaõ ñaët caâu hoûi: "Thöa oâng, neáu khoâng coù gì laøm phieàn oâng, xin cho oâng bieát lyù do hoûi giôø nhö theá moãi ngaøy?". OÂng töø nhaø thôø môùi giaûi thích: "OÀ, coù gì ñaâu. Toâi laø ngöôøi phaûi keùo gaùc chuoâng moãi ngaøy vaøo giôø ngoï. Toâi caàn bieát giôø chính xaùc".

Ngöôøi toång ñaøi ñieän thoaïi môùi vôõ leõ ra. OÂng noùi vôùi oâng töø nhaø thôø nhö sau: "Thaät laø buoàn cöôøi. Trong khi oâng hoûi giôø nôi toâi, thì chính toâi laïi ñieàu chænh ñoàng hoà theo tieáng chuoâng cuûa oâng".

Taùc giaû cuûa caâu chuyeän treân ñaây keát luaän raèng: cuoäc soáng quaû laø moät bí aån maø nhöõng ngöôøi trong cuoäc khoâng theå naøo töï mình tìm ra ñöôïc caâu traû lôøi. Chuùng ta caàn moät caâu giaûi ñaùp töø beân ngoaøi veà yù nghóa vaø muïc ñích cuûa cuoäc soáng. Vaø ngöôøi coù theå noùi vôùi chuùng ta veà yù nghóa vaø muïc ñích cuûa cuoäc soáng chính laø Thieân Chuùa, Chuû teá cuûa söï soáng.

Kinh thaùnh, Lôøi cuûa Chuùa, thöôøng ví cuoäc soáng nhö moät cuoäc haønh trình. Töø luùc Noe xuoáng taøu, qua Abraham caát böôùc ra ñi vaøo vuøng ñaát xa laï, ñeán ngaøy voäi vaõ ra ñi cuûa Ñöùc Maria vaø caû cuoäc ñôøi khoâng ngöøng di ñoäng cuûa Ñöùc Kitoâ: taát caû ñeàu laø nhöõng hình aûnh dieãn taû cuoäc haønh trình Ñöùc Tin cuûa ngöôøi Kitoâ chuùng ta.

Ñôøi laø moät cuoäc haønh trình... Ra khoûi loøng meï laø nhaäp cuoäc vaø ra ñi khoâng ngöøng. Tuoåi thô vaø thanh nieân ñöôïc deät baèng nhöõng naêng ñoäng ñeå khoâng ngöøng döï phoùng vaø tieán tôùi. ÔÛ tuoåi trung nieân, thaønh coâng traøn ngaäp nhöng thaát baïi cuõng giaêng ñaày loái ñi: coù nhöõng ngöôøi baïn chôït ñeán roài ñi; vui töôi hôùn hôû chôùm nôû, nhöng thaát voïng cuõng bao truøm... Roài tuoåi giaø chôït ñeán, chuùng ta môùi nhaän ra raèng taát caû treân ñôøi naøy chæ laø taïm bôï...

Ñôøi laø moät cuoäc haønh trình. Ñöùc Kitoâ ñaõ traûi qua cuoäc ñôøi traàn theá baèng khoâng bieát bao nhieâu cuoäc haønh trình. Sinh ra trong moät cuoäc haønh trình, vöøa môû maét chaøo ñôøi ñaõ phaûi voäi vaõ ra ñi nhö moät ngöôøi tò naïn. Naêm 12 tuoåi laïc maát trong moät cuoäc haønh trình... Ra ñôøi, Ngaøi khoâng ngöøng ñi laïi khaép neûo ñöôøng Palestina. Vaø cuoái cuøng, Gieârusalem, ñoài Calveâ laø ñieåm ñeán cuûa cuoäc haønh trình.

Qua cuoäc haønh trình khoâng nghæ ngôi aáy, Ñöùc Kitoâ ñaõ tuyeân boá vôùi chuùng ta: "Ta laø Ñöôøng, laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng".

Chæ trong Ngaøi, qua daáu chaân cuûa Ngaøi, chuùng ta môùi thaät söï tìm ñöôïc höôùng ñi cho cuoäc haønh trình cuûa chuùng ta... Ngaøi laø Con Ñöôøng daãn chuùng ta veà coõi phuùc vinh quang. Nhöng Con Ñöôøng cuûa Ngaøi chính laø Con Ñöôøng cuûa yeâu thöông vaø phuïc vuï... Haõy tin töôûng raèng khi chuùng ta soáng yeâu thöông, soáng phuïc vuï laø luùc chuùng ta ñang ñi treân Con Ñöôøng cuûa Ngaøi.

 

16 Thaùng Ba

Cuoäc Saên Thoû

 

Ñöùc hoàng Y Carlo Martini, nguyeân vieän tröôûng tröôøng Kinh Thaùnh taïi Roma vaø hieän laø toång giaùm muïc Milano beân Italia, ñaõ ghi laïi trong quyeån chuù giaûi veà Phuùc AÂm Thaùnh Gioan, caâu chuyeän sau ñaây:

Vaøo theá kyû thöù ba, trong Giaùo hoäi coù vaán ñeà caùc tu só aøo aït rôøi boû cuoäc soáng tu trì... Ñeå giaûi thích cho hieän töôïng naøy, moät thaày doøng noï ñaõ ñöa ra hình aûnh cuûa moät ñaøn choù ñi saên thoû. Moät chuù choù trong ñaøn ñaõ baát chôït nhaän ra moät con thoû. Theá laø chuù nhanh nhaåu rôøi ñaøn choù vaø vöøa chaïy theo con thoû vöøa suûa inh oûi. Khoâng maáy choác, maáy chuù choù khaùc cuõng rôøi haøng nguõ ñeå chaïy theo. Vaø cöù theá caû ñaøn choù boãng chaïy uøa theo. Taát caû moïi con choù ñeàu chaïy, nhöng kì thöïc chæ coù moät con choù laø ñaõ phaùt hieän ra con thoû.
Sau moät luùc saên ñuoåi, chuù choù naøo cuõng meät laû, cho neân töø töø boû cuoäc, bôûi vì ña soá ñaõ khoâng ñöôïc nhìn thaáy con thoû. Chæ duy chuù choù ñaàu tieân ñaõ phaït hieän ra con thoû laø tieáp tuïc ñeo ñuoåi cuoäc saên baét.

Vò tu só ñaõñöa ra keát luaän nhö sau: "Ñaõ coù raát nhieàu tu só ñi theo Chuùa, nhöng kyø thöïc chæ coù moät hoaëc hai vò laø ñaõ thöïc söï thaáy Chuùa vaø hieåu ñöôïc hoï ñang ñeo ñuoåi ñieàu gì. Soá khaùc chaïy theo vì ñaùm ñoâng hoaëc vì hoï nghó raèng hoï ñang laøm ñöôïc moät ñieàu toát. Nhöng kyø thöïc hoï chöa bao giôø thaáy Chuùa. Cho neân khi gaëp khoù khaên thöû thaùch, hoï baét ñaàu chaùn naûn boû cuoäc".

Cuoäc soáng cuûa ngöôøi Kitoâ chuùng ta coù leõ cuõng seõ ví ñöôïc vôùi moät cuoäc saên thoû... ÔÛ khôûi ñaàu, ai trong chuùng ta cuõng haêm hôû ra ñi, ai trong chuùng ta cuõng ñeàu laøm raát nhieàu cam keát, nhöng moät luùc naøo ñoù, khi khoâng coøn thaáy gì ñeán tröôùc maét nöõa, chuùng ta boû cuoäc buoâng xuoâi... Ña soá trong chuùng ta haønh ñoäng theo söï thuùc ñaåy cuûa ñaùm ñoâng maø khoâng caàn tìm hieåu lyù do cuûa vieäc laøm chuùng ta. Ngöôøi ta laäp gia ñình maø khoâng hieåu ñaâu laø cam keát cuûa ñôøi soáng hoân nhaân. Ngöôøi ta gia nhaäp ñoaøn theå naøy, ñoaøn theå noï, chuùng ta cuõng haêng haùi tham gia maø khoâng caân nhaéc kyõ löôõng caùc lyù do taïi sao chuùng ta tham döï. Vaø bieát ñaâu, ngöôøi ta ñi nhaø thôø, chuùng ta cuõng ñi nhaø thôø maø khoâng bao giôø töï hoûi taïi sao chuùng ta ñi nhaø thôø. Ngöôøi ta ñi xöng toäi röôùc leã, chuùng ta cuõng ñi xöng toäi röôùc leã maø coù leõ chöa bao giôø ñaët ra caâu hoûi nghieâm chænh taïi sao chuùng ta laøm nhö theá... Dó nhieân, Ñöùc Tin cuûa chuùng ta caàn phaûi ñöôïc naâng ñôõ töø gia ñình, xaõ hoäi, bôûi ngöôøi khaùc. Nhöng chuùng ta khoâng theå queân ñöôïc raèng tröôùc heát Ñöùc Tin laø moät cuoäc gaëp gôõ caù vò giöõa moãi ngöôøi vaø Thieân Chuùa, Ñöùc tin laø moät cuoäc haønh trình trong ñoù moãi con ngöôøi phaûi töï thaáy con ñöôøng mình ñang ñi... Chuùng ta khoâng theå soáng ñaïo, giöõ ñaïo vì ngöôøi khaùc. Ngöôøi Kitoâ coù moät ñoàng phuïc chung laø Ñöùc AÙi, nhöng cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi khoâng phaûi vì theá maø ñöôïc ñuùc saün theo moät khuoân maãu, theo nhöõng coâng thöùc coù saün, theo nhöõng loâi cuoán cuûa ñaùm ñoâng.

