Trang chủ

THÔNG BÁO

Trung tâm hành hương đồi FATIMA NAM XUAN...

ơn Toàn Xá dịp kỷ niệm 100 năm Fatima Trung tâm hành hương Đồi Đức Mẹ Fatina Nam xuân, có tổ chức cho quý khách hành hương lãnh ơn toàn xá hai ngay : 12,13/5/2017 Chương trình ngày 12/510 g các đơn vị...

HẠNH CÁC THÁNH

LỄ ĐỒI FATIMA VÀO ngày 13 hàng tháng -...

ĐỒI ĐỨC MẸ FATIMA - NAM XUÂN Lúc 17h00, ngày 13 hàng tháng,có Thánh Lễ tại Đồi Đức Mẹ Fatima ĐỒI ĐỨC MẸ FATIMA GIÁO HỌ ANTÔN - GX QUẢNG ĐÀ- GP. BMT Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Xuân, Huyện Krông...

TRUYỆN GIÁO DỤC

Ban hành Giáo họ Nâm N' Dir chúc tết 2005...

Ban hành Giáo họ Nâm N' Dir chúc tết quí cha và thầy giúp xứ  

TRUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO

TRUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO P9

  TRUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO P9 Ba ông thầy dòng đi thành phố về, dọc đường ghé vào một quán nhỏ ăn trưa. Quán hôm ấy chỉ có thịt luộc, cá kho và rau muống chấm mắm ớt. Một thầy nổi...

LEÕ SOÁNG 2

01 Thaùng Hai

 Röøng Maém

 

Trong moät chuyeän ngaén mang töïa ñeà "Röøng Maém", coá vaên só Bình Nguyeân Loäc ñaõ giaûi thích veà ích lôøi cuûa caây maém qua maåu ñoái thoaïi sau ñaây giöõa hai oâng chaùu:

- Caây maém sao con khoâng nghe noùi ñeán bao giôø?

- Con khoâng nghe noùi vì caây maém khoâng duøng ñöôïc ñeå laøm gì heát, cho ñeán laøm cuûi chuïm löûa cuõng khoâng ñöôïc nöõa laø.

- Vaäy trôøi sinh noù laøm chi maø voâ ích döõ vaäy oâng noäi, laïi sinh ra haèng haø sa soá nhö laø coû vaäy?

Bôø bieån naøy moãi naêm ñöôïc phuø sa boài theâm cho roäng ra haøng maáy ngaøn thöôùc, phuø sa laø ñaát buøn meàm luõn vaø khoâng bao giôø thaønh ñaát thòt ñeå ta höôûng neáu khoâng coù röøng maém moïc treân ñoù cho chaéc ñaát. Moät mai kia, caây maém seõ ngaõ raïp, gioáng traøm seõ noái ngoâi maém. Roài sau maáy ñôøi traøm, ñaát seõ thuaàn, caây aên traùi môùi moïc ñöôïc. Thaáy thaèng chaùu noäi ngô ngaùc chöa hieåu, OÂng cuï vòn vai noù noùi tieáp: "OÂng vôùi tía, maù con laø caây maém, chaân giam trong buøn. Ñôøi con laø traøm, chaân vaãn coøn laém buøn chuùt ít, nhöng ñaát ñaõ gaàn thuaàn roài. Con chaùu cuûa con seõ laø xoaøi, mít, döøa, cau. Ñôøi caây maém tuy voâ ích nhöng khoâng uoång ñaâu con". 

Moãi laàn nhìn laïi thôøi gian ñaõ qua, chuùng ta thöôøng töï hoûi: "Toâi ñaõ laøm gì ñöôïc cho toâi, cho queâ höông, cho Giaùo Hoäi?". Yù nghó veà söï voâ tích söï cuûa mình coù theå taïo neân trong taâm hoàn chuùng ta moãi chua xoùt, ñaéng cay, thaát voïng. 

Chuùng ta haõy nhìn laïi cuûa ñaát phuø sa vaø caây maém trong caâu chuyeän treân ñaây. Caàn phaûi coù caây maém, ñaát phuø sa môùi trôû thaønh ñaát thòt, ñeå roài töø ñoù caây traøm vaø caùc laoïi caâu khaùc môùi coù theå moïc leân. 

Moãi moät ngöôøi sinh ra treân coõi ñôøi naøy, duø taøn taät, duø doát naùt vaø xaáu xa ñeán ñaâu, cuõng coù theå laø moät thöù caây maém, caây traøm ñeå cho ñaát ñai trôû thaønh maøu môõ, nhôø ñoù nhöõng caây aên traùi môùi coù theå vöôn leân. 

Öôùc gì yù nghóa aáy giuùp chuùng ta coù moät caùi nhìn laïc quan hôn veà quaù khöù, veà chính baûn thaân cuûa chuùng ta. Trong Tình Yeâu Quan Phoøng cuûa Chuùa, moãi ngöôøi ñeàu coù moät choã ñöùng trong lòch söû nhaân loaïi vaø ñeàu coù moät giaù trò boå tuùc cho nhöõng thieáu soùt cuûa ngöôøi khaùc. 

Vôùi yù nghó aáy, coøn taâm tình naøo xöùng hôïp hôn trong giaây phuùt naøy cho baèng tri aân, caûm meán ñoái vôùi Thieân Chuùa Tình Yeâu? Caûm taï Ngaøi ñaõ taïo döïng neân chuùng ta, caûm taï ngaøi ñaõ ban chuùng ta ñöôïc phuïc vuï Ngaøi, caûm taï Ngaøi ñaõ cho chuùng ta ñöôïc höõu duïng trong Tình Yeâu Quan Phoøng cuûa ngaøi.

 

02 Thaùng Hai 

Ngöôøi Meï Boàng Con

 

Moät buoåi tröa heø noùng böùc. Nhöõng ngöôøi haønh khaùch treân chuyeán xe ñoø laëng leõ nhìn con ñöôøng ñoäc ñieäu. Caùi naéng choùi chang vaø cuoäc soáng buoàn teû nhö giam haõm moïi ngöôøi trong moät thöù thinh laëng naëng neà. 

Nhöng ôû moät traïm döøng naøo ñoù, moïi ngöôøi boãng ra khoûi söï thinh laëng cuûa mình ñeå ñöa maét nhìn veà moät ngöôøi thieáu phuï treû vöøa môùi böôùc leân xe. Chuyeán xe töø töø chuyeån baùnh trôû laïi. Ngöôøi thieáu phuï baét ñaàu cöôøi vaø ñuøa giôõn vôùi ñöùa con thô daïi chò ñang beá treân tay. Cöû chæ cuûa ngöôøi thieáu phuï, tieáng cöôøi hoàn nhieân cuûa ñöùa beù ñaõ thu huùt söï chuù yù cuûa moïi haønh khaùch. Trong phuùt choác moät ngoïn gioù maùt cuûa hieáu kyø cuûa lieân ñôùi, cuûa tham döï vaø cuûa chính söùc soáng ñaõ ñem laïi moät baàu khí töôi maùt cho moïi ngöôøi. Moïi ngöôøi nhö böøng tænh töø noãi thinh laëng cuûa oi böùc, cuûa ngaùi nguû. Nôi ñaây, ngöôøi ta nghe coù tieáng ngöôøi baét ñaàu noùi chuyeän. Nôi kia coù tieáng ngöôøi cöôøi. Söï ñoái thoaïi nhö moät doøng ñieän chaïy xuyeân qua moïi ngöôøi. Giôø thì chuyeán ñi khoâng coøn laø moät cuoäc ñoäc haønh buoàn teû nöõa. 

Treân chieác xe giaø coãi vaø buoâng teû cuûa theá giôùi, moät ngöôøi ñaøn baø ñaõ böôùc leân: Tình Yeâu vaø Söï Soáng ñaõ böøng daäy. Ngöôøi ñaøn baø ñoù chính laø meï Maria. Theá giôùi baét ñaàu ñi vaøo moät gia ñoaïn lòch söû môùi keå töø giaây phuùt aáy. Meï ñaõ böôùc leân chieác xe caèn coãi cuûa theá giôùi cuøng vôùi Chuùa Gieâsu ñeå bieán noù trôû thaønh moät cuoäc haønh trình vui töôi vaø ñaày yù nghóa. 

Thieân Chuùa ñaõ khoâng ngöøng taïo döïng Meï Maria nhö bieåu töôïng cao vôøi nhaát cuûa ngöôøi ñaøn baø, cuûa ngöôøi vôï, cuûa ngöôøi meï, Ngaøi coøn muoán cho chuùng ta nhìn thaáy nôi Meï con ñöôøng lyù töôûng, maãu göông lyù töôûng maø moâic ngöôøi phaûi noi theo ñeå ñaït ñeán cöùu caùnh vónh cöûu. 

Meï ñaõ sinh ra nhö moïi ngöôøi, Meï ñaõ lôùn leân nhö moïi ngöôøi, Meï ñaõ soáng cuoäc soáng con ngöôøi nhö moïi ngöôøi, nghóa laø Meï cuõng ñaõ traûi qua nhöõng thaùng naêm cuûa buoàn vui, cuûa thöû thaùch, cuûa maát maùt, cuoäc haønh trình ñoù laø bôûi vì luùc naøo Meï cuõng soáng keát hieäp vôùi Chuùa vaø tin töôûng ôû quyeàn naêng Yeâu thöông cuûa Ngaøi. Mang Chuùa Gieâsu ñeán cho traàn theá, Meï ñaõ bieán cuoäc haønh trình buoàn teû cuûa theá giôùi thaønh moät Ñaïi Leã cuûa gaëp gôõ, cuûa chia seû, cuûa haân hoan vaø tin töôûng. Töø nay, tuyeán ñöôøng maø nhaân loaïi ñang ñi keát thuùc baèng moät ñieåm ñeán roõ reät laø chính Thieân Chuùa.

03 Thaùng Hai

Ngoân Ngöõ Cuûa Tình Yeâu

 

Coù leõ caùi teân cuûa Helen Keller, moät coâ gaùi caâm ñieác ngöôøi Myõ, ñaõ trôû thaønh baäc khoa baûng, khoâng coøn xa laï vôùi chuùng ta nöõa. Vöøa ñöôïc 19 thaùng, sau moät côn ñau maøng oùc, coâ gaùi baát haïnh naøy trôû thaønh muø loøa vaø caâm ñieác. Theá giôùi cuûa aâm thanh vaø maøu saéc ñaõ kheùp haún caùnh cöûa laïi vôùi coâ. 

Laøm theá naøo ñeå truyeàn thuï kieán thöùc cho moät ngöôøi ñaõ caâm ñieác laïi coøn muø loøa? Cha meï cuûa coâ beù döôøng nhö muoán boù tay. Nhöng coù moät coâ giaùo teân laø Anna Sullivan ñaõ khoâng muoán boû cuoäc. Hy voïng duy nhaát maø coâ giaùo naøy coøn ñoù laø coøn coù theå truyeàn thoâng vaø lieân laïc vôùi coâ gaùi muø loøa vaø caâm ñieác naøy qua vieäc tieáp xuùc vôùi baøn tay cuûa coâ. Chæ coù theå tieáp xuùc vôùi theá giôùi baèng ñoâi tay, nhöng Helen Keller ñaõ coù theå hoïc xong Ñaïi Hoïc, toát nghieäp Tieán só vaø trôû thaønh vaên só. 

Cho ngöôøi muø loøa vaø caâm ñieác chaïm vaøo moät söï vaät vaø vieát leân teân goïi cuûa söï vaät aáy: ñoù laø phöông phaùp cuûa coâ giaùo Anna Sullivan. Daïy veà nhöõng söï vaät cuï theå nhö caùi baøn, cuoán saùch, caønh caây, con choù… xem ra khoâng haún laø ñieàu khoù. Nhöng laøm theá naøo ñeå dieãn taû cho Helen hieåu ñöôïc nhöõng yù nieäm tröøu töôïng nhö tình yeâu chaúng haïn? 

Ngaøy kia, coâ giaùo Anna Sullivan ñaõ vieát leân tay cuûa Helen Keller hai chöõ "Tình Yeâu" roài oâm traàm laáy coâ beù hoân laáy hoân ñeå vôùi taát caû söï thaønh thaät vaø nhieät tình cuûa coâ. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi, coâ gaùi caâm ñieác muø loøa boãng caûm thaáy tim mình ñaäp maïnh vaø coâ hieåu ñöôïc theá naøo laø Yeâu Thöông

Ngoân ngöõ cuûa Tình Yeâu laø nhöõng haønh ñoäng cuï theå. 

Aùnh maét trìu meán, nhöõng aâu yeám vuoát ve cuûa ngöôøi meï ñoái vôùi ñöùa con môùi loït loøng coù giaù trò hôn baát cöù moät quyeån saùch bieân khaûo naøo veà tình yeâu. Nhöng moà hoâi vaø nöôùc maét, nhöõng hy sinh haèng ngaøy cuûa ngöôøi cha giuùp con caùi hieåu ñöôïc theá naøo laø Yeâu thöông hôn baát cöù lôøi daãn giaûi naøo veà Tình Yeâu. Vaø coù leõ cuõng thöøa thaõi ñeå baûo raèng khi hai ngöôøi yeâu nhau thì söï thinh laëng vaø nhöõng cöû chæ aâu yeám coù söùc maïnh huøng hoàn hôn nhöõng lôøi noùi hoa myõ, nhöõng troáng roãng. 

Thieân Chuùa laø Tình Yeâu. Ngaøi toû tình, Ngaøi boäc loä tình yeâu vôùi con ngöôøi khoâng chæ baèng nhöõng lôøi noùi suoâng, maø baèng caû lòch söû cuûa nhöõng can thieäp, nhöõng theå hieän cuï theå. 

Moät tình yeâu khoâng ñöôïc chöùng toû baèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå laø moät tình yeâu giaû doái, löøa bòp. 

Ñaïo Kitoâ cuûa chuùng ta laø Ñaïo cuûa Tình Yeâu. Moät ngöôøi kitoâ khoâng soáng Tình Yeâu, khoâng vieát leân hai chöõ Tình Yeâu baèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå ñoái vôùi tha nhaân, ngöôøi ñoù chæ laø moät ngöôøi Kitoâ giaû hieäu, moät Ñöùc Tin khoâng vieäc laøm laø moät Ñöùc Tin cheát. Moät loøng Meán khoâng ñöôïc theå hieän baèng hoa traùi cuûa loøng Meán chæ laø loøng Meán giaû taïo.

 

 04 Thaùng Hai

Laïy Cha Chuùng Con ÔÛ Treân Trôøi

 

Con gaùi oâng Karl Marx coù laàn thuù nhaän vôùi ngöôøi baïn gaùi töø thuûa nhoû baø khoâng ñöôïc huaán luyeän cho bieát coù Toân giaùo vaø Tín ngöôõng cuõng nhö chính baø khoâng caûm thaáy mình coù moät taâm tình toân giaùo hay tin töôûng vaøo moät thöïc taïi voâ hình naøo. 

Nhöng baø taâm söï tieáp: moä ngaøy kia baø tình côø ñoïc ñöôïc moät kinh cuûa ngöôøi Kitoâ maø baø thaàm mong öôùc laø nhöõng caâu kinh aáy ñöôïc bieán thaønh söï thaät.

Nghe noùi theá, ngöôøi baïn gaùi cuûa baø khoâng khoûi ngaïc nhieân vaø toø moø hoûi: "Kinh gì maø hay theá?". Thay vì traû lôøi tröïc tieáp caâu hoûi naøy, ngöôøi con gaùi oâng Karl Marx chaäm raõi ñoïc baèng tieáng Ñöùc: "Vater unser im Hinmel… Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi…". 

Coù moät Giaùm Muïc kia treân ñöôøng kinh lyù giaùo phaän, gheù thaêm gia ñình moät baø laõo. Ngöôøi ta noùi baø laø moät taám göông cho caû loøng soi chung. Trong khi thaêm, vò Giaùm Muïc hoûi: 

- Baø thöôøng hay ñoïc saùch ñaïo ñöùc naøo nhaát? 

- Thöa Ñöùc Cha con khoâng bieát ñoïc, baø cuï traû lôøi. Nghe noùi theá, vò Giaùm Muïc tieáp tuïc hoûi: "Nhöng baø hay caàu nguyeän cô maø?". Thaáy Giaùm Muïc ñaõ bieát bí quyeát cuûa mình, baø cuï thaät thaø thöa: 

- Thöa Ñöùc Cha, con chæ bieát traøng haït thoâi: Kinh Laïy Cha, Kinh Kính Möøng, Kinh Tin Kính. Moät ngaøy con khôûi söï ñoïc ñeán möôøi laàn nhöng thöôøng thì con khoâng ñoïc xong. 