Trong cuoäc haønh trình Ñöùc Tin, chuùng ta cuøng ñoàng haønh vôùi ngöôøi khaùc, nhöng moãi ngöôøi caàn phaûi thaáy roõ ñòa ñieåm mình ñang ñi tôùi. Coù thaáy roõ nhö theá, moãi khi gaëp meät moûi, choâng gai thöû thaùch, chuùng ta môùi coù theå kieân vöõng tieáp tuïc tieán böôùc.

 

17 Thaùng Ba

Chia Seû AÙnh Saùng Cöùu Ñoä

 

Ngaøy xöa coù moät ngöôøi cha coù ba ñöùa con trai. OÂng voán sinh ra ngheøo khoå, nhöng nhôø chuyeân caàn laøm vieäc vaø caàn kieäm, neân oâng trôû neân moät ñieàn chuû giaøu coù. Luùc veà giaø, gaàn ñaát xa trôøi, oâng nghó tôùi chuyeän chia gia taøi cho caùc con. Nhöng oâng cuõng muoán xem ñöùa con naøo thoâng minh nhaát ñeå phoù thaùc phaàn lôùn gia saûn cuûa oâng cho noù. OÂng lieàn goïi ba ñöùa con ñeán giöôøng beänh, trao cho moãi ñöùa naêm ñoàng baïc vaø baûo moãi ñöùa haõy mua caùi gì coù theå laáp ñaày caên phoøng trô troïi maø oâng ñang ôû.

Ba ñöùa con vaâng lôøi cha caàm tieàn ra phoá. Ngöôøi anh caû nghó raèng ñaây chæ laø moät coâng vieäc deã daøng. Anh ta ra tôùi chôï mua ngay moät boù rôm raát lôùn mang ngay veà nhaø. Ngöôøi con thöù hai suy nghó kyõ löôõng hôn: sau khi ñi raûo quanh chôï moät voøng, anh ta quyeát ñònh mua nhöõng bao loâng vòt raát ñeïp maét. 

Coøn ngöôøi con trai thöù ba, suy nghó ñi, suy nghó laïi: laøm sao mua ñöôïc caùi gì vôùi naêm ñoàng baïc naøy, ñeå coù theå laáp ñaày caên phoøng lôùn cuûa cha mình. Sau nhieàu giôø ñaén ño, boãng maét chaøng thanh nieân hôùn hôû, anh ta laïi caên tieäm nhoû maát huùt trong ñöôøng nhoû gaàn chôï, anh ta mua caây ñeøn caày vaø moät hoäp dieâm. Trôû veà nhaø, anh hoài hoäp, khoâng bieát hai anh mình ñaõ mua ñöôïc caùi gì.

Ngaøy hoâm sau, caû ba ngöôøi con trai ñeàu hoïp laïi trong phoøng cuûa cha giaø. Moãi ngöôøi mang quaø taëng cuûa mình cho cha: Ngöôøi con caû mang rôm traûi treân neàn nhaø cuûa caên phoøng, nhöng phoøng quaù lôùn, rôm chæ phuû ñöôïc moät goùc neàn nhaø. Ngöôøi con thöù hai mang loâng vòt ra, nhöng cuõng chæ phuû ñöôïc hai goùc cuûa caên phoøng. Ngöôøi cha coùveû thaát voïng. Baáy giôø ngöôøi con trai uùt môùi ñöùng ra giöõa phoøng, trong tay chaúng mang gì caû. hai ngöôøi em toø moø chaêm chuù nhìn em, vaø hoûi: "Maøy khoâng mua caùi gì sao?". Baáy giôø ñöùa em môùi töø töø ruùt trong tuùi quaàn ra moät caây neán vaø hoäp dieâm. Thoaùng moät caùi, caên phoøng ñaày aùnh saùng. Moïi ngöôøi ñeàu mæm cöôøi. Ngöôøi cha giaø raát sung söôùng vì quaø taëng cuûa ñöùa con uùt. OÂng quyeát ñònh giao phaàn lôùn ruoäng ñaát vaø gia saûn cuûa mình cho con trai uùt, vì oâng thaáy anh ta ñuû thoâng minh ñeå quaûn trò gia saûn cuûa mình vaø nhôø ñoù cuõng coù theå giuùp ñôõ caùc anh cuûa noù nöõa.

Ñöùng tröôùc khoù khaên thöû thaùch, ñeå keâu goïi söï bình tónh saùng suoát vaø tinh thaàn hôïp taùc, ngöôøi ta thöôøng noùi vôùi nhau: thaø ñoát leân moät ngoïn neán hôn laø ngoài ñoù maø nguyeàn ruûa boùng toái.
Cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi chuùng ta, cuoäc soáng cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh chuùng ta, cuoäc soáng cuûa xaõ hoäi chuùng ta coù leõ cuõng gioáng nhö moät caên phoøng ñen toái... Chæ caàn moät ngöôøi ñoát leân moät chuùt aùnh saùng, nhöõng ngöôøi xung quanh seõ caûm thaáy aám cuùng vaø phaán khôûi.
Moät chuùt aùnh saùng cuûa moät caùi mæm cöôøi. Moät chuùt aùnh saùng cuûa moät lôøi chaøo hoûi. Moät chuùt aùnh saùng cuûa moät san seû. Moät chuùt aùnh saùng cuûa tha thöù. Vaø moät chuùt aùnh saùng cuûa nieàm tin ñöôïc chieáu toûa qua söï vui veû chaáp nhaän cuoäc soáng... Moät chuùt aùnh saùng aáy cuõng ñuû ñeå naâng ñôõ ít nhaát laø moät ngöôøi maø chuùng ta gaëp gôõ, bôûi vì khoâng coù moät nghóa cöû naøo ñöôïc thöïc thi maø khoâng aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc...

 

18 Thaùng Ba

Ñaát Thaùnh

 

Moät giaùo xöù mieàn queâ noï ñaõ ñöôïc thaønh laäp töø laâu, nhöng chöa coù ñöôïc moät ngoâi nhaø thôø xaây caát haún hoi. Giaùo daân laïi naèm raûi raùc trong hai ngoâi laøng saùt caïnh nhau. Khaùt voïng duy nhaát cuûa giaùo daân laø ñöôïc coù nôi thôø phöôïng ñaøng hoaøng... Vôùi söï haêng say boäc phaùt cuûa nhöõng ngöôøi noâng daân, moïi ngöôøi ñaõ quaûng ñaïi ñaùp laïi lôøi keâu goïi cuûa caùc chöùc saéc trong giaùo xöù: keû goùp tieàn, ngöôøi cho vaät duïng... Theá nhöng vaán ñeà cô baûn vaãn laø: ñaâu laø ñòa ñieåm xöùng hôïp nhaát ñeå xaây caát nhaø thôø. Ngöôøi trong laøng naøy thì muoán ngoâi nhaø thôø toïa laïc trong laøng cuûa mình. Ngöôøi beân laøng kia thì laïi muoán ngoâi nhaø thôø ñöôïc xaây caát gaàn beân choã mình ôû. Theá laø hai beân cöù tranh luaän, khoâng beân naøo muoán nhöôøng beân naøo. Tieàn ñaõ coù saün, vaät duïng cuõng ñaõ ñaày ñuû, nhöng khoâng bieát phaûi ñaët vieân ñaù ñaàu tieân beân laøng naøo.

Giöõa luùc vaán ñeà ñòa ñieåm chöa ngaõ nguõ, thì moät vaán ñeà lôùn laïi xaûy ra: moät naïn haïn haùn traàm troïng ñe doïa daân chuùng trong caû hai laøng. Theá laø ngöôøi ta chæ coøn nghó ñeán vieäc choáng haïn haùn hôn laø xaây caát nhaø thôø. Nhöng söùc ngöôøi coù haïn, vieäc daãn thuûy nhaäp ñieàn khoâng ñaït ñöôïc chæ tieâu. Naêm ñoù, toaøn daân trong hai laøng ñeàu phaûi chòu caûnh ñoùi khaùt.

Soáng beân caïnh nhau, cho neân maëc duø ngaên caùch veà haønh chính, daân hai laøng vaãn coi nhau nhö baø con ruoät thòt... Coù hai gia ñình noâng daân noï raát möïc thöông nhau vaø töông trôï nhau. Moät ngöôøi beân laøng naøy luoân nghó ñeán caûnh ñoùi khoå maø ngöôøi baïn beân laøng kia ñang phaûi chòu. Theá laø moät ñeâm noï, anh ñaõ phaân chia phaàn luùa thoùc thu hoaïch ñöôïc trong vuï muøa vöøa qua vaø laëng leõ vaùc leân vai ñeå mang qua cöùu trôï ngöôøi baïn cuûa laøng beân caïnh... Trong khi ñoù thì ngöôøi baïn beân laøng beân caïnh cuõng coù moät yù nghó töông töï. Anh cuõng haønh ñoäng y nhö ngöôøi baïn cuûa mình. Cuõng chính ñeâm hoâm ñoù, anh ñaõ sôùt bôùt phaàn luùa cuûa mình ñeå mang qua bieáu ngöôøi baïn ôû laøng keá beân... Giöõa ñeâm toái, khoâng heïn hoø, hai ngöôøi baïn ñaõ gaëp nhau trong cuøng moät yù nghó vaø haønh ñoäng. Khoâng caàn moät lôøi giaûi thích, khoâng caàn moät lôøi chaøo hoûi, hai ngöôøi ñaõ hieåu nhau: Hoï boû bao luùa xuoáng ñaát vaø oâm traàm laáy nhau... Ñieåm gaëp gôõ cuûa tình baïn, cuûa tình töông thaân töông aùi, cuûa tình lieân ñôùi, cuûa chia seû aáy ñaõ ñöôïc giaùo daân cuûa hai ngoâi laøng goïi laø ñaát Thaùnh vaø khoâng caàn phaûi maát nhieàu thuû tuïc ñeå giaûi quyeát, hoï ñaõ ñoàng thanh choïn ñòa ñieåm aáy laøm nôi xaây caát nhaø thôø.