- Taïi sao theá? Vò Giaùm Muïc muoán bieát. Baø cuï thuaät tieáp: 

 - Taïi vì khi con baét ñaàu ñoïc: Laïy Cha chuùng con… Con boãng khoâng hieåu sao Chuùa coù theå toát laønh ñeán möïc cho pheùp moät baø giaø heøn moïn nhö con ñöôïc goïi ngaøi laø Cha. Ñieàu ñoù laøm cho con phaûi khoùc vaø roài con khoâng theå naøo ñoïc tieáp heát chuoãi ñöôïc. Nghe thuaät laïi kinh nghieäm treân, vò Giaùm Muïc khuyeán khích:  

- AØ, naøy baø cuï, ñoù laø lôøi caàu nguyeän trò giaù baèng taát caû nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng toâi. Baø cöù tieáp tuïc vaø luoân caàu nguyeän theo caâu ñoù. 

Tuïc ngöõ Vieät Nam coù caâu: "Gaàn chuøa goïi buït baèng anh". Ñoù laø taâm tình thoâng thöôøng cuûa con ngöôøi. Bôûi leõ nhöõng thöïc taïi duø to lôùn ñeán ñaâu, neáu ñaõ trôû neân nhöõng coâng vieäc haèng ngaøy thöôøng bò haï thaáp giaù trò. 

Öôùc gì Kinh Laïy Cha giuùp chuùng ta yù thöùc thaät saâu ñaäm veà söï thaät: Thieân Chuùa laø Cha chuùng ta, nhö baø cuï ñôn sô trong caâu chuyeän treân ñaõ caûm nghieäm ñöôïc, ñoàng thôøi giuùp chuùng ta soáng vaø thöïc haønh nhöõng gì chuùng ta luoân mieäng caàu khaån trong kinh Laïy Cha.

 

05 Thaùng Hai 

Moät Caùch Toû Tình

 

Du khaùch vieáng thaêm haønh lang noåi tieáng cuûa nhaø thôø chaùnh toøa Thaùnh Phaoloâ ôû Luaân Ñuaân coù theå nghe tieáng cuûa ngöôøi höôùng daãn ñang thuaät laïi lòch söû cuûa nhaø thôø truyeàn ñi khaép nôi chung quanh voøm maùi troøn to lôùn ôû chaùnh ñieän, nhôø caùc kieán truùc ñaëc bieät laøm tieáng noùi vang doäi mang aâm thanh ñi raát xa. Cuõng vì theá, neân neáu aùp tai vaøo töôøng ngöôøi ta coù theå nghe ñöôïc nhöõng gì moät ngöôøi noùi töø phía beân kia cuûa voøm maùi troøn, maëc daàu ñoù chæ laø moät gioïng noùi thì thaàm taâm söï.

Caùch ñaây ñaõ laâu, möôïn nhaø thôø chaùnh toøa laøm nôi heïn hoø, moät ngöôøi haønh ngheà ñoùng giaøy than vaõn vôùi ngöôøi yeâu laø chaøng chöa theå tieán haønh leã cöôùi ngay baây giôø ñöôïc. Hieän taïi chaøng khoâng coù caû tieàn ñeå mua da vaø caùc vaät lieäu caàn thieát ñeå coù theå tieáp tuïc haønh ngheà, vì theá chaøng ñang phaûi thaát nghieäp daøi daøi, ñaøo ñaâu ra tieàn ñeå laøm ñaùm cöôùi. Nghe tin baát laønh, yù trung nhaân cuûa anh chæ bieát suït suøi khoùc. 

Ñang luùc aáy, moät ngöôøi tình côø ñi qua haønh lang phia beân kia nghe ñöôïc caâu chuyeän thöông taâm vaø nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa anh thôï ñoùng giaøy. Oâng ta quyeát ñònh laøm moät caùi gì ñeå giuùp ñoâi trai gaùi ñöôïc thaønh gia thaát. Vì theá, khi chaøng trai töø giaõ ngöôøi baïn gaùi thaát theåu ra veà, oâng ta cuõng tieán böôùc theo sau ñeå bieát choã ôû cuûa anh ta vaø laäp töùc cho ngöôøi mang ñeán taëng cho anh moät soá da. Chaøng ñoùng giaøy phaán khôûi baét tay vaøo vieäc vaø khoâng bao laâu coâng vieäc laøm aên phaùt ñaït taïo ñuû ñieàu kieän ñeå anh coù theå tieán haønh hoân leã vôùi ngöôøi yeâu. Maõi ñeán maáy naêm sau, hai vôï choàng môùi bieát vò aân nhaân cuûa mình laø oâng William Gladston, vò thuû töôùng Anh quoác luùc baáy giôø. 

Trong Kinh Laïy Cha, Chuùa Gieâsu nhaán maïnh ñeán hai tö töôûng chuùng ta coù theå ñaøo saâu ñeå cuûng coá nieàm tin Kitoâ cuûa chuùng ta. Ñoù laø: Thieân Chuùa laø Cha nhaân haäu, Ngöôøi luoân laéng nghe vaø saün loøng ban cho chuùng ta, con caùi cuûa Ngöôøi, moïi ôn laønh Ngöôøi bieát laø seõ mang lôïi ích thaät söï cho chuùng ta, nhö vò thuû töôùng Anh quoác nghe nhöõng lôøi taâm söï thì thaàm cuûa ñoâi trai gaùi treân vaø ra tay giuùp ñôõ hoï. Vì theá, chuùng ta haõy kieân taâm, beàn chí trong luùc caàu xin.

 

 06 Thaùng Hai

Höôùng Veà Nagasaki

Nagasaki laø moät thaønh phoá ñaõ bò traùi bom haït nhaân thöù hai tieâu huûy cuøng vôùi haøng traêm ngaøn sinh linh vaøo naêm1945. Khoaûng 350 naêm tröôùc ñoù, vaøo thaùng 2 naêm 1597, 26 vò töû ñaïo ñaõ bò treo vaøo thaäp töï treân moät ngoïn ñoài quay maët höôùng veà thaønh phoá Nagasaki. Hoï laø nhöõng linh muïc truyeàn giaùo, tu só, giaùo daân. Hoï laø nhöõng ngöôøi thuoäc doøng Thaùnh Phanxico, doøng Teân vaø thaønh vieân cuûa doøng 3 Phanxico. Hoï thuoäc loaïi giai caáp xaõ hoäi: laø nhöõng giaùo lyù vieân, noâng daân, y só, nhöõng ngöôøi giuùp vieäc vaø ôû moïi löùa tuoåi, nhöng taát caû 26 vò ñöôïc keát hôïp trong cuøng vôùi moät ñöùc tin vaø moät tình yeâu Thieân Chuùa vaø Giaùo Hoäi. 

Khi caùc nhaø truyeàn giaùo trôû laïi Nhaät vaøo nhöõng naêm 1860, hoï ngôõ laø seõ khoâng tìm thaáy moät daáu veát naøo cuûa Thieân Chuùa Giaùo nöõa. Nhöng sau khi ñaõ thieát laäp ñöôïc vaøi coâng ñoaïn beù nhoû, caùc Ngaøi ngaïc nhieân khaùm phaù ra haøng ngaøn tín höõu sinh soáng quanh thaønh phoá Nagasaki vaãn aâm thaàm, leùn luùt giöõ vöõng Ñöùc Tin maø 26 vò töû ñaïo ñaõ anh duõng tuyeân xöng. 

Vaøo naêm 1617, 26 vò naøy ñöôïc phong aù thaùnh vaø cuoái cuøng ñöôïc toân phong hieån thaùnh vaøo naêm 1862

"Baûn aùn töû hình cuûa chuùng toâi coù ñeå laïi: nhöõng ngöôøi bò haønh quyeát naøy ñaõ ñeán töø Phi Luaät Taân. Nhöng toâi, toâi khoâng ñeán töø Phi Luaät Taân. Toâi laø ngöôøi Nhaät chính toâng. Lyù do toâi bò xöû aùn laø vì toâi ñaõ rao giaûng ñöùc tin Kitoâ vaø thaät ñuùng nhö vaäy, toâi ñaõ rao giaûng Tin Möøng naøy. Toâi caûm taï Chuùa vì toâi ñöôïc cheát vì rao truyeàn danh Ngaøi. Toâi tin töôûng laø toâi ñaõ rao giaûng söï thaät vaø muoán noùi vôùi caùc baïn nhöõng lôøi cuoái cuøng naøy: Haõy caàu xin ôn Thieân Chuùa giuùp caùc baïn ñöôïc haïnh phuùc. Toâi vaâng lôøi Chuùa Gieâsu vaø vaâng leänh Ngaøi, toâi tha thöù cho nhöõng ngöôøi xöû töû toâi. Toâi khoâng hôøn gheùt hoï. Toâi caàu khaån Thieân Chuùa thöông xoùt taát caû caùc baïn vaø toâi hy voïng maùu toâi seõ tuoân rôi treân ñoàng baøo toâi nhö laø nhöõng gioït möa giuùp phaùt sinh nhieàu hoa traùi". 

Ñoù laø lôøi phaùt bieåu cuoái cuøng khi ñang bò treo treân thaäp töï cuûa thaày Phaoloâ Miki, ngöôøi Nhaät thuoäc doøng Teân, ngöôøi ñöôïc bieát ñeán nhieàu nhaát trong soá 26 vò töû ñaïo taïi Nhaät. 

Ngaøy nay, moät thôøi ñaïi môùi ñaõ khôûi ñaàu cho Giaùo Hoäi Nhaät. Tuy laø moät thieåu soá khieâm nhöôøng, nhöng nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo taïi Nhaät ñöôïc moïi ngöôøi kính neå vaø ñöôïc höôûng töï do hoaøn toaøn tieáp tuïc rao giaûng Tin Möøng vaø Nieàm tin Thaùnh Phaoloâ Miki ñaõ rao giaûng trong cuoäc soáng cuûa Ngaøi vaø trong nhöõng giaây phuùt saép lìa traàn. 

Öôùc gì söï xaùc tin, loøng can ñaûm va söï saün saøng tha thöù cuûa Thaùnh Miki ñöôïc tieáp tuïc soáng maõi trong taâm hoàn caùc anh chò em tín höõu Nhaät vaø trong taát caû chuùng ta.

 

07 Thaùng Hai 

Moät Lyù Töôûng Ñeå Ñeo Ñuoåi

Moät buoåi saùng naêm 1888, Alfred Nobel, ngöôøi phaùt minh ra chaát noå vaø töø ñoù, haùi ra tieàn nhö nöôùc, ñaõ thöùc giaác trong baøng hoaøng söûng soát: taát caû baùo chí trong ngaøy ñeàu noùi ñeán caùi cheát cuûa Alfred Nobel, vua chaát noå. Thaät ra, ñaây chæ laø moät laàm laãn cuûa moät kyù giaû naøo ñoù. Ngöôøi anh cuûa Alfred qua ñôøi vaø kyù giaû ñoù töôûng laàm laø chính Alfred. Nhöng duø sao, ñaây cuõng laø dòp ñeå Alfred ñoïc ñöôïc caûm nghó maø ngöôøi khaùc ñang coù veà oâng. Treân moâi mieäng cuûa moïi ngöôøi, oâng chæ laø oâng vua cuûa chaát noå, nghóa laø ngöôøi laøm giaøu treân caùi cheát cuûa khoâng bieát bao nhieâu sinh maïng do chaát noå gaây ra. Ngöôøi ta khoâng heà nhaéc ñeán nhöõng noã löïc cuûa oâng nhaèm phaù vôõ nhöõng haøng raøo ngaên caùch giöõa caùc daân toäc vaø caùc yù thöùc heä. Khoâng ai nhaéc ñeán nhöõng coá gaéng kieán taïo hoøa bình cuûa oâng. Alfred Nobel buoàn voâ cuøng veà hình aûnh cuûa moät nhaø "kinh doanh treân söï cheát choùc" maø thieân haï ñang coù veà mình.

OÂng quyeát ñònh laøm cho theá giôùi hieåu ñöôïc leõ soáng ñích thöïc cuûa oâng. Vôùi quyeát taâm aáy, oâng ngoài xuoáng baøn laøm vieäc vieát ngay töùc khaéc chuùc thö trong ñoù oâng ñeå laïi taát caû taøi saûn cuûa oâng ñeå thieát laäp moät trong nhöõng giaûi thöôûng lôùn nhaát theá giôùi: ñoù laø giaûi thöôûng Nobel Hoøa Bình, nhaèm töôûng thöôûng taát caû nhöõng ai goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng Hoøa Bình theá giôùi. 

Ngaøy nay, bieät hieäu cuûa Alfred Nobel khoâng coøn laø vua cuûa chaát noå nöõa, maø laø Hoøa Bình. 

Coù moät lyù töôûng ñeå ñeo ñuoåi, coù moät leõ soáng cho cuoäc ñôøi: ñoù laø nieàm haïnh phuùc lôùn lao nhaát cuûa con ngöôøi treân traàn gian. Nhöõng ngöeôøi baát haïnh nhaát phaûi chaêng khoâng laø nhöõng ngöôøi soáng maø khoâng bieát taïi sao mình soáng, soáng ñeå laøm gì vaø seõ ñi veà ñaâu sau caùi cheát. Baát haïnh hôn nöõa ñoù laø nhöõng con ngöôøi chæ xaây döïng cuoäc soáng cuûa mình treân nhöõng söï cheát choùc cuûa ngöôøi khaùc. theá giôùi seõ khoâng bao giôø queân nhöõng Taàn Thuûy Hoaøng, nhöõng Nero, nhöõng Hitler, nhöõng Stalin, nhöõng Ceaucescu vaø khoâng bieát bao nhieâu nhöõng con ngöôøi ngaøy nay coù keû ñang thôø trong laêng taåm ñeå roài mai ngaøy keû khaùc laïi khai quaät leân. 

Ngöôøi Kitoâ höõu laø ngöôøi coù lyù töôûng ñeå xaây döïng, coù leõ soáng ñeå ñeo ñuoåi. Hoï luoân luoân saün saøng ñeå baøy toû cho ngöôøi khaùc nhöõng lyù leõ cuûa nieàm tin vaø hy voïng cuûa hoï. Söï baøy toû aáy, hoï khoâng vieát trong moät chuùc thö baèng giaáy möïc, maø baèng caû cuoäc soáng chöùng taù cuûa hoï. 

Khi noùi veà söï rao giaûng Tin Möøng, Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI ñaõ noùi nhö sau: "Tin Möøng tröôùc tieân phaûi ñöôïc coâng boá baèng moät chöùng töø. Coù chöùng töø khi moät ngöôøi Kitoâhay moät nhoùm ngöôøi Kitoâ soáng giöõa nhaân loaïi, baøy toû ñöôïc khaû naêng coù theå caûm thoâng, ñoùn tieáp, chia seû cuoäc soáng vôùi ngöôøi khaùc hoaëc toû tình lieân ñôùi vôùi ngöôøi khaùc trong moïi coá gaéng ñoái vôùi nhöõng gì laø cao quí vaø thieän haûo. Coù chöùng töø khi nhöõng ngöôøi Kitoâ chieáu roïi moät caùch ñôn sô vaø boäc phaùt nieàm tin cuûa hoï vaøo nhöõng giaù trò vöôït leân treân nhöõng giaù trò thoâng thöôøng vaø baøy toû nieàm hy voïng cuûa hoï vaøo moät caùi gì maø ngöôøi ta khoâng thaáy hoaëc khoâng daùm mô öôùc. Vôùi chöùng töø khoâng lôøi aáy, ngöôøi Kitoâ laøm daáy leân trong taâm hoàn cuûa nhöõng ai ñang thaáy hoï soáng, nhöõng caâu hoûi maø con ngöôøi khoâng theå neù traùnh ñöôïc. Ñoù laø: Taïi sao hoï soáng nhö theá? Ñieàu gì hoaëc ai laø ngöôøi thuùc ñaåy hoï soáng nhö theá? Taïi sao hoï soáng nhö theá giöõa chuùng ta?". 

Ñaâu laø chuùc thö chuùng ta muoán ñeå laïi cho haäu theá? Ñaâu laø lôøi bieän minh cuûa chuùng ta tröôùc maët ngöôøi ñôøi neáu khoâng phaûi laø moät cuoäc soáng chöùng töø cho Nöôùc Trôøi.

 

08 Thaùng Hai 

Soáng Laïc Quan

 

Naêm 1989,moät cuoäc thi toaùn quoác teá ñaõ ñöôïc toå chöùc cho caùc thieáu nhi 13 tuoåi thuoäc saùu quoác gia treân theá giôùi. Keát quaû cuoäc thi ñoù cho thaáy gioûi toaùn nhaát laø caùc em Ñaïi Haøn, keá ñoù laø caùc em Taây Ban Nha, Anh Quoác, Ailen, Canada vaø ñoäi soå laø caùc thieáu nhi Hoa Kyø.