Nhaø thôø laø nôi heïn hoø: heïn hoø vôùi Thieân Chuùa, heïn hoø vôùi con ngöôøi. Khoâng ai ñeán nhaø thôø maø khoâng tìm gaëp ñöôïc söùc maïnh töø chính Chuùa, söï an uûi ñôõ naâng töø nhöõng ngöôøi anh em cuûa mình... Do ñoù, nhaø thôø phaûi laø ñieåm ñeán cuûa moïi neûo ñöôøng, nhaø thôø phaûi laø nôi hoäi tuï cuûa moïi xaây döïng, nhaø thôø phaûi laø giaûi ñaùp cuûa moïi tranh luaän... Ngöôøi ta khoâng theå xaây döïng nhöõng ngoâi nhaø thôø nguy nga traùng leä maø laïi laøm ngô tröôùc nhöõng ngöôøi ñang daãy cheát beân caïnh. Ngöôøi ta khoâng theå nhaém maét ñi ñeán nhaø thôø trong khi beân leà ñöôøng coù bao nhieâu keû leâ leát trong ñoùi khoå... Phaûi chaêng, nhaø thôø chæ coù theå xaây döïng ngay chính treân ñaát Thaùnh cuûa chia seû, cuûa san sôùt, cuûa tình lieân ñôùi maø thoâi? Phaûi chaêng, vieäc ñi ñeán nhaø thôø cuõng chæ coù yù nghóa khi noù laø ñieåm ñeán, laø bieåu tröng cuûa chính nhöõng vieân gaïch baùc aùi maø ngöôøi ta khoâng ngöøng xaây döïng trong cuoäc soáng haèng ngaøy?

19 Thaùng Ba

Ngöôøi Coâng Chính

 

"OÂng Giuse, baïn baø laø keû coâng chính vaø khoâng muoán laøm oá danh baø, neân ñaõ ñònh boû baø caùch kín ñaùo".

Ñaây laø caâu chuyeän duy nhaát trong Taân Öôùc dieãn taû tröïc tieáp veà con ngöôøi cuûa vò thaùnh maø Giaùo hoäi möøng kính hoâm nay: Thaùnh Giuse, baïn Ñöùc Trinh Nöõ Maria, boån maïng Giaùo Hoäi Vieät Nam.

Ñöôïc Taân Öôùc goïi laø "coâng chính", Thaùnh Giuse khoâng nhöõng laø ngöôøi ñaõ giöõ ñöùc coâng bình vaø trung thaønh chu toaøn moïi boån phaän cuûa moät ngöôøi choàng vaø moät ngöôøi cha.

Ñöôïc goïi laø "coâng chính", theo yù nghóa cuûa Kinh Thaùnh, laø ñöôïc Thieân Chuùa coâng chính hoùa, ñöôïc Thieân Chuùa cho tham döï vaøo söï coâng chính, söï thaùnh thieän cuûa Ngöôøi. Vì theá, ngöôøi ñöôïc coâng chính hoùa xöùng ñaùng ñeå Thieân Chuùa yeâu thöông, thöông yeâu thaät söï vì Thieân Chuùa khoâng bao giôø ñoùng kòch, giaû vôø nhö ngöôøi naøo ñoù ñaùng ñöôïc thöông yeâu nhöng trong thöïc teá khoâng phaûi theá.

Trong chieàu höôùng tö töôûng naøy, goïi thaùnh Giuse laø keû coâng chính, Kinh Thaùnh muoán noùi laø: Ngaøi ñöôïc Thieân Chuùa coâng chính hoùa vaø ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông vì thaät söï Ngaøi xöùng ñaùng. Laàn giôû laïi nhöõng trang Taân Öôùc coù lieân quan ñeán Thaùnh Giuse, chuùng ta coù theå khaùm phaù ngay nhöõng ñaëc tính laøm cho Ngaøi xöùng ñaùng ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông.

Tröôùc tieân, laø ñaëc tính hoaøn toaøn vaâng phuïc Thaùnh yù Chuùa. Trong tröôøng hôïp cuoäc ñôøi Thaùnh Giuse, Taân Öôùc dieãn taû Thieân Thaàn laø ngöôøi thoâng baùo cho Ngaøi bieát yù Chuùa. Vì theá, nghe lôøi Thieân Thaàn truyeàn, Thaùnh Giuse ñaõ boû yù ñònh ly dò Ñöùc Maria caùch kín ñaùo. Ngöôïc laïi, Giuse ñaõ troãi daäy ngay trong ñeâm khuya ñeå ñem Con Treû vaø Meï Ngöôøi troán sang Ai Caäp cuõng nhö ñem Con Treû vaø Meï Ngöôøi veà nöôùc Israel, ñeán sinh soáng taïi thaønh Nagiareùth vaø aâm thaàm nhöng aân caàn laáy söùc lao ñoäng nuoâi soáng gia ñình traûi qua nhöõng thaùng naêm daøi sau ñoù.

Tieáp ñeán Taân Öôùc nhaéc ñeán Thaùnh Giuse trong bieán coá thaát laïc vaø tìm gaëp Ñöùc Gieâsu trong ñeàn thaùnh. Qua ñoù chuùng ta khaùm phaù ra moät ñaëc tính khaùc cuûa Ngaøi hay noùi ñuùng hôn moät ñaëc tính maø caùc thaùnh kyù vieát Phuùc AÂm chuù yù nhaán maïnh nôi Thaùnh Giuse: Khoâng moät lôøi noùi naøo cuûa Ngaøi ñöôïc ghi laïi trong Taân Öôùc. Nhöng Thaùnh Giuse ñaõ huøng hoàn noùi trong haønh ñoäng, nhöõng haønh ñoäng xem ra voâ lyù vaø ñaày nguy hieåm, nhöng Ngaøi ñaõ khieâm toán, can ñaûm vaø kieân trì laøm ñeå thöïc hieän hoaøn toaøn thaùnh yù cuûa Thieân Chuùa.

Qua ñoù, Thaùnh Giuse xöùng ñaùng laø chuû gia ñình cuûa Nagiareùth, moät gia ñình thaùnh thieän, vì goàm ba taâm hoàn luoân saün saøng laéng nghe vaø thöïc haønh nhöõng gì Thieân Chuùa muoán. Vaø cuõng qua ñoù, Thaùnh Giuse trôû neân coâng chính, ñöôïc Thieân Chuùa thöïc söï yeâu thöông.

Chuùng ta haõy daâng lôøi caûm taï Chuùa ñaõ trao taëng Thaùnh Giuse cho gia ñình Nagiareùth vaø ñaëc bieät cho Giaùo Hoäi Vieät Nam. Nhôø lôøi caàu baøu cho Thaùnh caû Giuse, xin Chuùa chuùc laønh cho nhöõng ngöôøi choàng, cho nhöõng ngöôøi cha, giuùp hoï can ñaûm vaø kieân taâm chu toaøn boån phaän trong gia ñình. Xin Chuùa cuõng chuùc laønh cho moïi gia ñình vaø Giaùo Hoäi Vieät Nam, giuùp moïi ngöôøi soáng xöùng ñaùng vôùi ôn goïi laøm chöùng nhaân cho tình yeâu Chuùa

20 Thaùng Ba

AÙnh Saùng Ñoâ Thò

 

Moät trong nhöõng cuoán phim hay nhaát cuûa Charlot vaø cuõng coù leõ laø moät trong nhöõng cuoán phim hay nhaát trong lòch söû ñieän aûnh, ñoù laø cuoán phim coù töïa ñeà laø: "Aùnh saùng ñoâ thò". Ñoù laø caâu chuyeän tình cuûa moät gaõ lang thang vaø moät coâ gaùi baùn hoa.

Naøng laø moät coâ gaùi muø baùn hoa beân veä ñöôøng. Moät nhaø tyû phuù trong vuøng ngaøy naøo cuõng döøng laïi mua hoa cuûa naøng. Ngaøy kia, gaõ lang thang laø Charlot cuõng döøng laïi mua hoa cuûa naøng. Coâ gaùi baùn hoa töôûng chaøng laø ngöôøi tyû phuù. Theá laø moät giaác moäng ñaõ chôùm nôû vaø noái keát hai taâm hoàn. Naøng töôûng mình gaëp ñöôïc ngöôøi mình mô moäng töø laâu nay. Chaøng thì hy voïng seõ kieám ñöôïc tieàn ñeå chöõa laønh taät muø loøa cuûa naøng.
Nhöng chaúng may, vì moät söï ngoä nhaän, chaøng ñaõ bò caûnh saùt giam giöõ. Sau moät thôøi gian caàm tuø, chaøng ñöôïc traû töï do. Chaøng trôû laïi choã cuõ ñeå tìm ngöôøi con gaùi muø, nhöng naøng khoâng coøn ôû ñoù nöõa. Nhôø tieàn baïc tröôùc kia chaøng ñaõ göûi cho naøng, ngöôøi con gaùi ñaõ ñöôïc chöõa laønh vaø nay ñöùng troâng coi moät cöûa haøng baùn hoa roäng lôùn hôn. Chaøng ñi qua ñi laïi nhieàu laàn, nhöng khoâng theå naøo nhaän ra naøng. Tình côø, moät caùnh hoa hoàng rôi xuoáng ñaát, chaøng nhaët laáy. Ngöôøi con gaùi cöôøi nhö nhaïo baùng. Chaøng ñònh boû ñi, nhöng chôït nhaän ra tieáng cöôøi, chaøng quay laïi. Chaøng hoûi moät caùch nhuùt nhaùt: "Coâ ñaõ thaáy ñöôïc roài sao?…". Ngöôøi con gaùi nhaän ra tieáng noùi quen thuoäc. Naøng töø töø nhaët caùnh hoa vaø gaén leân aùo chaøng. Vaø naøng thoát leân trong caûm xuùc: "Anh ñaáy sao?". Theá laø caû hai ñaõ nhaän ra nhau vaø hoï seõ khoâng bao giôø rôøi nhau nöõa…

Cuoäc gaëp gôõ trong baát cöù moät cuoäc tình naøo cuõng laø hình boùng cuûa cuoäc gaëp gôõ trong ñöùc tin giöõa chuùng ta vaø Thieân Chuùa. Thieân Chuùa laø tình yeâu vaø chuùng ta laø nhöõng con ngöôøi coù töï do. Do ñoù Thieân Chuùa khoâng noùi vôùi chuùng ta baèng moät ngoân ngöõ naøo khaùc hôn laø tình yeâu. Tình yeâu khoâng bao giôø laø moät cöôõng baùch, nhöng laø moät môøi goïi töï do.