Song song vôùi cuoäc thi toaùn aáy, ngöôøi ta cuõng laøm moät cuoäc thaêm doø vôùi chính caùc thieáu nhi cuõng thuoäc löùa tuoåi aáy. Ngöôøi ta ñaët moät caâu khaúng ñònh nhö sau: "Toâi laø ngöôøi gioûi toaùn". Keát quaû cuoäc thaêm doø cho thaáy laïc quan nhaát laø caùc treû em Hoa Kyø vaø bi quan nhaát laïi chính laø caùc em Ñaïi Haøn. Gaàn 70% caùc em Hoa Kyø töï nhaän mình laø gioûi toaùn trong khi ñoù chæ coù khoaûng 20% caùc em Ñaïi Haøn töï nhaän mình coù thöïc taøi.

Qua cuoäc thi toaùn vaø thaêm doø treân ñaây, ngöôøi ta thaáy raèng coù theå caùc thieáu nhi Hoa Kyø khoâng phaûi laø nhöõng treû em gioûi toaùn, nhöng chuùng ñaõ tieáp thu raát kyõ baøi hoïc veà tính laïc quan do caùc thaày coâ khoâng ngöøng giaûng daïy taïi tröôøng. Nhieàu nhaø giaùo duïc ngöôøi Myõ muoán chöùng minh raèng nghieän ngaäp, chöûa hoang, boû hoïc vaø haàu heát caùc teä ñoan xaõ hoäi khaùc ñeàu coù theå ñöôïc giaûm bôùt neáu con ngöôøi bieát soáng laïc quan, nghóa laø bieát töï nhaän vaø caûm thaáy mình laø nhöõng con ngöôøi toát.

Laïc quan laø ñöùc tính cô baûn nhaát ñeå thaønh coâng trong cuoäc soáng. Coù tin töôûng nôi chính mình, coù tin ñôøi, coù tín nhieäm nôi ngöôøi khaùc, ngöôøi ta môùi daùm baét tay vaøo vieäc. Ngay caû khi gaëp thaát baïi, thöû thaùch, ngöôøi laïc quan cuõng khoâng luøi böôùc, boû cuoäc.

Trong cuoäc soáng ñöùc tin, laïc quan laø moät trong nhöõng nhaân ñöùc quan troïng nhaát. Ngöôøi tín höõu laïc quan laø ngöôøi luoân ñaët taát caû tin töôûng nôi Thieân Chuùa. Ngöôøi tín höõu laïc quan laø ngöôøi khoâng bao giôø thaát voïng veà chính mình. Ngöôøi tín höõu laïc quan cuõng laø ngöôøi khoâng bao giôø thaát voïng veà ngöôøi khaùc.

Ñaù taûng ñeå ngöôøi tín höõu xaây döïng söï laïc quan cuûa chính mình laø Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa, moät tình yeâu vöôït leân treân moïi tính toaùn, ño löôøng vaø söï töôûng töôïng cuûa con ngöôøi, moät tình yeâu thuûy chung.

Tình yeâu aáy noùi vôùi con ngöôøi raèng, khoâng coù moät con ngöôøi naøo ñoán maït, yeáu heøn, xaáu xa ñeán noãi Thieân Chuùa ñaønh phaûi boù tay.

Tình yeâu aáy noùi vôùi con ngöôøi raèng, nôi naøo coù toäi loãi vaø phaûn boäi caøng nhieàu, thì nôi ñoù aân phuùc ñöôïc thi aân doài daøo hôn.

Tìønh yeâu aáy noùi vôùi con ngöôøi raèng, ñau khoå, caùi cheát chöa laø taän cuøng maø laø khôûi ñaàu cuûa vinh quang, cuûa söï soáng. Tình yeâu aáy maïnh hôn söï cheát, tình yeâu aáy khoâng bao giôø boû cuoäc, ñaàu haøng.

09 Thaùng Hai

Khi Yeâu Traùi AÁu Cuõng Troøn

 

Ignacy Paderewski laø moät chính trò gia kieâm nhaïc só döông caàm noåi tieáng cuûa Balan. OÂng ñaõ töøng laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Nhaø Nöôùc naêm 1919.

Moät hoâm, oâng ñeán thaêm moät ngöôøi baïn. Do söï yeâu caàu cuûa gia ñình ngöôøi baïn, oâng ñaõ ngoài vaøo ñaøn döông caàm ñeå bieåu dieãn moät vaøi baûn nhaïc do chính oâng saùng taùc. Tieáng ñaøn vang leân trong caû khu phoá. Töø phoøng beân caïnh, moät ngöôøi ñaøn baø ñang chaêm chuù doïn deïp vaø saép ñaët laïi traät töï trong nhaø. Tieáng ñaøn du döông cuûa nhaø nhaïc só ñaïi taøi, thay vì laøm vui tai baø, laïi laøm cho baø khoù chòu. Ngöôøi ñaøn baø ñaõ nhaéc ñieän thoaïi leân yeâu caàu ngöôøi baïn cho nhaïc só Paderewski ngöng chôi ñaøn, vì baø khoâng chòu noåi tieáng oàn aøo. Nhöng ngöôøi baïn cuûa nhaø nhaïc só môùi giaûi thích: "Thöa baø, ngöôøi ñang chôi ñaøn chính laø nhaïc só Paderewski ñaïi taøi cuûa chuùng ta ñoù".
Vöøa nghe nhaéc ñeán teân cuûa nhaïc só, ngöôøi ñaøn baø laùng gieàng khoù tính boãng ñoåi gioïng töùc khaéc. Nhöõng aâm thanh tröôùc kia baø nghe nhö tieáng oàn aøo, nay ñöôïc baø ñoùn nhaän nhö nhöõng aâm thanh tuyeät myõ. Ngöôøi ñaøn baø beøn goïi ñieän thoaïi môøi baø con vaø baïn beø ñeán thöôûng thöùc nhöõng taáu khuùc cuûa Paderewski.

Cuõng moät aâm thanh, nhöng coù luùc ngöôøi ñaøn baø nghe nhö nhöõng tieáng oàn aøo khoù chòu, coù luùc laïi ñöôïc baø ñoùn nhaän nhö khuùc nhaïc tuyeät myõ. Ñoù cuõng laø phaûn öùng thöôøng tình cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta mang saün thaønh kieán ñoái vôùi ngöôøi naøo ñoù, thì döôøng nhö taát caû nhöõng gì ngöôøi ñoù noùi hay laøm ñeàu ñöôïc chuùng ta ñoùn nhaän moät caùch tieâu cöïc. Yeâu nhau thì traùi aáu cuøng troøn, maø gheùt nhau thì cau baûy cuõng boå ra laøm möôøi. Thaùi ñoä cuûa chuùng ta ñoái vôùi ngöôøi khaùc tuøy thuoäc ôû caùi nhìn cuûa chuùng ta veà ngöôøi ñoù. Neáu chuùng ta chæ nhìn ngöôøi ñoù baèng laêng kính cuûa thaønh kieán coù saün, thì dó nhieân, chuùng ta khoâng theå yeâu thích ñöôïc baát cöù ñieàu gì ngöôøi ñoù noùi hay laøm.

Chuùa Gieâsu ñaõ khoâng nhìn ngöôøi baèng thaønh kieán. Ngaøi tieáp ñoùn taát caû moïi ngöôøi. Ngaøi laøm baïn vôùi moïi ngöôøi. Ngaøi ngoài ñoàng baøn vôùi moïi ngöôøi. Ngöôøi bieät phaùi cuõng coù theå ñeán vôùi Ngaøi. Ngaøi khoâng nhìn ngöôøi vôùi nhöõng nhaõn hieäu, maø chæ baèng ñoâi maét cuûa Yeâu Thöông. Ngaøi khoâng laéng nghe baèng nhöõng tieáng ñoàn ñaõi, baèng nhöõng ñònh kieán, maø baèng söï caûm thoâng. Ngaøi khoâng ño löôøng laàm loãi baèng nhöõng thöôùc ño cuûa coâng lyù maø chæ xöû lyù baèng söï tha thöù.

10 Thaùng Hai

Lieàu Thuoác Daønh Cho Keû Chaùn Ñôøi

 

Moät ngöôøi ñaøn oâng chaùn ñôøi noï ñang ñöùng nhìn doøng nöôùc töø moät chieác caàu cao. OÂng ñoát moät ñieáu thuoác cuoái cuøng tröôùc khi keát lieãu cuoäc ñôøi.
OÂng khoâng coøn loái thoaùt naøo khaùc hôn nöõa. OÂng ñaõ laøm ñuû moïi caùch ñeå laáp ñaày noãi chaùn chöôøng trong taâm hoàn. OÂng ñaõ ñi ñaây ñi ñoù, oâng ñaõ tìm laïc thuù trong caùc cuoäc vui traùc taùng, oâng ñaõ chaïy ñeán vôùi moïi thöù hôi men vaø khoùi thuoác. Nhöng chaùn chöôøng vaãn cöù chaùn chöôøng. OÂng thöû thôøi vaän laàn cuoái cuøng baèng moät cuoäc hoân nhaân, nhöng khoâng coù moät ngöôøi ñaøn baø naøo coù theå ôû beân caïnh oâng ñöôïc vaøi thaùng, bôûi vì oâng ñoøi hoûi quaù nhieàu, nhöng laïi khoâng bieát nghó ñeán ngöôøi khaùc. OÂng nhaän ra raèng oâng ñaõ chaùn chöôøng maø cuõng khoâng ai ñöôïc haïnh phuùc beân caïnh oâng. Chæ coù doøng soâng may ra môùi mang laïi cho oâng söï thanh thaûn.

Ngöôøi ñaøn oâng chöa huùt xong ñieáu thuoác thì cuõng coù moät ngöôøi haønh khaát cuõng ñi qua chieác caàu. Con ngöôøi raùch röôùi ñoù döøng laïi nhìn ngöôøi ñaøn oâng vaø chìa tay xin giuùp ñôõ. Ngöôøi ñaøn oâng chaùn chöôøng khoâng ngaàn ngaïi ruùt caû ví tieàn vaø trao cho ngöôøi haønh khaát. OÂng giaûi thích raèng beân kia theá giôùi oâng khoâng caàn tieàn baïc nöõa. Ngöôøi haønh khaát caàm laáy chieác ví moät luùc roài trao laïi cho khoå chuû. OÂng ta nhìn thaúng vaøo ñoâi maét cuûa keû chaùn ñôøi vaø noùi: "Thöa oâng, toâi khoâng caàn moät soá tieàn lôùn nhö theá. Tuy laø moät ngöôøi haønh khaát, nhöng toâi khoâng laø moät keû heøn nhaùt. OÂng haõy giöõ laïi tieàn cuûa oâng vaø ñem qua beân kia theá giôùi cuûa oâng". Noùi xong, ngöôøi haønh khaát neùm caû ví tieàn xuoáng doøng soâng roài laëng leõ böôùc ñi, boû maëc keû chaùn ñôøi tieáp tuïc gaëm nhaám noãi ñaéng cay chua xoùt cuûa oâng.

Ñaõ huùt xong ñieáu thuoác, nhöng keû chaùn ñôøi vaãn muoán chöa keát lieãu cuoäc ñôøi. OÂng nhìn theo ngöôøi haønh khaát ñang khuaát xa daàn. Töï nhieân, oâng khoâng muoán cheát nöõa, maø chæ muoán nhaët laïi chieác ví ñeå trao taëng cho ngöôøi haønh khaát. Chöa moät laàn trong ñôøi, oâng bieát môû ví trao taëng cho baát cöù ngöôøi naøo. Giôø phuùt naøy. oâng muoán môû roäng taâm hoàn, môû roäng ñoâi tay ñeå trao taëng vaø muoán tieáp tuïc soáng. Nghó nhö theá, keû chaùn ñôøi ñöùng thaúng leân, rôøi boû caây caàu vaø tieáp tuïc ñuoåi theo cho kyø ñöôïc ngöôøi haønh khaát.

Khoâng gì buoàn chaùn cho baèng soáng khoâng coù ñònh höôùng, khoâng coù leõ soáng. Soáng maø khoâng bieát taïi sao mình soáng, mình seõ ñi veà ñaâu laø ñieàu laøm cho con ngöôøi chaùn chöôøng vaø ñau khoå nhaát.

Ai cuõng khao khaùt haïnh phuùc, ai cuõng ñi tìm haïnh phuùc nhöng laém khi ngöôøi ta chæ chaïy theo aûo aûnh cuûa haïnh phuùc. Ai cuõng bieát raèng tieàn taøi, danh voïng vaø laïc thuù trong cuoäc soáng töï noù khoâng phaûi laø haïnh phuùc vaø laém khi chuùng cuõng khoâng mang laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi.

Haïnh phuùc khoâng phaûi laø moät nôi ñeå ñi ñeán, haïnh phuùc laø moät höôùng ñi. Coù ñi theo höôùng ñoù, con ngöôøi môùi caûm thaáy ñöôïc haïnh phuùc. Vaäy höôùng ñi cuûa chuùng ta laø gì?

Chuùa Gieâsu, Ñaáng laø Ñöôøng, laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng, ñaõ vaïch ra cho chuùng ta höôùng ñi aáy. Vaø höôùng ñi Ngaøi ñaõ vaïch ra chính laø Soáng cho tha nhaân. Ai caøng tích tröõ vaø chieám giöõ cho mình, ngöôøi ñoù caøng ngheøo naøn vaø khoán khoå. Ai caøng ñoùng kín quaû tim vaø kheùp chaët baøn tay, ngöôøi ñoù seõ khoâng ñöôïc nhaän laõnh. Haïnh phuùc ñích thöïc chính laø trao ban, bôûi vì nhö Thaùnh Phaoloâ ñaõ ghi laïi lôøi cuûa Chuùa Gieâsu: "Cho thì coù haïnh phuùc hôn nhaän laõnh".

Cho laø lieàu thuoác chöõa trò ñöôïc caên beänh traàm troïng nhaát trong taâm hoàn chuùng ta: ñoù laø söï chaùn soáng. Cho cuõng laø lieàu thuoác xoa dòu ñöôïc moïi khoå ñau trong taâm hoàn chuùng ta. Chuùng ta ñang ñau khoå vì bò phaûn boäi, vì thaát chí, vì beänh taät hay vì baát cöù moät nguyeân do naøo: chuùng ta haõy thöû môû roäng taâm hoàn ñeå trao ban, ñeå san seû. Chuùng ta seõ caûm thaáy ñöôïc xoa dòu trong taâm hoàn.

 

11 Thaùng Hai

Ñöùc Meï Loä Ñöùc

 

Buoåi saùng ngaøy 11 thaùng 2 naêm 1858 taïi Loä Ñöùc, moät thò traán nhoû naèm ôû mieàn Nam nöôùc Phaùp, trôøi laïnh nhö caét. Coâ Bernadette Soubirous cuøng vôùi hai ngöôøi em khaùc töï nguyeän ra phía röøng caïnh bôø soâng Gave ñeå nhaët cuûi. Bernadette vöøa leân 15 tuoåi. Nhöng coâ chöa bieát ñoïc vaø bieát vieát. Coâ vöøa môùi caép saùch ñeán tröôøng cuûa caùc sô ñöôïc moät thôøi gian ngaén ñeå hoïc tieáng Phaùp, bôûi vì trong mieàn coâ ñang ôû, moïi ngöôøi ñeàu noùi moät thöù thoå ngöõ khaùc vôùi tieáng Phaùp. Hoâm ñoù laø ngaøy thöù naêm, coâ ñöôïc nghæ hoïc. Maëc duø beänh suyeãn ñang hoaønh haønh, nhöng nghó ñeán caûnh ngheøo tuùng cuûa gia ñình, neân Bernadette ñaõ xin pheùp meï ñöôïc ñi nhaët cuûi.

Bình thöôøng theo doïc bôø soâng Gave, coù raát nhieàu caønh caây khoâ. Nhöng suoát buoåi saùng thöù naêm ñoù, döôøng nhö chò em cuûa Bernadette khoâng nhaët ñöôïc bao nhieâu. Bernadette môùi laàn moø tieán veà moät hang ñoäng gaàn ñoù maø daân laøng coù thoùi quen goïi laø Massabielle. Coâ ñang loay hoay vôùi coâng vieäc nhaët cuûi, thì kìa töø trong hang: moät thieáu nöõ cöïc kyø dieãm leä xuaát hieän. Theo lôøi moâ taû cuûa Bernadette, thì ngöôøi thieáu nöõ chæ traïc ñoä 16, 17 tuoåi. Bernadette töôûng mình nhö ñang mô. Coâ böôùc theâm böôùc nöõa. Ngöôøi thieáu nöõ cöïc kyø dieãm leä ñoù chæ mæm cöôøi.