Nhöõng ngöôøi Do Thaùi thôøi Chuùa Gieâsu ñoøi hoûi nhöõng daáu laï, nhöõng baèng chöùng hieån nhieân veà söù meänh cuûa Ngaøi. "OÂng haõy laøm cho chuùng toâi moät daáu laï".

Ngaøy nay thì traùi laïi, vôùi nhöõng tieán boä vöôït baäc veà khoa hoïc kyõ thuaät, con ngöôøi döôøng nhö khoâng coøn tin ôû pheùp laï nöõa. Töôûng mình coù theå cheá ngöï vaø laøm chuû vuõ truï, con ngöôøi muoán loaïi boû Thieân Chuùa ra khoûi cuoäc soáng.

Chuùng ta coù theå ngaïc nhieân taïi sao Thieân Chuùa khoâng laøm pheùp laï nhaõn tieàn cho nhöõng ngöôøi bieät phaùi hay cho nhöõng keû voâ thaàn ngaøy nay. Taïi sao Ngaøi khoâng vieát teân Ngaøi treân trôøi ñeå xoùa tan moïi nghi ngôø trong loøng ngöôøi? Thieân Chuùa coù loái sö phaïm cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ khoâng laø Thieân Chuùa cuûa nhöõng ñieàm laï caû theå, nhöng laø moät Thieân Chuùa ñaõ choïn löïa laøm toâi tôù ñeå chinh phuïc tình yeâu vaø loøng tín nhieäm cuûa con ngöôøi. Thieân Chuùa khoâng nhöõng laø moät Thieân Chuùa cuûa quyeàn naêng ôû beân treân con ngöôøi, nhöng coøn laø Thieân Chuùa ôû beân trong con ngöôøi. Vaø, caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu chính laø daáu laï caû theå nhaát, bôûi vì ñoù laø daáu chöùng cuûa tình yeâu… Chuùa Gieâsu ñaõ noùi ñeán daáu chöùng ñoù khi duøng hình aûnh cuûa tieân tri Giona. Giona ñöôïc Thieân Chuùa sai ñeán cho daân thaønh Niniveâ. OÂng töôûng Chuùa seõ duøng oâng ñeå laøm moät daáu laï caû theå khieán daân thaønh seõ tin vaøo söù meänh cuûa oâng. Nhöng cuoái cuøng, qua con ngöôøi cuûa oâng, Thieân Chuùa chæ keâu môøi söï hoaùn caûi vaø tình yeâu.

Thieân Chuùa ñeán gaëp gôõ chuùng ta qua nhöõng sinh hoaït vaø nhöõng bieán coá taàm thöôøng nhaát trong cuoäc soáng. Ngaøi môøi goïi chuùng ta nhaän ra Ngaøi trong caùi aên, caùi uoáng, caùi maëc, trong tieáng cöôøi, tieáng khoùc, trong taát caû moïi gaëp gôõ cuûa chuùng ta vôùi tha nhaân… Vaø ngay caû trong caùi cheát maø con ngöôøi cho laø ñieåm cuoái cuøng cuûa cuoäc soáng, Thieân Chuùa cuõng coù maët.

Nhaän ra Ngaøi nhö coâ gaùi baùn hoa ñaõ nhaän ra gioïng noùi cuûa chaøng Charlot, ñoù laø ôn goïi cuûa ngöôøi Kitoâ chuùng ta. Moät ñöùc tin tröôûng thaønh khoâng ñoøi hoûi vaø thöû thaùch Thieân Chuùa, nhöng tín thaùc vaø nhaän ra daáu chæ cuûa Ngaøi qua nhöõng caùi taàm thöôøng nhaát cuûa cuoäc soáng.

21 Thaùng Ba

Haõy Ñeám Nhöõng Vì Sao!

 

Trong cuoán truyeän thuoäc loaïi töï thuaät, moät ngöôøi cha ghi laïi caâu chuyeän vaø nhöõng yù nghó sau ñaây:

Moät ñeâm kia, trong luùc ñang ñoïc baùo, toâi nghe ñöùa con gaùi beù nhoû cuûa toâi baûo: "Boá ôi, con seõ ñeám xem treân trôøi coù maáy ngoâi sao". Sau ñoù, toâi nghe gioïng noùi eâm ñeàm, deã meán cuûa con toâi baét ñaàu ñeám: 1, 2, 3, 4... roài toâi chuù taâm vaøo vieäc ñoïc baùo, khoâng coøn ñeå yù ñeán nhöõng tieáng ñeám cuûa noù nöõa. Ñeán khi ñoïc xong baøi baùo, toâi chuù yù laéng tai vaø nghe tieáng ñöùa con gaùi toâi vaãn tieáp tuïc ñeám: 223, 224. Ñeám ñeán ñaây noù ngöøng laïi quay sang toâi baûo: "Boá ôi, con khoâng deø treân trôøi coù nhieàu sao ñeán theá".

Nghe con bình luaän nhö treân, toâi chôït nhôù: Thænh thoaûng toâi cuõng thaàm noùi vôùi Chuùa: "Chuùa ôi, ñeå con thöû ñeám xem con ñaõ nhaän laõnh bao nhieâu ôn laønh Chuùa ban". Vaø caøng ñeám hình nhö traùi tim toâi caøng caûm thaáy thoån thöùc, khoâng phaûi vì aâu saàu nhöng vì bò nhieàu hoàng aân ñeø naëng. Vaø toâi cuõng thöôøng baät leân lôøi bình luaän nhö ñöùa con gaùi cuûa toâi: "Laïy Chuùa, con khoâng deø ñôøi con coù nhieàu ôn Chuùa ñeán theá!"

Moät trang nhaät kyù kia cuõng mang moät noäi dung töông töï nhö nhöõng tö töôûng treân: Neáu coù ai ñöa toâi moät ñóa ñaày caùt vaø baûo toâi tìm nhöõng maûnh saét beù nhoû naèm laãn loän treân caùt, thì vôùi ñoâi maét vaø nhöõng ngoùn tay, toâi khoù coù loøng tìm ra ñöôïc nhöõng maûnh saét aáy. Nhöng vôùi moät thoûi nam chaâm toâi coù theå deã daøng vaø mau leï huùt ra nhöõng vuïn saét nhoû li ti troän laãn trong caùt.

Moät traùi tim voâ aân coù theå so saùnh vôùi ñoâi maét traàn vaø nhöõng ngoùn tay vuïng veà cuûa toâi moø maãm treân ñoáng caùt, khoâng tìm ra nhöõng ôn laønh Thieân Chuùa ban. Nhöng vôùi moät traùi tim bieát ôn, coù theå so saùnh vôùi moät thoûi nam chaâm, toâi coù theå löôùt nhanh qua moãi giaây phuùt cuûa moät ngaøy soáng vaø khaùm phaù ra nhieàu hoàng aân cuûa Thieân Chuùa, vôùi moät söï khaùc bieät laø nhöõng maûnh saét nhoû trong ñoáng caùt cuûa Thieân Chuùa laø nhöõng vaät quyù giaù hôn vaøng.

Nhieàu ngöôøi soáng hôøi hôït neân thaáy cuoäc ñôøi cuõng nhö nhöõng bieán coá xaûy ra haèng ngaøy vaø nhöõng caûnh vaät chung quanh mang toaøn ñen toái vaø voâ giaù trò nhö ñaát caùt. Nhöng vôùi nhöõng ngöôøi soáng coù chieàu saâu, caùc bieán coá, nhöõng vaät chung quanh, daàu taàm thöôøng nhoû beù ñeán ñaâu cuõng laø dòp ñeå hoï suy nieäm vaø daâng lôøi caûm taï: Moät nuï hoa hoàng chôùm nôû, nhöõng tia naéng trinh nguyeân cuûa moät buoåi saùng ñeïp trôøi, moät caùi baét tay thoâng caûm, moät cöû chæ tha thöù, moät söï giuùp ñôõ nho nhoû.

 

22 Thaùng Ba

Traùi Tim, Boä OÙc Vaø Caùi Löôõi

 

Moät ngaøy kia, traùi tim, boä oùc vaø caùi löôõi ñoàng yù vôùi nhau laø seõ khoâng bao giôø noùi nhöõng lôøi ñôn sô nhoû beù nöõa.

Traùi tim phaùt bieåu: "Nhöõng lôøi ñôn sô nhoû beù chæ laøm baän roän ta thoâi. Chuùng laøm cho ta trôû neân yeáu ñuoái. Soáng trong thôøi buoåi naøy traùi tim phaûi trôû neân cöùng raén, cöông quyeát, chöù khoâng theå meàm nhuõn deã bò xuùc ñoäng ñöôïc".

Boä oùc bieåu ñoàng tình: "Vaâng, ñuùng theá, thôøi buoåi naøy chæ coù nhöõng tö töôûng cao sieâu, nhöõng coâng thöùc tuyeät dieäu, nhöõng chöông trình vó ñaïi môùi ñaùng cho boä oùc suy nghó tôùi. Nhöõng lôøi ñôn sô nhoû beù chæ laøm maát thôøi giôø, maø thôøi giôø laø vaøng baïc".

Caùi löôõi nghe traùi tim vaø boä oùc noùi theá khoâng khoûi haõnh dieän vaø töï caûm thaáy mình trôû neân raát quan troïng, maëc duø löôõi chæ laø boä phaän beù nhoû cuûa thaân theå, vì theá löôõi cuõng hoäi yù: "Hai anh quaû thaät ñaõ ñaït ñöôïc toät ñænh cuûa söï khoân ngoan. Neáu hai anh nghó theá thì, toâi seõ chæ noùi nhöõng danh töø chuyeân moân, nhöõng caâu noùi vaên hoa boùng baåy, nhöõng baøi dieãn vaên saâu saéc, huøng hoàn".

Nhö ñaõ ñoàng yù, keå töø daïo aáy, traùi tim chæ göûi leân löôõi nhöõng lôøi noùi cöùng coûi, boä oùc chæ saûn xuaát vaø göûi xuoáng löôõi nhöõng tö töôûng cao sieâu vaø löôõi seõ khoâng coøn noùi nhöõng lôøi ñôn sô nhoû beù nöõa.

Vôùi thôøi gian, maët ñaát trôû neân teû laïnh nhö caûnh vaät vaøo muøa ñoâng: Khoâng coù laáy moät chieác laù xanh, khoâng coøn moät caùnh hoa ñoàng noäi vaø loøng ngöôøi cuõng trôû neân chai ñaù nhö nhöõng thöûa ruoäng khoâ caèn, nöùt neû trong nhöõng thaùng heø noùng böùc.

Nhöng nhöõng oâng giaø, baø caû vaãn coøn nhôù nhöõng lôøi ñôn sô nhoû beù. Ñoâi luùc mieäng hoï voâ tình baät phaùt noùi ra chuùng. Luùc ñaàu hoï sôï bò boïn treû cheâ cöôøi. Nhöng kìa, thay vì cöôøi cheâ, nhöõng lôøi noùi ñôn sô nhoû beù laïi ñöôïc truyeàn töø mieäng naøy sang mieäng khaùc, töø boä oùc naøy ñeán boä oùc khaùc, töø traùi tim naøy qua traùi tim noï. Cuoái cuøng, chuùng xuaát phaùt nhö nhöõng chieác hoa phaù tan lôùp tuyeát giaù laïnh ñeå ngoi leân laøm ñeïp cuoäc ñôøi.

Caâu chuyeän treân khoâng tieát loä nhöõng lôøi ñôn sô nhoû beù laø gì, nhöng chuùng ta coù theå ñoaùn: ñoù coù theå laø hai chöõ: "Xin loãi!", thoát leân ñeå xin nhau söï tha thöù.

Hay ñoù laø lôøi chaøo vaén goïn: "Maïnh gioûi khoâng?" ñoàng nghóa vôùi caâu hoûi: "Toâi coù theå laøm gì ñöôïc cho anh cho chò khoâng?".

Nhaát laø hai tieáng : "Caùm ôn!" thoát leân chaân thaønh töø cöûa mieäng cuûa nhöõng keû ñöôïc giuùp ñôõ, cuûa nhöõng con ngöôøi mang coâng ôn sinh thaønh döôõng duïc cuûa cha meï, hay cuûa nhöõng vôï choàng trung tín chia seû vôùi nhau nhöõng ngoït buøi, ñaéng cay cuûa cuoäc soáng hoaëc cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc baïn beø ñôõ naâng sau nhöõng thaát baïi eâ treà hay sau nhöõng laàn vaáp ngaõ.

 

24 Thaùng Ba

Vöõng Nieàm Tin

 

Vaøo naêm 1856 caùc nhaø khaûo coå ñaõ thöïc hieän moät cuoäc khaùm phaù ñaày thuù vò taïi ñoài Palatino taïi thaønh phoá Roma. Khi ñaøo bôùi nhöõng lôùp ñaát bao phuû moät traïi lính Roma coå, treân vaùch moät böùc töôøng, hoï tìm thaáy moät caây thaäp giaù ñöôïc moät ngöôøi lính naøo ñoù duøng ñinh hay muõi dao khaéc vuïng veà vaøo töôøng. Beân caïnh laø hình moät chaøng thanh nieân giô tay chaøo kính caây thaäp giaù. Treân caây thaäp giaù coù veõ hình moät ngöôøi, nhöng ñaàu ngöôøi aáy laø hình moät con löøa. Döôùi hai hình veõ, ngöôøi ta thaáy coù vieát haøng chöõ: Alexamenos thôø laïy Chuùa cuûa haén.

Caùc nhaø khaûo coå cho raèng: Coù theå böùc tranh ñaõ ñöôïc thöïc hieän vaøo nhöõng naêm 123 ñeán naêm 126. Neáu söï phoûng ñoaùn veà nieân hieäu naøy laø ñuùng thì ñaây coù leõ laø hình veõ thaäp giaù coå nhaát, nhöng laïi laø hình thaäp giaù bò nhaïo baùng, cheâ cöôøi: Neáu Thieân Chuùa laïi cheát treân thaäp giaù thì ñaây laø haønh ñoäng yeáu heøn, khôø daïi nhö haønh ñoäng cuûa moät con löøa vaø caû nhöõng ngöôøi thôø laïy Thieân Chuùa treân thaäp giaù cuõng theá.

Vaøo naêm 1870, caùc nhaø khaûo coå laïi tìm ñöôïc caâu traû lôøi maø hoï nghó laø cuûa moät chaøng thanh nieân mang nieàm tin Kitoâ teân laø Alexamenos. ÔÛ moät coät truï baèng ñaùdöïng hình thaàn Mars töùc laø vò thaàn chieán tranh, ngöôøi ta khaùm phaù thaáy ñöôïc khaéc vaøo ñoù doøng chöõ: "Alexamenos vaãn vöõng tin".

Vaâng, hình aûnh Thieân Chuùa cheát treo treân thaäp giaù laø moät hình aûnh khuûng khieáp, yeáu ñuoái, daïi khôø. Nhöng Thaùnh Phaoloâ ñaõ bieän hoä cho haønh ñoäng coù theå goïi ñöôïc laø ñieân roà cuûa Thieân Chuùa nhö sau:

"Tieáng noùi cuûa thaäp giaù ñoái vôùi nhöõng keû hö hoûng laø ñieân daïi, coøn ñoái vôùi caùc ngöôøi ñöôïc cöùu roãi, töùc laø chuùng ta, thì laø söùc maïnh cuûa Thieân Chuùa. Thaät vaäy, ngöôøi Do Thaùi ñoøi hoûi pheùp laï, ngöôøi Hy Laïp tìm kieám söï khoân ngoan. Coøn chuùng toâi thì giaûng veà Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù. Ngöôøi Do Thaùi cho ñieàu ñoù laø xaáu xa, coøn caùc ngöôøi ngoaïi giaùo thì cho laø daïi doät. Song vôùi taát caû ñöôïc Thieân Chuùa tuyeån choïn thì Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh laø söùc maïnh vaø laø söï khoân ngoan cuûa Thieân Chuùa".

 

25 Thaùng Ba

Caên Haàm Bí Maät

 

Moät ngöôøi haø tieän, buûn xæn kia coù thoùi quen giöõ taát caû vaøng baïc vaø nhöõng vaät quyù giaù trong moät chieác haàm bí maät töï tay oâng ta leùn luùt xaây caát döôùi neàn nhaø.

Moät ngaøy kia, nhö thöôøng leä, oâng ta leûn xuoáng haàm ñeå ngaém nhöõng vaät quyù, naâng niu nhöõng thoûi vaøng vaø nhöõng daây chuyeàn, nhöõng caø raù naïm kim cöông, hoät xoaøn to baèng nhöõng haït ñaäu. Ruûi thay, vì voâ yù gaøi cöûa khoâng kyõ, neân boä phaän bí maät vuït baät leân ñoùng saàm chieác cöûa cöïc kì kieân coá laïi, chaén loái ra duy nhaát.

Dó nhieân khoâng ai trong nhaø bieát veà chieác haàm bí maät. Vì theá, moïi ngöôøi ñaõ boû cuoäc sau khi luïc laïo tìm kieám oâng ta moïi nôi trong nhaø cuõng nhö moïi goác caây, buïi kieång ngoaøi vöôøn.

Sau moät thôøi gian daøi chôø ñôïi nhöng khoâng nghe thaáy taêm hôi cuûa oâng ta ôû ñaâu, ngöôøi ta quyeát ñònh baùn caên nhaø. Ngöôøi chuû nhaø môùi coù yù ñònh söûa chöõa laïi moät vaøi caên phoøng cuûa ngoâi nhaø vaø trong khi caùc ngöôøi thôï neà ñaäp moät böùc töôøng, ngöôøi ta khaùm phaù ra caùnh cöûa bí maät aên thoâng xuoáng chieác haàm. Khi nhöõng ngoïn neán ñöôïc thaép leân, ngöôøi ta khoâng khoûi sôï haõi thaáy boä xöông cuûa moät ngöôøi ñang ñang ngoài beân caïnh moät chieác baøn con vôùi moät soá vaøng baïc, kim cöông bò quaêng tung toùe xung quanh. Coù daáu hieäu cho thaáy laø thaäm chí ngöôøi cheát ñaõ phaûi aên moät caây neán tröôùc khi bò cheát ñoùi.