Trong côn xuùc ñoäng boài hoài, nhö moät caùi maùy, Bernadette ñaõ loâi traøng haït töø trong tuùi aùo ra vaø coâ baét ñaàu ñoïc kinh Kính Möøng trong ngoân ngöõ quen thuoäc cuûa coâ. Trong aùnh saùng chan hoøa giöõa muøa ñoâng vaãn coøn laïnh ñoù, ngöôøi thieáu nöõ chæ mæm cöôøi. Khi Bernadette vöøa laàn xong chuoãi maân coâi, ngöôøi thieáu nöõ laøm daáu cho coâ tieán laïi gaàn hôn. Nuï cöôøi vaãn chöa taét treân moâi ngöôøi thieáu nöõ. Bernadette say söa ngaém nhìn vaø tieáp tuïc ñoïc kinh cho ñeán khi aùnh saùng bao truøm ngöôøi thieáu nöõ nhaït daàn vaø taét haún...

Ba ngaøy sau ñoù, sau khi ñaõ coù nhöõng tieáng xì xaàm veà hieän töôïng laï ñoù, baø meï cuûa Bernadette nghieâm caám khoâng cho con gaùi mình trôû laïi hang Massabielle nöõa. Nhöng do moät söï thuùc ñaåy khoâng theå cöôõng baùch ñöôïc, Bernadette ñaõ trôû laïi choã cuõ cuøng vôùi maáy chò em cuûa coâ. Laàn naøy, khi ngöôøi thieáu nöõ maëc aùo traéng xuaát hieän Bernadette ñaõ maïnh daïn hoâ lôùn: "Neáu ngöôøi ñeán töø Thieân Chuùa, xin ngöôøi haõy ôû laïi". Ngöôøi thieáu nöõ mæm cöôøi gaät ñaàu. Ñaây laø laàn thöù hai ngöôøi aùo traéng hieän ra vôùi coâ. Laàn thöù ba cuõng xaûy ra nhö theá vaøo ngaøy 18 thaùng 2 vaø lieân tieáp trong voøng 15 ngaøy, Bernadette ñaõ ñöôïc dieãm phuùc gaëp Ñöùc Maria hieän ra vaø toû loä cho coâ moät danh taùnh voâ cuøng kyø laï: "Ta laø Ñaáng Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi".

Töø nôi coâ ñang quyø caàu nguyeän moãi khi Ñöùc Meï hieän ra, moät doøng suoái nhoû ñaõ voït leân coù söùc chöõa trò moïi taät beänh.

Ñoù laø nguoàn goác cuûa hang Ñöùc Meï Loä Ñöùc. Ngaøy nay, töøng giôø töøng phuùt, khaùch haønh höông töø khaép nôi treân theá giôùi tuoân ñeán ñeå caàu nguyeän vaø xin ôn. Ñeán ñoù, duø tin hay khoâng tin, moïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy coù moät söùc maïnh laï luøng loâi keùo ñeå ñoát leân moät ngoïn neán vaø quyø goái caàu nguyeän.

Hieän nay, khaép nôi treân theá giôùi, ñeàu coù nhöõng hang Loä Ñöùc ñöôïc thieát keá moät caùch töông töï ñeå nhaéc nhôù bieán coá naøy cuõng nhö keâu goïi loøng toân suøng Maãu Taâm.

Nhöng coù leõ ai trong chuùng ta cuõng coù moät laàn mô öôùc ñeán taän nôi ñeå caàu nguyeän. Meï Maria ñaõ khoâng hieän ra vôùi taát caû moïi ngöôøi. Pheùp laï cuõng khoâng hieän ra moät caùch toû töôøng vôùi taát caû moïi ngöôøi ñeán caàu khaán. Ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø haønh höông ñeán taän nôi Thaùnh, nhöng chính laø söù ñieäp maø Meï muoán nhaén göûi vôùi chuùng ta qua nhöõng ngöôøi ñöôïc dieãm phuùc thaáy Meï hieän ra. Söù ñieäp ñoù vaãn luoân luoân laø hy sinh, laø phuïc vuï vaø nhaát laø caàu nguyeän.

12 thaùng Hai

Nhöõng Kho Taøng Quyù Giaù

 

Giaù trò cuûa nhöõng ñoà coå thöôøng gia taêng vôùi thôøi gian.

Daïo thaùng 5 naêm 1990, moät chieác xe Rolls Royce do Anh Quoác cheá taïo naêm 1907 ñaõ ñöôïc baùn ñaáu giaù laø 2,860,000 ñoâ la taïi bang Florida beân Hoa Kyø. Ñaây laø giaù baùn moät chieác xe coå cao nhaát töø tröôùc tôùi nay. Chieác xe naøy ñaõ töøng ñöôïc gia ñình cöï phuù Rochefeller söû duïng.

Nhöng ñaùng keå hôn caû vaãn laø giaù baùn moät böùc tranh cuûa danh hoïa ngöôøi Hoøa Lan laø Vincent Van Gogh. Böùc tranh hoïa laïi chaân dung cuûa moät ngöôøi baïn thaân cuqaû danh hoïa laø baùc só Gachet, ñöôïc thöïc hieän naêm 1890, töùc laø caùch ñaây ñuùng hôn 100 naêm. Trong moät cuoäc ñaáu giaù taïi phoøng trieån laõm ôû New York beân Hoa Kyø, böùc tranh ñaõ ñöôïc baùn ñaáu giaù laø 82,500,000 ñoâ la. Ñaây laø giaù baùn cao nhaát töø tröôùc tôùi nay ñoái vôùi moät taùc phaåm ngheä thuaät.

Cuõng daïo ñoù, taïi Taây Ñöùc, ngöôøi ta ñaõ ñem baùn ñaáu giaù caû nhöõng taùc phaåm cuûa nhaø ñoäc taøi Hitler. Moät böùc tranh sôn nöôùc cuûa oâng ñaõ ñöôïc baùn vôùi giaù laø 6,134 ñoâ la. Ngay caû moät aán baûn cuûa taùc phaåm Mein Kampf, trong ñoù Hitler ñaõ vaïch ra chöông trình haønh ñoäng gian aùc cuûa oâng vaø caùc coäng söï vieân cuûa oâng cuõng ñöôïc ñem baùn ñaáu giaù. Ngöôøi mua coù leõ khoâng nghó ñeán giaù trò ngheä thuaät cho baèng muoán giöõ laøm kyû nieäm di tích coù lieân quan ñeán toäi aùc vaø moät trong nhöõng thôøi kyø ñen toái nhaát trong lòch söû nhaân loaïi.

Taát caû nhöõng ngöôøi moân haï ñích thöïc cuûa Ñöùc Kitoâ cuõng laø nhöõng nhaø ngheä só maø caùc taùc phaåm ñeàu vöôït thôøi gian. Taùc phaåm maø caùc ngaøi ñeå laïi chính laø caû cuoäc soáng ñöôïc hoïa laïi theo khuoân maãu cuûa Ñöùc Kitoâ. Nhöõng taùc phaåm aáy khoâng bao giôø ñöôïc ñem baùn ñaáu giaù, bôûi vì chuùng voâ giaù. Khoâng coù tieàn baïc naøo coù theå mua ñöôïc coâng ñöùc vaø caùc hy sinh cuûa caùc Thaùnh. Ngöôøi ta chæ coù theå chieâm ngaém baèng ñoâi maét cuûa ñöùc tin. Coù nhöõng cuoäc soáng xaû thaân queân mìnhmaø moïi ngöôøi ñeàu bieát ñeán, coù nhöõng cuoäc soáng aâm thaàm trong gian lao thöû thaùch maø chie mình Thieân Chuùa môùi chaân nhaän giaù trò. Hieån haùch hay aâm thaàm, cuoäc ñôøi cuûa nhöõng vò thaùnh laø nhöõng taùc phaåm maø giaù trò vaãn muoân toàn taïi qua muoân theá heä.

Moãi moät ngöôøi Kitoâ chuùng ta, trong coá gaéng moâ phoûng Ñöùc Kitoâ, cuõng laø nhöõng ngheä só caùch naøy hay caùch khaùc ñeàu ñeå laïi nhöõng taùc phaåm cho haäu theá. Chuùng ta khoâng ñeå laïi taøi saûn, chuùng ta khoâng ñeå laïi nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät, maø chính laø caû cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Trong aâm thaàm theo Chuùa, phuïc vuï tha nhaân, chòu ñöïng vì ñöùc tin, laøm chöùng taù cho Tin Möøng: chuùng ta luoân ñöôïc môøi goïi ñeå laïi cho haäu theá kho taøng voâ giaù nhaát: ñoù laø Nieàm Tin. AÂm thaàm hay röïc saùng, Nieàm Tin ñoù phaûi laø kho taøng quyù giaù nhaát maø moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu ñöôïc môøi goïi ñeå soáng, ñeå boài ñaép, ñeå vun troàng vaø truyeàn laïi cho caùc theá heä mai sau.

 

 

13 Thaùng Hai

Mang Teân Moät Vò Thaùnh

 

Hieän nay, nhöõng ngöôøi veõ baûn ñoà taïi Lieân Xoâ ñang phaûi ñieân ñaàu vì teân cuûa caùc thaønh phoá. Khaép nôi trong toaøn laõnh thoå, daân chuùng yeâu caàu hoaøn laïi teân cuõ cho thaønh phoá, teân maø Stalin vaø nhöõng ngöôøi keá vò cuûa oâng ñaõ xoùa boû. Taïi Leningrat chaúng haïn, daân chuùng yeâu caàu ñoøi laïi ñoâ thò cuûa hoï vôùi teân cuõ laø Petersburg hay St. Petersburg, nghóa laø ñoâ thò cuûa Thaùnh Pheâroâ. Ñaây laø moät trong nhöõng ñeà taøi noùng boûng maø hoäi ñoàng thaønh phoá ñang ñöa ra thaûo luaän. Trong moät chöông trình truyeàn hình ñòa phöông ngöôøi höôùng daãn chöông trình ñaõ traùnh duøng teân Lenigrat maø laïi goïi taét laø Peter, nghóa laø teân goïi cuõ cuûa ñoâ thò. ngöõng ngöôøi yeâu caàu hoaøn traû teân cuõ laïi cho caùc ñoâ thò noùi raèng: cuõng nhö nhöõng ngöôøi coù quyeàn giöõ teân cha sinh meï ñeû cuûa mình, thì cuõng theá, moät ñoâ thò cuõng phaûi ñöôïc quyeàn giöõ teân khai nguyeân cuûa noù.

Taïi coäng hoøa Georgia, tröôøng ñaïi hoaïc kyõ thuaät Tbilisi ñaõ xoùa boû teân cuûa Leânin vaø ngay caû töôïng cuûa oâng cuõng bò ñaïp ñoå. Taïi nhieàu nôi khaùc, ngöôøi ta cuõng xoùa boû teân môùi cuûa caùc ñoâ thò ñeå laáy laïi teân cuõ voán ñaõ coù töø thôøi caùc ñoâ thò naøy ñöôïc thieát laäp. Gorky seõ ñöôïc phuïc hoài laïi nhö tröôùc kia laø Novgorod. Bezhnev seõ ñöôïc mang teân cuõ laø Nabereznye, Zhadanov seõ ñöôïc phuc hoài laø Mariupol, nghóa laø ñoâ thò cuûa Ñöùc Maria.

Moãi ngöôøi chuùng ta, khi chòu pheùp röûa cuõng ñeàu mang moät teân môùi. Chuùng ta thöôøng goïi ñoù laø teân thaùnh. Thaùnh bôûi vì ñoù laø teân cuûa moät vò Thaùnh, nhöng thaùnh bôûi vì taát caû chuùng ta ñeàu ñöôïc môøi goïi ñeå neân thaùnh, hay noùi nhö Thaùnh Phaoloâ, taát caû chuùng ta ñeàu laø nhöõng ngöôøi thaùnh. Thaät theá, nhôø Pheùp Röûa, ngöôøi tín höõu Kitoâ ñöôïc tham döï vaøo chính söï thaùnh thieän cuûa Thieân Chuùa; nhôø Pheùp Röûa, ngöôøi tín höõu Kitoâ trôû thaønh Ñeàn Thôø thaùnh thieän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

Ñoù laø nguoàn goác, laø caên tính cuûa ngöôøi Kitoâ chuùng ta. Mang laáy teân cuûa moät vò thaùnh, ngöôøi Kitoâ luoân ñöôïc nhaéc nhôû raèng baûn chaát cuûa hoï chính laø neân thaùnh, nguoàn goác cuûa hoï chính laø söï thaùnh thieän. Chính vì nguoàn goác aáy, cho neân hoï luoân ñöôïc môøi goïi ñeå laøm vieäc thieän, ñeå caàu nguyeän, ñeå chòu ñöïng, ñeå soáng töû teá, ñeå soáng vui töôi, ñeå soáng phuïc vuï. Noùi toùm laïi, vì thoâng döï vaøo söï thaùnh thieän cuûa Thieân Chuùa, ngöôøi Kitoâ luoân ñöôïc môøi goïi ñeå soáng nhö Ñöùc Kitoâ, Ñaáng qua caùi cheát vaø söï Phuïc Sinh, ñaõ theå hieän chính söï thaùnh thieän cuûa Thieân Chuùa.

 

14 Thaùng Hai

Haït Thoùc Daâng Taëng Ñöùc Vua

 

Coù leõ chuùng ta ñaõ coù dòp ñoïc baøi thô sau ñaây cuûa ñaïi thi haøo Tagore: "Coù moät ngöôøi haønh khaát ngoài beân veä ñöôøng. Hoâm ñoù, Ñöùc Vua seõ ngöï giaù ñi qua ngoâi laøng. Ngöôøi haønh khaát coá gaéng leâ leát ñeán tröôùc coång laøng, loøng nhuû thaàm: "Ñaây laø dòp may duy nhaát ñôøi toâi". Töø ñaèng xa, khi vöøa thaáy xa giaù xuaát hieän, anh ñaõ coá gaéng ñöa tay leân vaãy chaøo. Coù ngôø ñaâu, tröôùc söï söûng soát cuûa moïi ngöôøi, khi xa giaù vöøa ñeán tröôùc coång laøng, Ñöùc Vua ñaõ cho döøng xe laïi vaø chính oâng laø ngöôøi ñöa tay ra ñeå xin haønh khaát boá thí.

Ngöôøi haønh khaát beøn ñöa tay vaøo trong chieác bò cuõ kyõ nhô baån cuûa mình ñeå keùo ra moät haït thoùc. Anh trònh troïng ñaët haït thoùc vaøo trong tay Ñöùc Vua. Ñöùc Vua tieáp nhaän moùn quaø töø tay ngöôøi haønh khaát vaø bieán ñi giöõa caùt buïi mòt muø.

Chieàu ñeán, khi veà tôùi nhaø, ngöôøi haønh khaát môùi môû chieác bò cuûa mình ra. Laï luøng thay, giöõa muoân haït thoùc, anh nhaän ra moät haït vaøng oùng aùnh. Luùc baáy giôø, ngöôøi haønh khaát môùi khoác nöùc nôû hoái tieác: "Phaûi chi ta ñaõ cho Ñöùc Vua taát caû nhöõng gì ta coù..." 

Thieân Chuùa ñoái xöû vôùi chuùng ta cuõng gioáng nhö vò Vua ñoái xöû vôùi ngöôøi haønh khaát. Ngaøi muoán trao ban cho chuùng ta taát caû kho baùu treân Thieân Ñaøng. Qua ngöôøi con moät cuûa Ngaøi laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Thieân Chuùa muoán trao ban cho chuùng ta chính Söï Soáng cuûa Ngaøi. Qua Söï Soáng chuùng ta ñaõ laõnh nhaän, qua söï hieän dieän cuûa nhöõng ngöôøi anh em chuùng ta, qua ngay caû nhöõng thaát baïi vaø toäi loãi cuûa chuùng ta, Thieân Chuùa vaãn luoân nhaéc ñeán vôùi töøng ngöôøi chuùng ta nhö moät ngöôøi haønh khaát. Chuùng ta töôûng chuùng ta ñang chìa tay van xin tröôùc. Kyø thöïc, chính Ngaøi môùi laø keû khoâng ngöøng ñöa tay ra ñeå xin chuùng ta môû roäng ñoâi tay vaø quaû tim cuûa chuùng ta. Taïo döïng chuùng ta theo hình aûnh cuûa Ngaøi, nghóa laø nhö nhöõng con ngöôøi coù töï do, Thieân Chuùa vaãn tieáp tuïc toân troïng chuùng ta. Ngaøi muoán trao ban taát caû cho chuùng ta vì yeâu thöông. Nhöng cuõng chính vì yeâu thöông, cho neân Ngaøi khoâng laøm caùch naøo khaùc hôn laø van lôn, keâu môøi chuùng ta. Ngaøi chôø ñôïi nôi chuùng ta moät caùi gaät ñaàu, moät haït thoùc nhoû ruùt töø trong chieác bò khoán cuøng cuûa chuùng ta. Moät nghóa cöû nhoû moïn laøm cho ngöôøi anh em, moät chuùt tin yeâu hy voïng giöõa bao nhieâu thöû thaùch khoù khaên cuûa cuoäc soáng, moät chuùt khieâm toán vaø saùm hoái sau nhöõng laàn vaáp nga: ñoù laø nhöõng haït thoùc beù nhoû maø chuùng ta coù theå trao taëng cho Chuùa ñeå töø ñoù laõnh nhaän trôû laïi taát caû kho taøng Yeâu Thöông cuûa Ngaøi.