"Khoán cho caùc ngöôi laø nhöõng keû phuù quyù ôû Sion, khoán cho caùc ngöôi laø nhöõng ngöôøi töï cho mình laø an toaøn treân nuùi Samaria".

Lôøi chuùc döõ nhöõng ngöôøi giaøu coù baát nhaân vaø kieâu caêng treân cuûa tieân tri Amos cuõng nhö nhöõng lôøi Chuùa Gieâsu chuùc döõ nhöõng keû giaøu trong Tin Möøng khoâng phaûi laø nhöõng lôøi leân aùn tieàn baïc vaø cuûa caûi caùch chung. Nhöng ñaây laø nhöõng lôøi neâu leân söï nguy hieåm cuûa quan nieäm kieâu haõnh, cuûa tính töï cao, töï ñaïi vaø nhaát laø thaùi ñoä vaø neáp soáng ích kyû, döûng döng khoâng ñeå yù ñeán nhöõng ngöôøi ngheøo khoå ñang soáng beân caïnh. Ñaây laø thaùi ñoä vaø neáp soáng thöôøng thaáy nôi nhöõng ngöôøi giaøu coù.

Mahatma Gandhi, ngöôøi ñaõ ñöa daân toäc AÁn Ñoä ñeán neàn ñoäc laäp khoûi aùch thoáng trò cuûa Anh quoác ñaõ tuyeân boá moät tö töôûng caùch maïng coù theå ñoåi môùi xaõ hoäi: "Trong hoaøn caûnh ñoùi khoå cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng baøo, ñoàng chuûng, neáu ta giöõ moät vaät gì maø ta khoâng caàn duøng ñeán ngay baây giôø thì ñoù laø nhöõng cuûa chuùng ta aên caép".

Soáng trong hoaøn caûnh kinh teá khoù khaên hieän nay, tinh thaàn lieân ñôùi vaø söï saün saøng chia seû côm aên aùo maëc cho nhöõng ngöôøi caàn ñeán laø nhöõng ngoïn ñuoác saùng, laø nhöõng ñöùc tính giuùp ngöôøi Kitoâ chuùng ta ñoùng troïn vai troø men trong boät ôû giöõa xaõ hoäi chuùng ta ñang soáng.

 

26 Thaùng Ba

Mua Nghóa

 

Ñôøi chieán quoác, Phuøng Huyeân laøm thöïc khaùch cho Maïnh Thöôøng Quuaân laø töôùng quoác nöôùc Teà.

Moät hoâm Maïnh Thöôøng Quaân nhôø Phuøng Huyeân qua ñaát Tieát ñeå thu caùc moái nôï. Tröôùc khi ra ñi, Phuøng Huyeân hoûi: "Thu xong nôï roài coù caàn mua theâm vaät gì khoâng?". Maïnh Thöôøng Quaân baûo: "Xem trong nhaø coøn thieáu vaät gì thì cöù mua veà".

Phuøng Huyeân ñeán ñaát Tieát cho ngöôøi môøi taát caû nhöõng con nôï cuûa chuû ñeán ñoâng ñuû, roài truyeàn raèng: Maïnh Thöôøng Quaân ra leänh xoùa boû taát caû soá nôï. Vaø ñeå cho moïi ngöôøi tin töôûng, Phuøng Huyeân ñem ñoát heát nhöõng vaên kheá. Nhöõng ngöôøi thieáu nôï vaø toaøn daân ñaát Tieát raát vui möøng, tung hoâ vaïn tueá.

Khi hoï Phuøng trôû veà, Maïnh töôùng quaân laáy laøm laï cho laø ñoøi nôï gì mau choùng theá, môùi hoûi: Thu nôï xong chöa, vaø ñöôïc traû lôøi laø thu xong caû roài. Ñeán khi ñöôïc hoûi veà vieäc mua ñoà vaät mang veà, Phuøng Huyeân thöa: Khi ñi töôùng quaân daën baûo mua nhöõng vaät gì trong nhaø coøn thieáu. Toâi troäm nghó: trong cung, töôùng coâng chaát chöùa nhöõng ñoà traân baûo, ngoaøi chuoàng nuoâi ñaày choù ngöïa. Vaäy vaät töôùng coâng coøn thieáu laø ñieàu nghóa, neân toâi troäm leänh mua ñieàu nghóa ñem veà.

Maïnh Thöôøng Quaân ngaïc nhieân hoûi: "Mua ñieàu nghóa theá naøo?". Hoï Phuøng ñaùp: "Toâi troäm leänh tha cho taát caû caùc con nôï, nhaân ñoù thieâu huûy caùc vaên kheá, ñöôïc daân vui möøng tung hoâ, aáy laø vì töôùng coâng mua ñöôïc ñieàu nghóa vaäy".

Moät naêm sau, vua Teà khoâng duøng Maïnh laøm töôùng quoác nöõa, neân oâng phaûi lui veà ñaát Tieát ôû. Baáy giôø baù taùnh ñaát Tieát, trai gaùi beù giaø tranh nhau ra ñoùn röôùc giöõa ñöôøng, hoan hoâ nhieät lieät. Khi aáy Maïnh Thöôøng Quaân quay laïi Phuøng Huyeân maø baûo: "Tieân sinh vì toâi maø mua ñieàu nghóa, ngaøy nay toâi môùi troâng thaáy".

"Haõy duøng tieàn cuûa gian doái maø mua laáy baïn höõu, ñeå khi maát heát tieàn baïc, thì hoï seõ ñoùn tieáp caùc con veà choán an nghæ ñôøi ñôøi".

Lôøi khuyeân treân cuûa Chuùa Gieâsu coù giaù trò hôn vieäc mua ñieàu nghóa do oâng Phuøng Huyeân baøy ra ñeå daân chuùng ñaát Tieát hoan hoâ ñoùn röôùc Maïnh Thöôøng Quaân, khi oâng bò thaát theá. Bôûi leõ lôøi khuyeân cuûa Chuùa Gieâsu ñeà caäp veà thôøi gian toái haäu cuûa cuoäc soáng ñôøi sau, khi con ngöôøi phaûi nhaém maét xuoâi tay. Nhö khi ñaõ ñeán traàn gian traàn truoàng, töø daï meï mang tieáng khoùc ban ñaàu maø ra thì luùc cheát, con ngöôøi phaûi töø giaõ cuoäc soáng ra ñi vôùi ñoâi baøn tay traéng.

ÔÛ ñoaïn 25 cuûa Phuùc AÂm Thaùnh Mattheâoâ, Chuùa Gieâsu neâu roõ luùc ñoù nhöõng baïn höõu seõ tieáp ñoùn chuùng ta vaøo cuoäc soáng tröôøng sinh laø nhöõng ai? Ñoù laø:

- Nhöõng ngöôøi ñoùi khaùt maø chuùng ta ñaõ cho aên uoáng.

- Nhöõng keû raùch röôùi maø chuùng ta ñaõ cho quaàn aùo che thaân.

- Nhöõng ngöôøi ñau oám maø chuùng ta ñaõ ñeán vieáng thaêm giuùp ñôõ.

- Nhöõng keû bò giam caàm maø chuùng ta ñaõ can ñaûm ñeán uûy laïo, uûi an.

- Nhöõng ngöôøi sa cô lôõ böôùc maø chuùng ta ñaõ cho taïm truù.

27 Thaùng Ba

Ngöôøi Voã Tay

 

Moät nöõ vaên só kia thuaät laïi moät kinh nghieäm nhö sau:

Moãi khi toâi bò thaát voïng vôùi nhöõng gì xaûy ra trong cuoäc soáng, toâi thöôøng ñeå taâm hoàn laéng dòu vaø hoài töôûng veà em beù mang teân Jamie Scott. Jamie mô öôùc ñöôïc ñoùng moät vai trong vôû kòch ñöôïc toå chöùc haèng naêm taïi tröôøng. Ñeâm trình dieãn vôû kòch naøy laø moät trong nhöõng bieán coá quan troïng nhaát trong caùc sinh hoaït cuûa hoïc ñöôøng. Meï em Jamie cho toâi bieát laø em ñeå heát taâm hoàn vaøo vôû kòch saép ñöôïc trình dieãn, maëc daàu baø sôï laø Jamie seõ khoâng ñöôïc choïn ñeå ñoùng moät vai troø naøo.

Vaøo ngaøy uûy ban phuï traùch ñeâm vaên ngheä cho bieát quyeát ñònh cuûa hoï veà vieäc choïn caùc dieãn vieân, toâi theo meï Jamie ñeán tröôøng ñoùn em. Töø xa, chuùng toâi ñaõ thaáy Jamie chaïy nhanh veà phía chuùng toâi vôùi taát caû nieàm vui vaø phaán khôûi ñöôïc dieãn taû qua göông maët vaø nhaát laø qua ñoâi maét chieáu saùng leân veû töï haøo.

Sau khi ñaõ laáy laïi bình tónh, Jamie ñaõ noùi nhöõng ñieàu sau ñaây maø toâi luoân giöõ trong kyù öùc ñeå laøm baøi hoïc cho mình: "Meï ôi, trong ñeâm vaên ngheä con ñöôïc choïn ñeå voã tay taùn thöôûng vaø reo hoø khuyeán khích".

Caâu chuyeän cuûa nöõ vaên só chaám döùt nöûa vôøi, khoâng moät lôøi giaûi thích taïi sao caâu noùi cuûa em beù ñaùng laøm baøi hoïc cho mình. Nhöng moät caùch naøo ñoù, caâu chuyeän treân ñaây cuõng hoäi tuï vaøo cuøng moät yù nghóa vôùi kinh nghieäm ñöôïc Ñöùc Gioan 23 thuaät laïi nhö sau:

Luùc toâi môùi ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng ñeå laõnh ñaïo Giaùo hoäi hoaøn vuõ, toâi raát lo laéng, sôï haõi tröôùc moät traùch vuï quaù naëng neà. Nhöng moät ñeâm kia, trong giaác nguû, toâi nghe moät tieáng baûo toâi: "Gioan, ñöøng töï xem mình quaù quan troïng". Toâi ñaõ ñem aùp duïng caâu noùi naøy, vaø töø daïo aáy, toâi aên ngon, nguû yeân nhö tröôùc khi ñöôïc choïn laøm Giaùo Hoaøng.

"Meï ôi, trong ñeâm vaên ngheä con ñöôïc choïn voã tay taùn thöôûng vaø reo hoø khuyeán khích". "Gioan, ñöøng töï xem mình quaù quan troïng".

Coù leõ hai caâu noùi vaø hai kinh nghieäm treân giuùp chuùng ta phaàn naøo trong vieäc soáng Lôøi Chuùa Gieâsu: "Ai haï mình xuoáng seõ ñöôïc nhaéc leân".

Khieâm nhöôïng laø moät ñöùc tính ñöôïc Thieân Chuùa yeâu meán. Khaùc vôùi tính töï cao, töï ñaïi, coù theå so saùnh vôùi nhöõng ngoïn ñoài, ñöùc khieâm nhöôïng giuùp chuùng ta ñaøo saâu nhöõng truûng thaáp ñeå ñoùn nhaän nhöõng hoàng aân cuûa Thieân Chuùa, khoâng theå döøng laïi ôû nhöõng ngoïn ñoài, nhöng chaûy xuoáng vaø ñoïng laïi ôû nhöõng truûng thaáp döôùi chaân ñoài.

 

28 Thaùng Ba

Ñem Laïi Moät Chuùt Baàu Trôøi

 

Ngaøy kia, taïi mieàn Nam TrungQuoác, moät em beù gaùi tieàu tuïy, ñoùi raùch vaø mang beänh phong huûi bò daân chuùng sinh soáng trong moät laøng nhoû duøng gaäy goäc vaø gaïch ñaù xua ñuoåi ra khoûi nôi choân rau caét roán cuûa mình.

Giöõa caûnh hoãn loaïn aáy, moät nhaø truyeàn giaùo xoâng ra aüm em beù leân tay ñeå baûo veä em khoûi nhöõng traän ñoøn vaø khoûi bò nhöõng vieân gaïch, nhöõng hoøn ñaù neùm böøa baõi vaøo taám thaân beù boûng cuûa em.

Thaáy coù ngöôøi mang em beù ñi, daân laøng môùi chòu ruùt lui, nhöng mieäng vaãn coøn gaøo theùt: "Phong huûi! Phong huûi!".

Vôùi nhöõng doøng nöôùc maét laên troøn treân ñoâi maù, laàn naøy laø nhöõng gioït nöôùc maét vui möøng chöù khoâng phaûi laø nhöõng gioït leä saàu ñau, em beù hoûi vò cöùu tinh cuûa mình: "Taïi sao oâng laïi lo laéng cho toâi?". Nhaø truyeàn giaùo ñaùp laïi: "Vì OÂng Trôøi ñaõ taïo döïng caû hai chuùng ta vaø cuõng vì theá con seõ laø em beù gaùi cuûa ta vaø ta seõ trôû neân ngöôøi anh cuûa con".

Suy nghó hoài laâu, em beù caát tieáng hoûi: "Con coù theå laøm gì ñeå toû loøng bieát ôn cöùu giuùp cuûa oâng?". Nhaø truyeàn giaùo mæm cöôøi ñaùp: "Con haõy trao taëng laïi cho nhöõng keû khaùc tình yeâu naøy caøng nhieàu caøng toát".

Keå töø ngaøy aáy cho ñeán 3 naêm sau khi em beù taét hôi thôû cuoái cuøng, em ñaõ vui veû baêng boù caùc veát thöông cuûa caùc beänh nhaân khaùc, ñuùt côm cho hoï vaø nhaát laø em toû ra deã thöông vaø yeâu meán taát caû moïi ngöôøi trong traïi. Luùc töø giaõ coõi ñôøi, em beù chæ leân troøn 11 tuoåi vaø caùc beänh nhaân ñaõ töøng chung soáng vôùi em khaùo laùo vôùi nhau: "Baàu trôøi nhoû beù cuûa chuùng ta ñaõ veà trôøi".

"Ngöôi haõy yeâu meán Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi heát loøng, heát linh hoàn, heát söùc vaø heát trí khoân ngöôi, vaø haõy thöông meán anh chò em nhö chính mình".

Chuùng ta coá gaéng aùp duïng luaät treân vôùi nieàm xaùc tín raèng: vôùi nhöõng cöû chæ yeâu thöông nho nhoû, vôùi söï trao nhau moät nuï cöôøi, moät lôøi thoâng caûm, moät söï tha thöù, vôùi nhöõng haønh ñoäng chia côm seû aùo, duø chæ laø moät ly nöôùc laõ, vôùi caùc laàn thaêm vieáng caùc beänh nhaân: naáu cho hoï toâ canh, cheùn chaùo, queùt nhaø, giaët giuõ quaàn aùo cho hoï v.v... laø chuùng ta mang moät chuùt thöïc taïi Nöôùc Trôøi ñeán trong xaõ hoäi traàn theá.

 

29 Thaùng Ba

Khuùc Nhaïc Tuyeät Vôøi

 

Moät ñeâm kia, oâng Paganini, moät nhaïc só vó caàm noåi tieáng vaøo theá kyû 19 böôùc ra saân khaáu vaø chæ khaùm phaù nhaïc khí oâng ñang caàm treân tay coù caùi gì baát bình thöôøng sau khi nhöõng traøng phaùo tay cuûa khaùn giaû ngöôõng moä oâng noåi leân vang daäy vaø chaám döùt. Nhìn kyõ laïi chieác ñaøn laàn thöù hai, nhaïc só Paganini môùi nhaän thaáy ñaây khoâng phaûi laø caây vó caàm tuyeät haûo quen thuoäc ñaõ ñöa oâng leân ñaøi danh voïng.

OÂng ñöùng baát ñoäng trong giaây phuùt, roài baét buoäc phaûi leân tieáng xin loãi khaùn giaû ñang noùng loøng chôø ñôïi nghe nhöõng ñieäu nhaïc tuyeät dieäu cuûa oâng. Paganini giaûi thích: "Vì lyù do kyõ thuaät, xin quyù vò vui loøng chôø ñôïi trong giaây phuùt vì toâi ñaõ laáy loän caây ñaøn". Caùo loãi xong, Paganini laùch mình sau böùc maøn saân khaáu vaø yeân trí laø caây ñaøn baát huû cuûa mình vaãn naèm nôi oâng ñaõ ñaët noù. Nhöng oâng khoâng khoûi baøng hoaøng khi nhaän ra laø coù ngöôøi ñaõ ñaùnh caép nhaïc khí quyù giaù cuûa oâng khoûi thuøng ñaøn vaø ñaõ ñaët moät caây ñaøn reû tieàn khaùc thay theá vaøo. Nhaïc só Paganini ñöùng yeân nhö böùc töôïng moät hoài laâu roài nhö moät yù nghó gì loùe leân trong trí oùc, oâng cöông quyeát caàm caây ñaøn taàm thöôøng bò ñaùnh traùo trôû laïi saân khaáu vaø lôùn tieáng tuyeân boá:

"Kính thöa quyù vò, ai ñoù ñaõ ñaùnh caép caây ñaøn quyù giaù cuûa toâi, nhöng trong buoåi trình dieãn naøy, toâi muoán chöùng minh cuøng quyù vò laø: veû ñeïp vaø caùi tinh tuùy cuûa nhaïc khoâng naèm trong nhaïc khí, nhöng naèm trong taâm hoàn cuûa nhaïc só".

Noùi xong, nhaïc só taøi ba baét ñaàu daïo nhaïc vaø töø caây vó ñaøn taàm thöôøng oâng ñaõ say söa trình dieãn nhöõng khuùc nhaïc tuyeät vôøi töôûng chöøng nhö baát taän, cho ñeán khi khaùn giaû say meâ ngaây ngaát, ñaõ ñöùng daäy voã tay taùn thöôûng vang daäy vì oâng Paganini ñaõ thaät söï chöùng minh vôùi hoï laø: Tinh thaàn nhaïc khoâng tuøy thuoäc ôû trong nhaïc khí nhöng haøm aån trong taâm hoàn cuûa nhaïc só.

Ñaây cuõng laø söù meänh cuûa caùc tín höõu Kitoâ: Haèng ngaøy sau moät giaác nguû yeân, hoï böøng choãi daäy ñeå ra saân khaáu cuoäc ñôøi trình dieãn khuùc nhaïc: "Thieân Chuùa laø Tình Yeâu". Gaëp thôøi kyø thuaän tieän hay baát lôïi, gaëp moâi tröôøng sinh soáng xöùng hôïp vôùi khuùc nhaïc hay khoâng, gaëp nhöõng ngöôøi chung soáng coù chaáp nhaän hay töø choái, cuoäc soáng cuûa ngöôøi Kitoâ höõu phaûi chöùng minh raèng: Khuùc nhaïc "Thieân Chuùa laø Tình Yeâu" khoâng theå bò leä thuoäc vaøo nhöõng hoaøn caûnh, vaøo nhöõng moâi tröôøng sinh soáng beân ngoaøi, nhöng phaûi laø khuùc nhaïc xuaát phaùt töø taâm hoàn nhö nhöõng ñieäu nhaïc tuyeät vôøi cuûa nhaïc só Paganini khoâng bò leä thuoäc vaøo nhaïc khí, nhöng ñaõ xuaát phaùt töø taâm hoàn ñieâu luyeän say meâ aâm nhaïc cuûa oâng.