 

15 Thaùng Hai

Baøi Ca Vaïn Vaät

 

Moät taùc giaû noï ñaõ töôûng töôïng ra moät cuoäc gaëp gôõ giöõa moät nhaø tí thöùc bi quan vôùi Thaùnh Phanxico thaønh Assisi. Nhö thöôøng leä, moãi laàn gaëp baát cöù ai, vò söù giaû cuûa Hoøa Bình thöôøng caát leân baøi ca vaïn vaät: "Chuùc tuïng Ñaáng Toái cao, Thieân Chuùa toaøn naêng vì anh maët trôøi, vì chò maët ñaát, vì anh löûa, anh gioù, vì chò cheát". Nhaø trí thöùc bi quan laéng nghe heát baøi ca vaïn vaät cuûa vò söù giaû Hoøa Bình. Nöôùc maét laên daøi treân goø maù cuûa oâng. Nhöng ñaây khoâng phaûi laø nhöõng gioït nöôùc maét cuûa caûm ñoäng, maø laø cuûa caêm töùc thì ñuùng hôn. Khoâng coøn keàm haõm ñöôïc côn giaän cuûa mình nöõa, nhaø trí thöùc bi quan truùt boû treân Thaùnh Phanxico taát caû nhöõng soâi suïc cuûa oâng maø oâng cuõng cho laø cuûa khoâng bieát bao nhieâu keû voâ toäi khaùc treân traàn gian. OÂng noùi vôùi Thaùnh nhaân nhö sau: "Hôõi ngöôøi anh em kyø dieäu vôùi caùi nhìn ñaày aùnh saùng. Ngöôøi anh em ca tuïng maët trôøi. Ngöôøi anh em coù bao giôø thaáy ngöôøi ta cheát vì bò maët trôøi thieâu ñoát chöa? Ngöôøi anh em coù bao giôø thaáy caû moät sa maïc naéng chaùy khoâ caèn chöa? Ngöôøi anh em coù thaáy ngöôøi ta cheát vì haïn haùn khoâng?

Ngöôøi anh em ca tuïng nöôùc. Ngöôøi anh em coù bao giôø chöõng kieán caûnh luït loäi, maøn trôøi chieáu ñaát chöa? Ngöôøi anh em ca tuïng Meï Ñaát. Haún ngöôøi anh em ñaõ bieát run sôï khi chöùng kieán caûnh ñoäng ñaát: nhaø cöûa ñoå naùt, ngöôøi ngöôøi bò choân vuøi. Ngöôøi anh em ca tuïng löûa. Ngöôøi anh em coù bao giôø chöùng kieán caûnh nuùi löûa thieâu ruïi níu röøng caây coû vaø con ngöôøi khoâng?

Ngöôøi anh em ca tuïng anh gioù. Ngöôøi anh em coù leõ chöa bao giôø ra giöõa khôi ñeå chöùng kieán caûnh chôùi vôùi cuûa nhöõng ngöôøi ñi bieån khi gaëp cuoàng phong? Haèng naêm coù bieát bao nhieâu ngöôøi cheát vì gioù baõo? Haèng naêm coù bieát bao nhieâu ngöôøi cheát vì thieân tai?

Nghe taát caû nhöõng lôøi taû oaùn aáy cuûa ngöôøi trí thöùc bi quan, vò söù giaû cuûa Hoøa Bình chæ bieát mæm cöôøi. Ngaøi gaät ñaàu traû lôøi: Phaûi, hôõi ngöôøi anh em, ta nghe vaø bieát taát caû nhöõng gì ngöôøi anh em môùi keå ra. Ta bieát raèng taát caû nhöõng ñieàu thieän haûo ñeàu coù theå trôû thaønh xaáu do söï söû duïng khoâng ñuùng cuûa con ngöôøi. Ñoù laø chaân lyù maø ai trong chuùng ta cuõng ñeàu coù theå caûm nghieäm ñöôïc trong cuoäc soáng moãi ngaøy.

Nhöng ñieàu Ta muoán noùi: ñoù laø ngay töø nhöõng ñieàu xaáu, Thieân Chuùa coù theå bieán thaønh khôûi nguoàn cuûa nhöõng ñieàu toát ñeïp hôn. Trong baøi ca cuûa Ta, Ta ñaõ nhaéc ñeán Söï Cheát vaø Toäi Loãi laø hai ñieàu xaáu xa nhaát. Caùi cheát coù theå trôû thaønh nguoàn ôn cöùu thoaùt. Toäi loãi cuõng coù theå trôû thaønh khôûi ñieåm cuûa hoàng aân. Thaùnh Phaoloâ haù ñaõ chaúng noùi: "Nôi naøo toäi loãi caøng nhieàu, nôi ñoù Thieân Chuùa caøng ban ôn doài daøo hôn". Thieân Chuùa khoâng bao giôø thaát voïng vaø ñaàu haøng trong vieäc thi aân caû. Taát caû nhöõng gì Ta muoán noùi leân trong baøi ca vaïn vaät cuûa Ta: ñoù laø môøi goïi anh em haõy coá gaèng nhìn thaáy söï thieän trong moïi söï.

16 Thaùng Hai

Ngoïn Neán Chaùy Saùng

 

Nöõ só ngöôøi Thuïy Ñieån ñöôïc giaûi Nobel vaên chöông laø baø Selma Lagerloeff coù keå moät caâu chuyeän nhö sau: Coù moät kî maõ noï, sau khi ñaõ tham döï moät traän thaùnh chieán thaønh coâng taïi Thaùnh Ñòa, ñaõ laøm moät lôøi theà. Anh muoán ñoát leân moät ngoïn neán ngay töø treân moä cuûa Chuùa Gieâsu vaø mang aùnh saùng aáy veà queâ höông cuûa anhlaø thaønh phoá Fireheze beân Italia.

Quyeát ñònh aáy ña bieán anh thaønh moät con ngöôøi môùi hoaøn toaøn. Töø moät quaân nhaân hung haõn chuyeân caàm göôm gieát ngöôøi, nay ngöôøi kî maõ ñaõ trôû thaønh moät con ngöôøi hieàn hoøa, saün saøng chaáp nhaän moïi thöù thieät thoøi.

Treân ñöôøng trôû veà queâ höông, caàm ngoïn neán chaùy saùng trong tay, ngöôøi kî maõ gaëp khoâng bieát bao nhieâu keû cöôùp boùc, nhöng anh khoâng heà ñoäng ñeán chieác göôm ñang mang trong ngöôøi. Anh höùa trao cho hoï baát cöù ñieàu gì hoï muoán, mieãn laø ñeå cho anh ñöôïc pheùp giöõ laïi ngoïn neán ñang chaùy saùng trong tay. Quaân cöôùp loät heát taát caû nhöõng gì anh coù, keå caû chieán baøo vaø con ngöïa quyù cuûa anh. Hoï cho anh moät con ngöïa giaø ñeå ñi töøng böôùc caàm chöøng. Sau khi traûi qua khoâng bieát bao nhieâu thöû thaùch, giôø naøy, ngöôøi kî maõ caûm thaáy thaûnh thôi hôn bao giôø heát. Anh caûm thaáy thô thôùi vì ñaõ truùt ñöôïc boû nhöõng cuûa caûi khoâng caàn thieát, nhöng anh vui möøng hôn caû vì vaãn coøn giöõ ñöôïc ngoïn neán chaùy saùng ñaõ ñöôïc thaép leân töø treân moà cuûa Chuùa. Khi anh veà ñeán giöõa phoá, nhieàu ngöôøi nhìn anh nhö keû khôø daïi. Hoï cheá nhaïo vaø tìm ñuû caùch ñeå daäp taét ngoïn neán treân tay anh. Nhöng ngöôøi kî maõ thaø cheát coøn hôn laø ñeå cho ngoïn neán taét nguïm treân tay mình. Vaø cuoái cuøng, anh ñaõ mang ñöôïc ngoïn neán chaùy saùng veà ñeán nhaø thôø chính toøa cuûa queâ höông anh. Anh duùng aùnh saùng töø ngoïn neán aáy ñoát leân taát caû nhöõng ngoïn neán treân baøn thôø.

Tröôùc anh, nhieàu ngöôøi cuõng ñaõ coá gaéng laøm moät lôøi theà nhö theá. Nhöng doïc ñöôøng, vì nhieàu lyù do khaùc nhau, ngoïn neán ñaõ taét nguïm. Ñöôïc hoûi: Ñaâu laø bía quyeát giuùp anh thaønh coâng nhö theá. Ngöôøi kî maõ traû lôøi nhö sau: "Toâi ñaët taát caû chuù taâm vaøo ngoïn neán. Toâi saün xaøng boû heát taát caû moïi söï ñeå baûo veä ngoïn neán aáy".

Cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi tín höõu Kitoâ chuùng ta vaãn thöôøng ñöôïc ñònh nghóa nhö moät cuoäc haønh trình, moät cuoäc haønh trình trong ñoù moãi ngöôøi chuùng ta caàm chaùy saùng trong ngoïn neán cuûa Ñöùc Tin. Bao laâu ngoïn neán coøn chaùy saùng, baáy laâu chuùng ta coøn tieán böôùc. Soùng gioù, taêm toái trong cuoäc haønh trình laø chuyeän khoâng theå traùnh ñöôïc. Nhöng neáu chuùng ta tieáp tuïc giöõcho ngoïn neán chaùy saùng, chuùng ta vaãn coù theå tieán böôùc.

Chuùa Gieâsu noùi vôùi chuùng ta: "Chuùng con laø aùnh saùng theá gian". Öôùc mô duy nhaát cuûa ngöôøi kî maõ trong caâu chuyeän treân ñaây laø ñöôïc duøng ngoïn neán ñoát leân töø moà Chuùa ñeå thaép saùng leân ngoïn ñeøn trong nhaø thôø. Ñoù cuõng phaûi laø öôùc mô cuûa moãi ngöôøi chuùng ta. AÙnhaùng ñöôïc trao ban cho chuùng ta laø ñeå ñöôïc truyeàn sang cho nhöõng ngoïn ñeøn khaùc. Coù bieát bao nhieâu ngoïn ñeøn ñang chôø ñôïi moät chuùt aùnh saùng töø ngoïn neán cuûa chuùng ta ñeå ñöôïc chaùy leân?

17 Thaùng Hai

Ngöôøi Buoàn Caûnh Coù Vui Ñaâu Bao Giôø

 

Boû xöù mình ñeå ñeán phuïc vuï taïi nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi quaû laø moät lyù töôûng ñaùng ca ngôïi. Hieän nay, ngöôøi ta thaáy coù raát nhieàu thanh nieân thieáu nöõ taây phöông chaùn cuoäc soáng troáng roãng, thieáu lyù töôûng trong xaõ hoäi dö daät, ñaõ tình nguyeän sang caùc nöôùc thuoäc theá giôùi thöù ba ñeå phuïc vuï.

Moät thanh nieân noï ñaõ xin ñeán AÁn Ñoä ñeå phuïc vuï ngöôøi ngheøo. Ra ñi hoà hôûi baáy nhieâu, giôø naøy chaïm vôùi thöïc teá, anh caûm thaáy thaát voïng baáy nhieâu. Taát caû ñeàu xa laï vaø taát caû ñeàu laøm anh chaùn naûn: töø khí haäu cho ñeán thöùc aên, ñieàu kieän soáng vaø nhaát laø nhöõng khuoân maët xem ra raát bí hieåm ñoái vôùi anh. Nhöng ñieàu laøm cho anh maát heát kieân nhaãn laïi laø moät ñieàu khoâng ñaùng baän taâm maáy...

Ngöôøi ta daønh cho anh moät caên phoøng khoâng saïch seõ vaø dó nhieân cuõng khoâng nhieàu tieän nghi laém. Anh doïn deïp vaø saép xeáp caên phoøng laïi cho töôm taát. Duy coù moät chöôùng ngaïi maø anh khoâng theå vöôït qua ñeå coù theå soáng bình thaûn: ñoù laø söï hieän dieän cuûa moät chuù thaèn laèn. Anh tìm ñuû moïi caùch ñeå xua ñuoåi noù ra khoûi caên phoøng, nhöng voâ ích: ñaâu laïi vaøo ñoù, anh ñuoåi nôi naøy, noù chaïy vaøo nôi khaùc. Cuoái cuøng con vaät chui ñöôïc vaøo trong tuû ñöïng thöùc aên vaø ngöï trò haún trong ñoù. Khoâng coøn bieát laøm caùch naøo khaùc hôn ñeå taåy chay con vaät, anh ñaønh phaûi nghó ñeán chuyeän laøm quen vôùi noù.

Daàn daàn, con thuù ñaõ trôû thaønh moät ngöôøi baïn cuûa anh. Moãi khi ñi ñaâu veà, vieäc ñaàu tieân cuûa anh laø tìm cho ñöôïc chuù thaèn laèn. Khi con vaät ñaõ trôû thaønh thaân thieát vôùi anh, anh ñaët cho noù moät caùi teân vaø troø chuyeän vôùi noù. Töø moät con vaät dô baån xaáu xa, giôø naøy anh nhìn thaáy nôi noù raát nhieàu ñöùc tính trong ñoù quan troïng hôn caû ñoù laø taøi saên muoãi cuûa noù.

Söï hieän dieän cuûa chuù thaèn laèn ñaõ giuùp cho anh khaùm phaù ñöôïc moät chaân lyù trong cuoäc soáng: nhöõng khoù khaên khoâng ñeán töø moâi tröôøng chung quanh, maø chính töø baûn thaân anh.

Chuùng ta vaãn thöôøng laëp laïi caâu thô cuûa Nguyeãn Du: "Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø", nhö ñeå noùi raèng laém khi chuùng ta maëc cho ngoaïi caûnh chính taâm traïng cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta vui, chuùng ta nhö thaáy caûnh vaät xung quanh chuùng ta cuõng vui laây. Khi chuùng ta buoàn, caûnh coù ñeïp ñeán ñaâu, chuùng ta vaãn thaáy u aùm. Laém khi nhöõng vaán ñeà khoù khaên khoâng ñeán vôùi chuùng ta töø ngoaïi caûnh, töø nhöõng ngöôøi khaùc, maø chính töø chuùng ta. Göông maët cau coù cuûa chuùng ta thöôøng ñöôïc chuùng ta nhìn thaáy nôi taát caû moïi ngöôøi xung quanh. Traùi laïi, khi chuùng ta vui, chuùng ta nhö caûm thaáy moïi ngöôøi ñeàu vui veû vôùi chuùng ta. Quaû thaät, chuùng ta ñong ñaáu naøo, thì ngöôøi seõ ñong laïi ñaáu aáy cho chuùng ta.

Caâu chuùc ñaàu tieân cuûa Ñöùc Kitoâ phuïc sinh moãi laàn hieän ra cho caùc moân ñeä cuûa Ngaøi laø: :bình an cho caùc con". Coù söï bình an ñích thöïc trong taâm hoàn, chuùng ta môùi thaéng ñöôïc sôï haõi, môùi vöôït qua ñöôïc nhöõng khoù khaên trong taâm hoàn. Coù söï bình an ñích thöïc trong taâm hoàn, chuùng ta môùi deã daøng tha thöù vaø chaáp nhaän chính baûn thaân ñeå roài töø ñoù môùi coù theå tha thöù vaø chaáp nhaän tha nhaân cuõng nhö moïi nghòch caûnh. Mang laáy maøu xanh cuûa hy voïng, ñoâi maét chuùng ta môùi deã daøng nhìn ñôøi, nhìn ngöôøi moät caùch laïc quan. Traùi laïi, mang laáy boä maët cau coù vaø buoàn chaùn, ñi ñaâu, ôû ñaâu, chuùng ta cuõng chæ thaáy baát maõn, thaát voïng vaø khoù chòu.

18 Thaùng Hai

Hai Bieån Hoà

 

Palestina coù tôùi hai bieån hoà... Hai bieån hoà naøy hoaøn toaøn khaùc nhau. Moät bieån hoà thöôøng ñöôïc goïi laø bieån hoà Galileâa. Ñaây laø moät bieån hoà roäng lôùn vôùi nöôùc trong xanh maø ngöôøi ta coù theå uoáng vaø caù cuõng coù theå soáng trong ñoù. Xung quanh hoà naøy laø nhöõng vöôøn caây vaø thaûm coû xanh töôi. Nhaø cöûa cuõng moïc leân raát nhieàu xung quanh bieån hoà naøy... Chuùa Gieâsu ñaõ gaëp gôõ vôùi nhöõng ngöôøi moân ñeä ñaàu tieân cuûa Ngaøi taïi ñaây vaø Ngaøi cuõng nhieàu laàn ñi thuyeàn xuyeân qua bieån hoà naøy.

Bieån hoà thöù hai taïi Palestina laø Bieån Cheát. Ñuùng nhö teân goïi cuûa noù, khoâng coù söï soáng naøo trong cuõng nhö xung quanh bieån hoà naøy. Nöôùc maën ñeán noãi maø ngöôøi cuõng coù theå trôû thaønh beänh hoaïn neáu uoáng phaûi. Muøi hoâi thoái töø Bieån Cheát xoâng leân khieán khoâng ai muoán soáng gaàn ñoù.

Coù ñieàu kyø laï laø hai bieån hoà naøy ñeàu nhaän nöôùc töø cuøng moät nguoàn laø soâng Jordan. Nöôùc soâng Jordan chaûy vaøo bieån hoà Galileâa roài töø ñoù traøn qua caùc hoà nhoû vaø soâng laïch khaùc. Hoà Galileâa nhaän laõnh ñeå roài chia seû cho nhöõng hoà khaùc, nhôø ñoù nöôùc cuûa noù luoân luoân trong saïch vaø mang laïi söùc soáng cho caây coû, muoân thuù cuõng nhö con ngöôøi.

Bieån Cheát cuõng nhaän nöôùc töø soâng Jordan, nhöng noù giöõ laáy rieâng cho noù do ñoù nöôùc cuûa noù trôû thaønh maën chaùt vaø hoâi thoái.

Thaùnh Phaoloâ ñaõghi laïi lôøi vaøng ngoïc cuûa Chuùa Giesu nhö sau: "Cho thì coù phuùc hôn nhaän laõnh". Thaät ra, caøng trao ban, ngöôøi ta caøng nhaän laõnh trôû laïi nhieàu hôn.

Moät ñoàng tieàn kinh doanh laø moät ñoàng tieàn sinh lôïi. Moät aùnh löûa chia seû laø moät aùnh löûa toûa lan. Moät veát daàu thaû loûng laø moät veát daàu loang. Ñoâi moâi coù heù môû môùi thu nhaän ñöôïc nhieàu nuï cöôøi. Baøn tay coù môû roäng trao ban, taâm hoàn môùi traøn ngaäp vui söôùng...

Caøng trao ban, caøng ñöôïc nhaän laõnh: ñoù laø moät ñònh luaät soáng cuûa con ngöôøi trong moïi lónh vöùc. Taát caû con ngöôøi chuùng ta, taát caû söï soáng cuûa chuùng ta, taát caû taøi naêng cuûa chuùng ta, taát caû nhöõng gì chuùng ta coù: taát caû ñeàu do Chuùa ban taëng. Thieân Chuùa ban taëng taát caû cho chuùng ta ñeå chuùng ta trao ban cho ngöôøi khaùc vaø nhö vaäy, chuùng ta môùi caûm nhaän ñöôïc haïnh phuùc ñích thöïc... Cuõng nhö bieån hoà Galileâa tieáp nhaän nöôùc töø doøng soâng Jordan ñeå roài ban taëng cho nhöõng soâng laïch xung quanh vaø nhôø ñoù, trôû thaønh trong xanh töôi toát, cuõng theá, söï soáng chuùng ta laõnh nhaän töø Thieân Chuùa chæ trôû thaønh töôi toát neáu noù ñöôïc chia seû vaø trao ban cho ngöôøi khaùc. Caøng giöõ laáy rieâng cho mình, söï soáng trong chuùng ta seõ heùo taøn vaø cheát daàn cheát moøn.

19 Thaùng Hai

Thieân Chuùa Quan Phoøng

 

Ngöôøi Do Thaùi thöôøng noùi ñeán söï Quan Phoøng cuûa Thieân Chuùa baèng maåu chuyeän nhö sau: Coù hai ngöôøi boä haønh ñi leân ñöôøng ñi ñeán moät phöông xa. Hoï duøng moät con löøa ñeå chuyeân chôû haønh lyù. Ñeå cho con löøa coù baïn, hoï mang theo moät chuù gaø coà. Vaø ñeâm ñeán hoï ñoát ñuoác ñeå soi ñöôøng.
Moät ngöôøi boä haønh laø moät tín höõu raát ñaïo ñöùc. Treân mieäng oâng luùc naøo cuõng coù caâu noùi: "Thieân Chuùa laø Ñaáng toát laønh trong taát caû moïi söï". Ngöôøi baïn ñoàng haønh cuûa oâng thì laïi laø moät ngöôøi raát cöùng loøng tin. OÂng raát böïc mình moãi khi oâng nghe ngöôøi baïn oâng thoát leân nhöõng lôøi ca tuïng loøng thieän haûo cuûa Thieân Chuùa. Leân ñöôøng chöøng vaøi phuùt ñoàng hoà, oâng ñaõ caûnh caùo ngöôøi baïn coù loøng tin nhö sau: "Roài ñaây anh seõ thaáy anh tin Chuùa ñeán ñoä naøo".

Tröôùc khi maët trôøi laën, hoï ñeán moät ngoâi laøng nhoû. Hoï tìm moät nôi ñeå qua ñeâm. Hoï goõ cöûa khaép nôi, nhöng khoâng coù ai ñoùn tieáp hoï. Cuoái cuøng hoï ñaønh phaûi ra khoûi laøng vaø tìm ñeán bìa röøng ñeå qua ñeâm. Trong caûnh maøn trôøi chieáu ñaát, ngöôøi baïn cöùng loøng tin môùi thoát leân: "Naøo, Chuùa cuûa anh coù toát khoâng?". Ngöôøi baïn ñoàng haønh luoân tin töôûng ôû Chuùa quan phoøng bình tónh ñaùp laïi: "Ñaây laø choã toát nhaát Chuùa daønh cho chuùng ta nguû qua ñeâm naøy". Ñeâm ñoù, hoï naèm nguû döôùi moät goác caây lôùn naèm saùt bìa röøng. Hoï coät chuù löøa vaøo moät goác caây gaàn ñoù. Hoï chöa kòp ñoát leân ngoïn ñuoác thì moät tieáng maïnh töø xa vang laïi. Thì ra, chæ trong chôùp nhoaùng, moät chuù sö töû ñaõ ñeán caén xeù con löøa vaø mang ñi. Vöøa thöông tieác cho chuù löøa, vöøa lo sôï cho thaân phaän cuûa mình, hai ngöôøi boä haønh chæ coøn bieát leo leân caây ñeå traùnh tai hoïa.

Vöøa töùc giaän, vöøa mæa mai, ngöôøi baïn cöùng loøng tin môùi thoát leân: "Naøo, Chuùa cuûa anh coøn toát nöõa khoâng?". Ngöôøi tín höõu ngoan ñaïo doõng daïc tuyeân boá: "Neáu con sö töû khoâng baét gaëp con löøa tröôùc, thì chaéc chaén noù ñaõ boå nhaøo treân chuùng ta roài. Chuùa laø Ñaáng toát laønh".

Moät vaøi phuùt sau, con gaø coà boãng keâu la thaát thanh. Hai ngöôøi boä haønh môùi treøo cao hôn. Hoï nhaän ra con gaø coà ñang naèm trong nanh vuoát cuûa moät chuù meøo röøng. Ngöôøi baïn cöùng loøng tin chöa kòp thoát ra moät lôøi cay ñaéng naøo, thì ngöôøi tín höõu ngoan ñaïo ñaõ chuùc tuïng nhö sau: "Tieáng keâu thaát thanh cuûa con gaø coà laïi moät laàn nöõa giuùp chuùng ta thoaùt nguy hieåm. Caùm ôn Chuùa laø Ñaáng toát laønh".

Hoïa voâ ñôn chí. Chæ vaøi phuùt sau ñoù, moät côn gioù maïnh uøa ñeán, ngoïn ñuoác boãng taét nguïm ñöa hai ngöôøi vaøo trong caûnh toái taêm gheâ rôïn. Laàn naøy con ngöôøi cöùng loøng tin laïi leân tieáng mæa mai nhö sau: "Xem chöøng nhö Chuùa cuûa anh laøm vieäc phuï troäi trong ñeâm nay". Laàn naøy, ngöôøi tín höõu ngoan ñaïo chæ bieát giöõ thing laëng.

Saùng hoâm sau, hai ngöôøi mon men trôû laïi laøng ñeå mua thöùc aên. Hoï môùi hay bieát raèng ñeâm hoâm ñoù moät baêng cöôùp ñaõ vaøo laøng vaø hoï ñaõ vô veùt taát caû taøi saûn cuûa daân laøng. Nhìn caûnh töôïng hoang taøn cuûa ngoâi laøng vaø nhìn laïi söï toaøn veïn cuûa mình, ngöôøi tín höõu ngoan ñaïo môùi ñaéc thaéng giaûi thích cho ngöôøi baïn nhö sau: "Anh ñaõ chöùng kieán töø ñaàu ñeán cuoái. Giaù nhö ñeâm hoâm qua, chuùng ta thueâ ñöôïc moät choã troï trong laøng, thì coù leõ chuùng ta cuõng khoâng thoaùt khoûi tay cuûa boïn cöôùp. Neáu côn gioù lôùn khoâng laøm taét ngoïn ñuoác cuûa chuùng ta, thì haún boïn chuùng ñaõ nhìn thaáy chuùng ta. Baïn thaáy chöa, trong taát caû moïi söï, Thieân Chuùa laø Ñaáng thieän haûo". 

Tin ôû Thieân Chuùa quan phoøng khoâng coù nghóa laø baûo raèng taát caû moïi tai hoïa ruûi ro xaûy ñeán trong cuoäc soáng ñeàu do Chuùa göûi ñeán, nhöng coù nghóa laø, khi ñöùng tröôùc moät baát haïnh maø mình khoâng theå traùnh khoûi, chuùng ta phaûi tin raèng Thieân Chuùa thieän haûo vaø quyeàn naêng ñeán ñoä coù theå bieán söï baát haïnh aáy thaønh khôûi ñieåm cuûa moät hoàng aân cao caû hôn.

Trong aùnh saùng Phuïc Sinh cuûa Ñöùc Kitoâ, chuùng ta ñöôïc môøi goïi ñeå nhìn vaøo bieán coá trong cuoäc soáng baèng caùi nhìn laïc quan vaø tin töôûng aáy. Caùi cheát oâ nhuïc cuûa Ñöùc Kitoâ treân thaäp giaù quaû laø moät baát haïnh vaø laø moät toäi aùc, nhöng Thieân Chuùa quyeàn naêng vaø yeâu thöông ñaõ bieán thaønh khôûi ñieåm cuûa nguoàn ôn cöùu thoaùt.

Giöõa muoân nghìn thöû thaùch vaø ñôùn ñau cuûa cuoäc soáng, chuùng ta haõy tin töôûng raèng Thieân Chuùa ñang daønh cho chuùng ta moät aân hueä cao caû hôn ngoaøi söï chôø ñôïi cuûa chuùng ta. Chuùng ta haõy xöng tuïng tình yeâu quan phoøng cuûa Ngaøi.

20 Thaùng Hai

Giaùo Ñöôøng

 

Vaên haøo Aleksandr Solzenicyn ñaõ ca tuïng nhöõng ngoâi giaùo ñöôøng baèng nhöõng vaàn thô nhö sau: 

"Thö thaùi treân söôøn ñoài, ngaïo ngheã treân nhöõng ngoïn nuùi cao, haõy aån mình trong nhöõng doøng soâng saâu, nhöõng ngoâi giaùo ñöôøng ñeïp nhö nhöõng coâng chuùa vaän xieâm y röïc rôõ.

Nhìn xuoáng nhöõng maùi nhaø goã tranh laø nhöõng ngoïn thaùp chuoâng huøng duõng. Töø phoá chôï ñeán thoân queâ, töø ñænh thaùp höôùng veà trôøi cao, nhöõng tieáng chuoâng khoâng ngöøng giuïc giaõ goïi nhau.

Töø thuôû naøo con ngöôøi vaãn ích kyû nhoû nhen. Nhöng chieàu veà, khi tieáng chuoâng ñoå hoài treân thoân xoùm, treân ñoàng ruoäng, treân nuùi röøng, ngöôøi ngöôøi döøng laïi, ngaång nhìn vaø ra khoûi cuoäc soáng thaáp heøn cuûa hoï.

Cha oâng cuûa chuùng toâi ñaõ ñeå laïi phaàn cao quyù nhaát caûu caùc ngaøi. Maõi maõi, taâm tình cuûa caùc ngaøi vaãn coøn ghi khaéc trong nhöõng vieân ñaù naøy, trong nhöõng thaùp chuoâng naøy".

ÔÛ baát cöù nôi naøo treân theá giôùi, giaùo ñöôøng vaãn luoân laø bieåu tröng cuûa söï soáng. Coøn gì buoàn thaûm cho baèng moät ngoâi giaùo ñöôøng bieán thaønh baûo taøng vieän hoaëc khoâng coøn ngöôøi lui tôùi.

Giaùo ñöôøng laø nhaø cuûa con ngöôøi: gaëp gôõ giöõa trôøi cao vaø ñaát thaáp, gaëp gôõ giöõa con ngöôøi vôùi Thieân Chuùa. Nhöng quan troïng hôn caû, giaùo ñöôøng chính laø nôi gaëp gôõ giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi: gaëp gôõ ôû trong lôøi caàu nguyeän, gaëp gôõ nhau trong chia seû, gaëp gôõ nhau trong lôøi chaøo bình an, trong caùi baét tay cuûa tha thöù, cuûa hoøa giaûi, gaëp gôõ nhau ñeå noái keát voøng tay vôùi ngöôøi khaùc, gaëp gôõ nhau ñeå trôû laïi cuoäc soáng vôùi haêng say vaø nhieät thaønh hôn.

Chuùng ta khoâng theå ñeán nhaø thôø moãi ngaøy maø vaãn khöôùc töø gaëp gôõ vôùi tha nhaân. Chuùng ta khoâng theå ñeán nhaø thôø moãi ngaøy maø laïi khoâng muoán gaëp gôõ Chuùa trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Chuùng ta khoâng theå taùch bieät nhaø thôø ra khoûi cuoäc soáng. Bao laâu ngoâi giaùo ñöôøng coøn ñoù, baáy laâu ngöôøi Kitoâ vaãn ñöôïc môøi goïi ñeå noái keát ñöùc tin vôùi cuoäc soáng haèng ngaøy.

21 Thaùng Hai

Ngöôøi Cuøi Huûi

 

Raoul Follreeau, vò ñaïi aân nhaân cuûa ngöôøi phong cuøi treân theá giôùi coù keå laïi maåu chuyeän ñaùng thöông taâm nhö sau:

Trong moät thò traán nhoû noï, moät ngöôøi ñaøn oâng laâm beänh naëng. Sau khi khaùm nghieäm, caùc baùc só nghi ngôø anh ta ñaõ maéc beänh phong huûi... Tuy khoâng laø moät phaùn quyeát döùt khoaùt, nhöng keå töø ñoù ngöôøi ta khoâng coøn thaáy anh ra khoûi nhaø nöõa. Gia ñình anh moãi luùc laïi caøng xaùc tín hôn veà beänh tình cuûa anh. Theá laø ñeå che daáu con ngöôøi maø hoï coi nhö moät söï xaáu hoå chung, nhöõng ngöôøi thaân cuûa anh ñaõ giam anh trong moät caùi muøng lôùn. Ngöôøi ñaøn oâng ñaùng thöông chæ coøn soáng vaát vöôûng nhôø löông thöïc tieáp teá moãi ngaøy. Vuõ truï cuûa anh chæ coøn laø khung muøng phuû kín boán chaân giöôøng. Ngaäm ñaéng nuoát cay töøng giôø töøng phuùt, ngöôøi ñaøn oâng chæ coøn moãi moät hy voïng: ñoù laø choán thoaùt ñöôïc chính nhaø giam cuûa anh... Ngaøy noï, anh ñaõ choán ra khoûi khuoân muøng vaø gia ñình cuûa anh. Nhöng chaúng may, ngöôøi ta ñaõ nhaän baét ñöôïc anh. Laàn nay, ngöôøi ñaøn oâng khoán khoå döôøng nhö khoâng coøn moät hy voïng naøo nöõa. Anh chæ coøn muoán tìm söï giaûi thoaùt qua caùi cheát...

Laàn thöù hai, anh choán khoûi vuõ truï toái taêm cuûa anh. Nhöng lang thang maõi maø vaãn khoâng tìm ñöôïc söï tin töôûng vaø giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi khaùc, anh ñaõ tìm ñeán caùi cheát nhö moät lôøi bieän hoä cuoái cuøng. Ngöôøi ñaøn oâng ñaõ mua thuoác nguû vaø töï vaän tröôùc maët moïi ngöôøi. Caùi cheát cuûa anh ñaõ gaây chaán ñoäng trong dö luaän. Ngöôøi ta yeâu caàu cho khaùm nghieäm töû thi. Keát quaû ñaõ laøm cho moïi ngöôøi söûng soát: anh ñaõ khoâng bao giôø maéc beänh phong cuøi...

Nhöõng ai ñaõ vaø ñang soáng döôùi moät cheá ñoä ñoäc taøi trong ñoù moïi thöù töï do cô baûn nhaát cuûa con ngöôøi bò choái boû, ñeàu caûm nhaän ñöôïc söï ñoäc haïi cuûa thaùi ñoä thieáu tin töôûng laãn nhau giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi... Moät xaõ hoäi maø quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi cjæ xaây döïng treân doái traù, löøa ñaûo, haän thuø, ganh gheùt.... Moät xaõ hoäi nhö theá khoâng theå khoâng ñi ñeán choã dieät vong...
Ngöôøi Kitoâ chuùng ta luoân ñöôïc môøi goïi ñeå xaây döïng Nöôùc Chuùa, Nöôùc cuûa Chaân Lyù, cuûa Coâng Bình, cuûa Baùc AÙi, cuûa söï tín nhieäm laãn nhau...

Chuùa Gieâsu ñaõ ñeå laïi cho chuùng ta cheá ñoä kieåu maãu: Ngaøi khoâng nhìn ngöôøi baèng moät nhaõn hieäu, baèng moät laêng kính coù saün. Taát caû moïi ngöôøi, duø toäi loãi thaáp heøn ñeán ñaâu cuõng ñeàu ñöôïc Ngaøi nhìn döôùi aùnh maét cuûa caûm thoâng, cuûa yeâu thöông, cuûa tha thöù... Taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc nhìn döôùi aùnh maét yeâu thöông cuûa Ngaøi nhö moät giaù trò ñoäc nhaát voâ nhò trong tình yeâu cuûa Thieân Chuùa.

Ñeå ñöôïc moät caùi nhìn nhö theá, chuùng ta luoân ñöôïc môøi goïi ñeå gaït boû moïi thöù thaønh kieán ra khoûi taâm hoàn chuùng ta. Trong taát caû moïi söï vaø trong moïi ngöôøi, chuùng ta haõy maëc laáy caùi nhìn cuûa Chuùa Gieâsu. Chæ vôùi caùi nhìn aáy, chuùng ta môùi mong taùi taïo ñöôïc söï tín nhieäm vaø tin töôûng laãn nhau trong xaõ hoäi chuùng ta.

22 Thaùng Hai

Laàm Loãi Laø Chuyeän Thöôøng

 

Hoâm nay kyû nieäm ngaøy sinh cuûa George Washington, vò toång thoáng ñaàu tieân cuûa Hieäp chuûng quoác Hoa Kyø. Con ngöôøi ñaõ coù coâng ñöa nöôùc Myõ ñeán ñoäc laäp, töï do vaø phoàn thònh aáy noåi tieáng laø ngöôøi noùng naûy, nhöng luoân bieát phuïc thieän vaø yeâu söï thanh lieâm. Ngay töø luùc thieáu thôøi, oâng ñaõ toû ra laø ngöôøi ñôn thaønh vaø saün saøng nhaän loãi cuûa mình...

Ngaøy kia, caäu beù George ñöôïc trao cho moät con dao ñeå ra vöôøn laøm coû. Trong vöôøn coù moät caây anh ñaøo nhoû maø cha meï caäu raát quyù. Chöa phaân bieät ñöôïc theá naøo laø coû daïi theá naøo laø caây traùi, George ñaõ chaët ñöùt caây anh ñaøo voâ cuøng quùy giaù cuûa cha meï mình.

Cha cuûa George ñau loøng nhìn thaáy caây anh ñaøo ñoå xuoáng maët ñaát. OÂng ñaõ thoaùng nghi George laø thuû phaïm, neân môùi hoûi caäu: "Con coù bieát ai laø ngöôøi ñoán haï caây anh ñaøo khoâng? Cha khoâng muoán thaáy ñieàu ñoù laäp laïi moät laàn nöõa...". George suy nghó moät luùc vaø traû lôøi: "Chính con laø ngöôøi ñaõ ñoán caây anh ñaøo. Cha cöù phaït con ñi".

Vaø George ngaïc nhieân voâ cuøng khi nghe cha caäu traû lôøi: "Ñieàu con vöøa laøm laø moät ñieàu sai traùi.Nhöng con ñaõ chöõa ñöôïc ñieàu sai traùi ñoù khi daùm noùi leân söï thaät. Cha ñaùnh giaù loøng can ñaûm vaø söï thaønh thaät cuûa con cao hôn laø traêm nghìn nhöõng caây ñeïp nhö theá...".

Khoâng ai trong chuùng ta, ñaëc bieät laø tuoåi treû, maø laïi khoâng soáng vôùi hy voïng toát ñeïp hôn trong töông lai. Nhöng phaûi thaønh thaät maø noùi thì cuoäc ñôøi khoâng phaûi luùc naøo cuõng laø con ñöôøng traûi hoa, vì nhieàu laàn chuùng ta gaëp hoaøn caûnh voâ cuøng teä haïi. Ñoá vôùi nhieàu ngöôøi, döôøng nhö hy voïng veà nhöõng ñieàu toát ñeïp chæ thaønh töïu trong mô moäng maø thoâi vaø thöïc teá raát phuõ phaøng.

Tuoåi treû ñi qua raát nhanh. Ngaøy thaùng troâi qua, chuùng ta chaúng maáy choác giaø ñi. Toùc treân ñaàu chuùng ta moãi luùc moät ñieåm theâm nhieàu muoái tieâu. Sau khoaûng 45, moãi laàn nhìn vaøo trong göông, chuùng ta giaät mình thaáy mình giaø mau quaù. nhìn laïi taäp aûnh cuûa gia ñình, laém khi chuùng ta khoâng coù can ñaûm ngaém laâu hôn. Chaúng nhöõng göông maët, maùi toùc beân ngoaøi, maø tuoåi giaø coøn gaëp nhieàu haïn cheá hôn tuoåi treû. Nhöõng moân theå thao tröôùc kia öa thích, nay khoâng coøn ñuû söùc ñeå chôi nöõa. Caëp maét saéc saûo ñaõ phaûi ñeo theâm kính môùi ñoïc ñöôïc saùch. Khi böôùc vaøo lôùp tuoåi 60 trôû leân, böôùc ñi cuûa chuùng troûe neân chaäm chaïp hôn. Trí nhôù moãi luùc moät ra keùm coûi...

Tuoåi treû laø moät chuoãi nhöõng vaáp ngaõ, tuoåi giaø laø nhöõng thaùng ngaøy ñeå aân haän vaø hoái tieác khi chôït nhaän ra giôùi haïn cuûa mình. Cuoäc ñôøi laø theá. Chuùng ta coù neân bi quan khoâng?

Ngöôøi Kitoâ chuùng ta luoân ñöôïc môøi goïi ñeå soáng hy voïng. Ñoå vôõ, thaát baïi khoâng phaûi laø nhöõng ngoõ cuït trong cuoác soáng, nhöng phaûi laø baøn ñaïp ñeå chuùng ta vöôn cao hôn. Cuoäc ñôøi khoâng phaûi laø moät chuoãi ngaøy giöõa chieác noâi vaø ngoâi moä. Cuoäc ñôøi laø moät haønh trình ñi töø choã höõu haïn ñeán choã voâ haïn, töø choã tuyeät voïng ñeán choã ñaày hy voïng. Vaø cuoái cuøng caùnh cöûa cuûa söï cheát maø chuùng ta roài ñaây seõ böôùc qua chæ laø moät khuùc quanh cuûa cuoäc haønh trình naøy maø thoâi...

 

23 Thaùng Hai

AÙnh Saùng Hoài Phuïc

 

Môùi ñaây taïi tröôøng ñaïi hoïc y khoa Stanford beân Hoa Kyø ñaõ saùng cheá ra moät loaïi cöûa soå nhaân taïo ñaët trong caùc phoøng hoài söùc, nhaèm giuùp cho beänh nhaân choùng ñöôïc hoài phuïc. Ngöôøi veõ kieåu cho loaïi cöûa soå nhaân taïo naøy laø moät phoù nhoøm thuoäc tieåu bang California. OÂng ñaõ chöùng kieán caùi caûnh thoi thoùp thôû cuûa cha mình, khi nhìn leân traàn baûng cuûa phoøng hoài söùc chæ thaáy toaøn moät maøu traéng vôùi nhöõng loã ñen. Caùc baùc só cho bieát, vì phaûi naèm laâu ngaøy trong caên phoøng thieáu cöûa soå, thieáu aùnh saùng töï nhieân, cho neân khoâng nhöõng beänh nhaân khoù hoài phuïc maø coøn ñeå loä nhöõng trieäu chöùng cuûa beänh taâm thaàn.

Vôùi caùnh cöûa soå nhaân taïo noùi treân, nhôø moät heä thoáng ñieän toaùn tinh vi, beänh nhaân coù theå caûm thaáy nhö ñang tieáp xuùc vôùi aùnh saùng beân ngoaøi. Trong 24 giôø ñoàng hoà, aùnh saùng treân khung cöûa nhaân taïo thay ñoåi 650 laàn. Beänh nhaân coù theå nhìn thaáy aùnh maët trôøi leân cuõng nhö nhöõng aùng maây bay qua khung cöûa. Taát caû ñeàu nhaèm ñeå giuùp cho beänh nhaân caûm thaáy mình gaàn guõi vôùi thieân nhieân vaø nhôø ñoù caûm thaáy bôùt coâ ñôn.

Trong töông lai gaàn ñaây, ngöôøi ta cuõng coù theå taïo ra caûnh traêng leân cuõng nhö caùc vì laáp laùnh treân khung cöûa.

Con ngöôøi cuõng nhö vaïn vaät caàn coù aùnh saùng ñeå soáng. Rieâng vôùi con ngöôøi, aùnh saùng khoâng nhöõng caàn cho söï soáng cuûa thaân xaùc, maø coøn giuùp cho con ngöôøi khoûi coâ ñôn. Boùng toái deã laøm cho con ngöôøi coâ ñôn vaø sôï haõi...

Coù nhieàu thöù boùng toái trong cuoäc soáng chuùng ta. Boùng toái cuûa ích kyû, cuûa ganh gheùt, cuûa haän thuø, cuûa ñam meâ... Caøng giam mình trong boùng toái aáy, chuùng ta caøng caûm thaáy coâ ñôn vaø caøng trôû neân beänh hoaïn. Ngöôøi caøng soáng ích kyû, ngöôøi caøng nghieàn ngaãm ñaéng cay, haän thuø, ngöôøi ñoù caøng haï giaûm nhaân tính cuûa mình...

Chuùng ta caàn coù aùnh saùng ñeå soáng, ñeå lôùn leân trong tình ngöôøi cuõng nhö ñeå chöõa trò nhöõng baêng hoaïi trong taâm hoàn. Coù aùnh saùng cuûa Lôøi Chuùa ñeå soi saùng daãn töøng ñöôøng ñi nöôùc böôùc cuûa chuùng ta. Coù nhöõng aùnh saùng cuûa nhöõng nghóa cöû haèng ngaøy. Khoâng coù moät nghóa cöû naøo qua ñi maø khoâng theâm moät chuùt aùnh saùng ñeå giuùp chuùng ta hoài phuïc vì nhöõng veát thöông ñau trong cuoäc soáng. Moät haønh ñoäng baùc aùi, moät bieåu loä tin yeâu duø nhoû moïn ñeán ñaâu cuõng laø moät tia saùng mang hy voïng ñeán cho taêm toái coâ ñôn trong taâm hoàn chuùng ta.

 

24 Thaùng Hai

Khoâng Khí

 

Trong kho taøng vaên chöông AÁn giaùo, coù ghi laïi caâu chuyeän nhö sau: Coù moät ñeä töû ñeán thöa vôùi vò linh ñaïo cuûa mình: "Thöa thaày, con muoán gaëp Chuùa". Vò linh ñaïo chæ ñaùp traû baèng moät caùi mæm cöôøi thinh laëng.

Ngaøy hoâm sau, ngöôøi moân sinh trôû laïi vaø baøy toû cuõng moät öôùc muoán. Vò linh ñaïo vaãn mæm cöôøi vaø tieáp tuïc giöõ thinh laëng coá höõu cuûa oâng. Moät ngaøy ñeïp trôøi noï, oâng ñöa ngöôøi thanh nieân ñeán moät doøng soâng. Thaày troø cuøng traàm mình xuoáng nöôùc. Chôø cho ngöôøi ñeä töû caûm thaáy hoaøn toaøn thoaûi maùi trong doøng nöôùc maùt, baát thaàn vò linh ñaïo tuùm laáy anh vaø dìm xuoáng nöôùc moät hoài laâu. Ngöôøi thanh nieân coá gaéng vuøng vaãy ñeå troài leân maët nöôùc. Luùc baáy giôø vò linh ñaïo môùi hoûi anh: "Khi bò dìm xuoáng nöôùc nhö theá, con caûm thaáy caàn ñieàu gì nhaát?". Khoâng moät chuùt suy nghó, ngöôøi ñeä töû ñaùp: "Thöa, con caàn coù khoâng khí ñeå thôû".

Luùc baáy giôø vò linh ñaïo môùi daãn giaûi: "Con coù caûm thaáy öôùc ao gaëp gôõ Thieân Chuùa nhö vaäy khoâng? Neáu con khao khaùt nhö theá, con seõ gaëp ñöôïc Ngaøi töùc khaéc. Ngöôïc laïi, neáu con khoâng heà coù öôùc muoán aáy, thì duø con coù vaän duïng taát caû taøi trí vaø coá gaéng, con cuõng seõ khoâng bao giôø gaëp ñöôïc Ngaøi".

Chuùng ta thaùnh thieän khoâng phaûi vì chuùng ta ñaõ laøm vieäc thieän. Chuùng ta thaùnh thieän khoâng phaûi vì chuùng ta ñaõ traùnh ñöôïc ñieàu xaáu. Chuùng ta thaùnh thieän khoâng phaûi vì chuùng ta ñaõ caàu nguyeän. Chuùng ta thaùnh thieän khoâng phaûi vì chuùng ta ñaõ soáng töû teá. Chuùng ta thaùnh thieän khoâng phaûi vì chuùng ta can ñaûm. Chuùng ta thaùnh thieän khoâng phaûi vì chuùng ta coá gaéng reøn luyeän yù chí. Chuùng ta thaùnh thieän khoâng phaûi vì chuùng ta hy sinh phuïc vuï...

Söï thaùnh thieän cuûa chuùng ta chính laø Thieân Chuùa. Chính nhôø tham döï vaøo söï soáng cuûa Ngaøi maø chuùng ta môùi coù theå laøm vieäc thieän, môùi coù theå traùnh ñöôïc ñieàu xaáu, môùi coù theå caàu nguyeän, môùi coù theå can ñaûm, vui töôi...

Cuõng nhö ngöôøi ñeä töû khao khaùt gaëp Chuùa, chuùng ta haõy xin Ngaøi ban cho chuùng ta ñöôïc thoâng döï vaøo söï soáng cuûa Ngaøi, ñeå nhôø ñoù chuùng ta môùi coù theå mang laïi hoa traùi cuûa söï thaùnh thieän.

 

25 Thaùng Hai

Daân Thaønh Atheønes

 

Ngaøy kia, trieát gia Esopos ngöôøi Hy Laïp ngoài beân veä ñöôøng tröôùc coång thaønh Etheønes. Moät ngöôøi khaùch laï tình côø ñi qua döøng laïi hoûi oâng nhö sau: "Daân thaønh Atheønes nhö theá naøo?".

Trieát gia beøn traû lôøi: "Xin oâng cho toâi bieát oâng ñeán töø ñaâu vaø daân tình ôû ñoù nhö theá naøo?". Ngöôøi khaùch laï nhíu maøy caèn nhaèn: "Toâi ñeán töø Argos vaø daân Argos toaøn laø moät luõ ngöôøi laùo khoeùt, troäm caép, caõi coï suoát ngaøy".
Moät caùch bình thaûn, trieát gia Esopos mæm cöôøi ñaùp: "Toâi raát laáy laøm buoàn ñeå baùo cho oâng bieát raèng roài ra oâng seõ thaáy daân thaønh Atheønes coøn teä hôn theá nöõa".
Ngaøy hoâm sau, moät ngöôøi khaùch laï khaùc ñi qua vaø cuõng döøng laïi ñaët moät caâu hoûi: "Daân thaønh Atheønes nhö theá naøo?". Ngöôøi khaùch laï aáy cuõng cho bieát mình ñeán töø Argos laø nôi maø oâng cho laø queâ höông yeâu daáu maø oâng buoäc loøng phaûi rôøi xa, bôûi vì daân chuùng Argos laø nhöõng ngöôøi raát deã thöông, deã meán...

Laàn naøy, trieát gia Esopos cuõng bieåu ñoàng tình vôùi ngöôøi khaùch laï nhö sau: "Naøy oâng baïn ñaùng meán, toâi raát vui möøng cho oâng bieát raèng oâng seõ nhaän thaáy daân thaønh Atheønes cuõng deã thöông deã meán nhö theá".

Caâu chuyeän mang tính caùch nguï ngoân treân ñaây muoán noùi vôùi chuùng ta raèng caùch thaåm ñònh ngöôøi khaùc tuøy thuoäc ôû tình caûm cuûa moãi ngöôøi. Cuøng moät con ngöôøi aáy, cuøng moät khung caûnh aáy, nhöng coù ngöôøi öa, coù keû cheâ. Söï khaùc bieät trong caùch thaåm ñònh aáy thöôøng khoâng naèm trong ngöôøi khaùc hoaëc caûnh vaät khaùc, maø chính laø ôû taâm traïng cuûa moãi ngöôøi. Thi só Nguyeãn Du ñaõ coù lyù khi baûo raèng: "Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø".

Ngöôøi Kitoâ chuùng ta luoân ñöôïc môøi goïi ñeå coù caùi nhìn laïc quan veà caùc bieán coá vaø con ngöôøi, nghóa laø chuùng ta ñöôïc môøi goïi ñeå luoân coù caùi nhìn tích cöïc veà ngöôøi khaùc vaø caùc bieán coá. Moät thaát baïi ruûi ro xaûy ñeán ö? Ngöôøi Kitoâ haõy coá gaéng khaùm phaù ra nhöõng ñöôøng neùt deã thöông deã meán trong khuoân maët, trong caùch cö xöû cuûa ngöôøi ñoù. Chuùng ta haõy laøm nhö loaøi ong: töø giöõa bao nhieâu vò ñaéng cay cuûa caùnh hoa, loaøi ong chæ ruùt ra toaøn maät ngoït...

Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Gioan 23 ñaõ ghi trong nhaät kyù cuûa Ngaøi nhö sau: "Do baûn chaát, toâi vui veû vaø saün saøng chæ thaáy nhöõng khía caïnh toát ñeïp cuûa söï vaät vaø con ngöôøi hôn laø pheâ bình chæ trích vaø ñöa ra nhöõng phaùn ñoaùn ñoäc haïi... Moãi moät cöû chæ khieám nhaõ ñoái vôùi baát cöù ai, nhaát laø nhöõng ngöôøi ngheøo heøn, thaáp keùm, hoaëc baát cöù moät chæ trích phaù hoaïi naøo, ñeàu laøm cho toâi ñau loøng".

 

26 Thaùng Hai

Thieân Chuùa Noùi Khoâng

 

Coù moät baøi thô cuûa moät taùc giaû voâ danh maø Hoàng Y Jaime Sin, Toång giaùm muïc Manila, Phi Luaät Taân, laáy laøm öng yù nhaát vaø thöôøng trích daãn trong caùc baøi giaûng cuûa Ngaøi. Baøi thô aáy nhö sau:

Toâi ñaõ xin Chuùa caát khoûi söï kieâu haõnh cuûa toâi vaø Chuùa traû lôøi: "Khoâng". Ngaøi noùi raèng khoâng phaûi Ngaøi laø ngöôøi caát khoûi maø chính toâi môùi laø ngöôøi phaán ñaáu ñeå vöôït thaéng noù.

Toâi ñaõ xin Chuùa laøm cho ñöùa con taøn taät cuûa toâi ñöôïc laønh laën vaø Chuùa traû lôøi: "Khoâng". Ngaøi noùi raèng tinh thaàn môùi laønh laën, coøn theå xaùc chæ laø taïm bôï.

Toâi ñaõ xin Chuùa ban cho toâi söï kieân nhaãn vaø Chuùa ñaõ traû lôøi: "Khoâng". Ngaøi noùi raèng kieân nhaãn laø traùi cuûa thöû thaùch. Ngaøi khoâng ban cho toâi traùi aáy maø ñeå toâi töï tìm laáy.

Toâi ñaõ xin Chuùa ban cho toâi ñöôïc haïnh phuùc vaø Chuùa ñaõ traû lôøi: Khoâng". Ngaøi noùi raèng Ngaøi ban aân phuùc cho toâi, coøn haïnh phuùc hay khoâng laø tuøy toâi.

Toâi ñaõ xin Chuùa gia taêng tinh thaàn cho toâi vaø Chuùa ñaõ traû lôøi: "Khoâng". Ngaøi noùi raèng toâi phaûi töï lôùn leân, nhöng Ngaøi seõ caét tæa ñeå toâi mang nhieàu hoa traùi.

Toâi ñaõ xin Chuùa ñöøng ñeå toâi ñau khoå vaø Ngaøi ñaõ traû lôøi: "Khoâng". Ngaøi noùi raèng ñau khoå laø cho toâi ñöôïc xa caùch vôùi nhöõng vöôùng baän traàn gian vaø mang toâi ñeán gaàn Ngaøi.

Toâi ñaõ hoûi: "Lieäu Ngaøi coù yeâu toâi khoâng" vaø Ngaøi ñaõ traû lôøi raèng: "Coù". Ngaøi noùi raèng Ngaøi ñaõ ban cho toâi Ngöôøi Con Moät, Ñaáng ñaõ cheát vì toâi vaø moät ngaøy naøo ñoù, toâi seõ ñöôïc leân Thieân Ñaøng vì toâi ñaõ tin.
Toâi ñaõ xin Chuùa giuùp toâi yeâu meán tha nhaân nhö Ngaøi yeâu thöông toâi vaø Chuùa noùi: "Cuoái cuøng con ñaõ xin ñuùng ñieàu ta chôø ñôïi".

Nhìn leân thaäp giaù Ñöùc Kitoâ, chuùng ta ñöôïc môøi goïi ñeå tin nhaän raèng Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông con ngöôøi, Ngaøi ñaõ yeâu thöông ñeán ñoä ñaõ ban Ngöôøi Con Moät cuûa Ngaøi cho theá gian. Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa nhieäm maøu thaúm saâu ñeán ñoä söï thaát baïi, caùi cheát oâ nhuïc ñaõ trôû thaønh Moät Daáu Chöùng.

Tình yeâu aáy nhieäm maøu thaúm saâu ñeán ñoä ngay caû khi Thieân Chuùa xem ra noùi khoâng vôùi chuùng ta, Ngaøi vaãn yeâu thöông chuùng ta. Ngaøi noùi khoâng khi chuùng ta xin ñöôïc khoûe maïnh, vaø beänh hoaïn vaãn baùm laáy chuùng ta. Ngaøi noùi khoâng khi chuùng ta xin ñöôïc thaønh coâng vaø thaát baïi laïi ñeán vôùi chuùng ta. Ngaøi noùi khoâng khi chuùng ta xin ñöôïc côm baùnh haèng ngaøy vaø ñoùi khoå laïi caáu xeù chuùng ta... Qua nhöõng caùi khoâng aáy, Thieân Chuùa vaãn tieáp tuïc yeâu thöông chuùng ta...

Xin cho chuùng ta caûm nhaän ñöôïc tình yeâu aáy moãi khi chuùng ta nhìn leân caùi cheát oâ nhuïc cuûa Ngöôøi Con Moät Thieân Chuùa treân thaäp giaù. Vaø cuõng gioáng nhö Ngöôøi Con Moät aáy, xin cho chuùng ta vaãn tieáp tuïc daâng lôøi chuùc tuïng ngay giöõa nieàm ñau töôûng chöøng nhö khoâng coøn chòu ñöïng noåi. Vaø giöõa traêm nghìn ñaéng cay chua xoùt, xin cho chuùng ta cuõng ñöôïc tieáp tuïc thoát leân lôøi xin tha thöù nhö Ngaøi... Maõi maõi, xin cho chuùng ta luoân phoù thaùc nhö Ngaøi.

27 Thaùng Hai

Ñaùm Ñoâng Döôùi Chaân Thaäp Giaù

 

Moät trong nhöõng böùc tranh noåi tieáng nhaát cuûa danh hoïa Rembrandt, ngöôøi Hoøa Lan, soáng vaøo theá kyû 17, ñoù laø böùc tranh "Ba Thaäp Giaù". Nhìn vaøo taùc phaåm, ai cuõng bò thu huùt ngay vaøo trung taâm: giöõa thaäp giaù cuûa hai ngöôøi baát löông, thaäp giaù cuûa Chuùa Gieâsu troãi leân moät caùch ngaïo ngheã. Döôùi chaân thaäp giaù laø caû moät ñaùm ñoâng maø göông maët naøo cuõng bieåu loä haän thuø oaùn gheùt. Taùc giaû nhö muoán noùi raèng khoâng tröø moät ngöôøi naøo maø khoâng dính líu vaøo vieäc ñoùng ñinh Chuùa Gieâsu.

Nhìn kyõ vaøo ñaùm ñoâng, ngöôøi ta thaáy coù moät göông maët gaàn nhö maát huùt vaøo trong boùng toái, nhöng moät vaøi neùt cuõng ñuû ñeå cho caùc nhaø chuyeân moân chaån ñoaùn raèng ñoù chính laø khuoân maët cuûa danh hoïa Rembrandt. Taïi sao giöõa ñaùm ñoâng cuûa nhöõng keû ñang ñaèng ñaèng saùt khí khi tham döï vaøo cuoäc thaûm saùt Chuùa Gieâsu, Rembrandt laïi chen vaøo khuoân maët cuûa mình? Caâu traû lôøi duy nhaát maø ngöôøi ta coù theå ñöa ra giaûi thích veà söï hieän dieän cuûa taùc giaû giöõa ñaùm ngöôøi lyù hình: ñoù laø yù thöùc toäi loãi cuûa chính oâng. Rembrandt muoán thuù nhaän raèng chính toäi loãi cuûa oâng ñaõ ñoùng goùp vaøo vieäc treo Chuùa Gieâsu leân thaäp giaù. Vaø qua söï coù maët cuûa oâng, taùc giaû cuõng muoán noùi vôùi moãi ngöôøi chieâm ngaém böùc tranh raèng: hoï cuõng döï phaàn vaøo vieäc ñoùng ñinh Chuùa Gieâsu.

Döôùi caùi nhìn lòch söû thì quaû thöïc caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu treân thaäp giaù laø haønh ñoäng toäi aùc cuûa nhöõng ngöôøi Do Thaùi vaø La Maõ caùch ñaây hai ngaøn naêm. Pheâroâ ñaõ choái boû Ngaøi. Philatoâ ñaõ röûa tay ñeå choái boû traùch nhieäm cuûa oâng. Nhöõng ngöôøi Do Thaùi ñaõ cuoàng tín keâu gaøo ñoùng ñinh Ngaøi vaøo thaäp giaù. Caùc binh só La Maõ ñaõ ñaùnh ñaäp, haønh hung Ngaøi vaø cuoái cuøng treo Ngaøi leân thaäp giaù.

Döôùi caùi nhìn cuûa ngöôøi coù nieàm tin, thì caùi cheát cuûa Ñöùc Kitoâ treân thaäp giaù laø moät Maàu Nhieäm. Maàu Nhieäm bôûi vì chuùng ta lkhoâng theå hieåu ñöôïc taïi sao Con Moät Thieân Chuùa ñaõ phaûi traûi qua moät thaân phaän ñôùn ñau nhö theá? Maàu Nhieäm bôûi vì moät caùch naøo ñoù, ngöôøi coù nieàm tin cuõng caûm thaáy mình ñaõ thöïc söï tham döï vaøo vieäc ñoùng ñinh aáy. Chuùng ta tuyeân xöng raèng Ngaøi ñaõ chòu ñoùng ñinh vì chuùng ta, nghóa laø chính do toäi loãi cuûa chuùng ta maø Ngaøi ñaõ phaûi bò treo treân thaäp giaù. Toäi loãi cuûa chuùng ta ngaøy nay, cho daàu caùch xa hai ngaøn naêm, vaãn laø moät choái boû, moät tieáng reo hoø, moät sæ vaû hoaëc chính moät caùi ñoùng ñinh vaøo thaân theå Ngaøi. Khi chuùng ta choái boû ngöôøi anh em, khi chuùng ta ñoái xöû teä baïc vôùi ngöôøi anh em, khi chuùng ta choái boû chính mình maø queân söï ñau khoå cuûa ngöôøi xung quanh, ñoù chính laø luùc chuùng ta döï phaàn vaøo vieäc ñoùng ñinh Chuùa Gieâsu vaøo thaäp giaù.

 

28 Thaùng Hai

Nuï Cöôøi Cuûa Baø Sarah

 

Kinh thaùnh thuaät laïi raèng, khi baø Sarah, vôï cuûa toå phuï Abraham, moät laõo baø gaàn ñaát xa trôøi, ñöôïc Chuùa cho bieát laø seõ cöu mang vaø sinh con, baø ñaõ coù moät phaûn öùng thaät laø ngöôøi vaø cuõng thaät laø kyø dieäu: baø ñaõ cöôøi!

Phaûi, baø cuï giaø Sarah coù leõ ñaõ cöôøi naéc neû khi ñöùng tröôùc moät hoaøn caûnh xem ra trôù treâu nhö theá: moät ngöôøi ñaøn baø treân 70 tuoåi maø coøn ñöôïc Thieân Chuùa cho coù con!... Thieân Chuùa xem ra thích khoâi haøi!

Vaø khi Thieân Chuùa hoûi taïi sao cöôøi, Sarah laïi choái raèng mình ñaõ khoâng heà cöôøi. Coù leõ do sôï haõi maø Sarah ñaõ nín cöôøi. Söï sôï haõi coù leõ khoâng coøn cho con ngöôøi ñöôïc nhìn thaáy khía caïnh ñaùng cöôøi, ñaùng vui trong cuoäc soáng... Nhöng lieàn sau khi sinh con, baø Sarah ñaõ tìm laïi ñöôïc oùc khoâi haøi cho neân baø ñaõ ñaët cho ñöùa con moät caùi teân khaù ngoä nghónh laø Issac; Issac theo tieáng Do Thaùi coù nghóa laø ñöôïc sinh töø moät ngöôøi ñaõ cöôøi...

Cöôøi, cöôøi moät caùch laïc quan: coù leõ ñoù laø moät trong nhöõng neùt noåi baät cuûa ngöôøi coù nieàm tin. Ngöôøi ta thöôøng ñònh nghóa raèng: moät vò thaùnh buoàn laø moät vò thaùnh ñaùng buoàn... Taát caû caùc vò thaùnh ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù oùc khoâi haøi. Caùc ngaøi laø nhöõng con ngöôøi ñaõ töøng bieát cöôøi vôùi cuoäc soáng vôùi tha nhaân. 

Thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi, vò söù giaû cuûa Hoøa Bình, ñaõ coù laàn tuyeân boá: "Haõy traû laïi söï buoàn phieàn cho ma quyû, bôûi vì chæ coù ma quyû môùi coù ñuû lyù do ñeå buoàn phieàn".

Cha sôû hoï Ars, laø thaùnh Gioan Maria Vianey, maëc duø thöôøng ñöôïc ngöôøi ta taïc töôïng nhö moät con ngöôøi buoàn baõ, aûo naõo, nhöng kyø thöïc khoâng ai coù taâm hoàn vui töôi laïc quan nhö Ngaøi. Thaùnh nhaân ñaõ noùi: "Linh hoàn cuûa nhöõng ai phuïc vuï Chuùa ñeàu ñöôïc traøn ngaäp vui möøng, hoï luoân luoân soáng nhö nghæ ngôi vaø luoân luoân saün saøng ñeå ca haùt..."

Thaùnh Thomas Moore khi bò ñöa leân maùy cheùm, ñaõ noùi ñuøa vôùi ngöôøi lyù hình raèng haõy ñeå cho ngaøi ñöôïc giuùp moät tay, cho vieäc haønh quyeát ñöôïc deã daøng. Ngaøi coøn noùi theâm raèng, sau khi ñaõ cheùm ñaàu ngaøi, chôù ñuïng ñeán boä raâu vì boä raâu cuûa ngaøi khoâng heà phaûn boäi moät ai...

Moät vò tu só naøo ñoù vaøo thôøi Trung Coå ñaõ vieát nhö sau