 

30 Thaùng Ba

Cheát Thay Cho Ngöôøi

 

Moân ñeä cuûa moät vò ñaïo só kia muoán töø boû theá gian, nhöng anh ta quyeán luyeán gia ñình vaø baûo raèng: "Vôï con toâi quaù thöông yeâu toâi, neân hoï khoâng baèng loøng cho toâi thoaùt tuïc".

Nghe noùi theá, vò ñaïo só muoán cho anh ta bieát söï thaät neân ñaõ daïy cho anh moät kyõ thuaät giaû cheát. Sau moät thôøi gian hoïc thuaàn thuïc, vò ñaïo só baûo anh haõy aùp duïng kyõ thuaä naøy khi veà ñeán nhaø. Vaø quaû thaät, anh ta ñaõ thöïc haønh baøi hoïc caùch tuyeät haûo ñeå nhaém maét xuoâi tay, nhöng vaãn coøn nghe ñöôïc moïi tieáng khoùc than cuûa vôï con vaø thaân nhaân, baïn beø.

Ngaøy hoâm sau, vò ñaïo só ñeán ñeå phaân öu cuøng thaâm quyeán. Sau nhöõng giaây phuùt töôûng nieäm ngöôøi quaù coá, oâng nghieâm nghò baûo thaân nhaân ñang khoùc thöông ngöôøi ñaõ töø bieät coõi ñôøi raèng: "Toâi coù bí quyeát ñeå cöùu soáng anh ta, neáu coù ai saün loøng cheát thay cho anh".

Anh chaøng giaû cheát ngaïc nhieân khi nghe moïi ngöôøi trong gia ñình neâu ra moïi lyù do ñeå bieän minh laø mình caàn phaûi soáng. Caøng ngaïc nhieân hôn khi anh nghe ngöôøi vôï nghóa thieát cuûa mình toùm löôïc moïi lyù leõ treân baèng moät lôøi quaû quyeát: "Toâi nghó khoâng ai caàn cheát thay cho choàng toâi. Khoâng coù anh ta, chuùng toâi vaãn coù theå laøm luïng ñeå soáng".

Caâu chuyeän treân coù theå xaûy ra baát cöù ôû ñaâu vaø trong baát cöù gia ñình naøo. Vaø theo söï suy luaän thoâng thöôøng, chuùng ta phaûi coâng nhaän raèng: Ngöôøi vôï vaø thaân nhaân cuûa anh chaøng giaû cheát coù lyù cuûa hoï. Nhöng trieát gia Pascal cuõng coù lyù khi nhaän ñònh: "Con tim coù nhöõng lyù leõ cuûa noù maø lyù trí khoâng theå hieåu noåi".

Ñoù laø lyù leõ cuûa con tim trong con ngöôøi cuûa cha Ñamien, toâng ñoà ngöôøi huûi maø caùch ñaây khoâng laâu nhieàu ngöôøi ñaõ long troïng töôûng nieäm moät traêm ngaøy qua ñôøi cuûa Ngaøi. Cha Ñamien ñaõ daán thaân phuïc vuï nhöõng ngöôøi bò beänh phong huûi ñeå roài keát thuùc cuoäc ñôøi baèng chính caên beänh cuûa nhöõng ngöôøi cha ñaõ saên soùc vôùi söï bình thaûn ñöôïc bieåu loä trong nhöõng doøng taâm söï cha vieát cho baïn beø vaøi ngaøy tröôùc khi truùt hôi thôû cuoái cuøng: "Toâi cheát vì beänh phong cuøi, nhöng toâi laø moät thöøa sai sung söôùng nhaát treân ñòa caàu naøy".

Ñoù cuõng laø lyù leõ cuûa con tim trong con ngöôøi cuûa cha Maximilian Kolbe, naïn nhaân cuûa chính saùch baïo taøn tieâu huûy ngöôøi Do Thaùi cuûa Ñöùc quoác xaõ. Cha Maximilian ñaõ ñöùng ra chòu cheát thay cho moät anh baïn tuø.
Coù theå nhöõng ngöôøi mang lyù leõ naøy trong con tim hieåu ñöôïc caâu giaùo huaán cuûa Ñöùc Kitoâ: "Khoâng ai coù tình yeâu lôùn hôn keû hy sinh maïng soáng vì baïn höõu mình".

 

31 Thaùng Ba

Choïn Löïa

 

Ñôøi ngöôøi laø moät chuoãi nhöõng choïn löïa vaø quyeát ñònh. Coù nhöõng quyeát ñònh lieân quan ñeán ngöôøi khaùc. Coù nhöõng choïn löïa thay ñoåi caû moät ñôøi ngöôøi. Coù leõ quyeát ñònh naøo cuõng laøm cho chuùng ta ray röùt, daèn vaët.

Moät chuû noâng traïi noï thueâ moät ngöôøi thanh nieân ñeán nhaët khoai taây cho noâng traïi: Coâng vieäc xem ra thaät ñôn giaûn: chæ caàn phaân loaïi caùc loaïi cuû khoai taây vaø cho vaøo soït. Lôùn theo lôùn, trung bình theo trung bình vaø nhoû theo nhoû... Sau moät ngaøy laøm vieäc, ngöôøi thanh nieân ñeán gaëp oâng chuû vaø xin nghæ vieäc: göông maët cuûa anh troâng hoác haùc vaø thaát saéc haún. Ñöôïc hoûi lyù do, anh giaûi thích nhö sau:: "Coâng vieäc cuûa oâng giao phoù khoâng phaûi laø moät coâng vieäc naëng nhoïc, nhöng ñieàu laøm cho toâi nhöùc oùc ñoù laø phaûi choïn löïa".

Choïn löïa vaø quyeát ñònh laø caû moät gaùnh naëng ñoái vôùi con ngöôøi, bôûi vì khoâng ai coù theå laøm ñieàu ñoù thay theá cho chuùng ta caû. Chuùng ta caàn ngöôøi khaùc chæ baûo, chuùng ta caàn ngöôøi khaùc goùp yù, nhöng quyeát ñònh vaãn laø phaàn cuûa chuùng ta.

Thuù vaät döôøng nhö khoâng coù choïn löïa vaøquyeát ñònh. Taát caû ñeàu ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùi maø chuùng ta goïi laø baûn naêng. Con chim coù trheå laøm ñöôïc moät caùi toå voâ cuøng tinh vi maø khoâng caàn phaûi hoïc hoûi, cuõng nhö khoâng sôï phaûi sai laàm. Trong khi ñoù thì khaû naêng töôûng chöøng nhö voâ song, con ngöôøi vaãn cöù phaûi rôi vaøo laàm laãn naøy ñeán laàm laãn noï.

Laàm laãn, nghi ngôø, baát an, voâ ñònh laø soá phaän cuûa con ngöôøi. Ñieàu ñoù laøm cho con ngöôøi day döùt, khoå ñau, nhöng ñoàng thôøi cuõng noùi leân giaù trò cao caû cuûa con ngöôøi. Chính vì nhöõng giôùi haïn baát toaøn cuûa con ngöôøi, maø con ngöôøi caøng caûm nhaän ñöôïc söï trôï giuùp cuûa Thieân Chuùa... Khi nhìn ngaém vuõ truï bao la, khi nhìn laïi thaân phaän beù nhoû yeáu heøn cuûa mình, taùc giaû Thaùnh Vònh thöù 8 ñaõ phaûi thoát leân: "Laïy Chuùa, con ngöôøi laø chi maøChuùa phaûi baän taâm?".

Beù nhoû trong vuõ truï, baát toaøn vaø giôùi haïn giöõa muoân taïo vaät, nhöng con ngöôøi khoâng phaûi laø moät con soá voâ danh. Döôùi aùnh maét yeâu thöông vaø haèng quan taâm cuûa Thieân Chuùa, moãi moät con ngöôøi laø moät giaù trò ñoäc nhaát voâ nhò, laø ñoái töôïng cuûa moät tình yeâu ñoäc nhaát.

Chuùa Gieâsu ñaõ ñeán trong traàn gian ñeå noùi vôùi chuùng ta ñieàu ñoù: Hai con chim seû khoâng ñaùng giaù moät haøo, vaäy maø khoâng moät con naøo rôi xuoáng ñaát theo yù Cha caû, huoáng chi laø con ngöôøi.

Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông con ngöôøi: ñoù laø lyù do khieán chuùng ta phaûi luoân ñaët taát caû tin töôûng vaøo Ngaøi... Nhöng moø maãm vaø laàm loãi trong cuoäc soáng chæ laø nhöõng neûo quanh co, nhöng cuoái cuøng roài cuõng seõ ñöa chuùng ta ñeán thaønh coâng, bôûi vì Thieân Chuùa yeâu thöông chuùng ta vaø khoâng ngöøng daãn daét chuùng ta.

 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 / 199

Giới thiệu

Thông báo

Đăng nhậpTổng lượt truy cập

Nha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rang
mod_vvisit_counterHôm nay248
mod_vvisit_counterHôm qua314
mod_vvisit_counterTuần này1467
mod_vvisit_counterTuần trước1819
mod_vvisit_counterTháng này5591
mod_vvisit_counterTháng trước5920
mod_vvisit_counterTất cả491415

Chúng ta có: 29 khách online
IP của bạn: 54.81.27.58
 , 
Hôm nay : Tháng 3 23, 2018

Video Clip

Get Adobe Flash player
Tháng Ba 2018
23
Thứ Sáu
Không thầy đố mày làm nên"
18:16

Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo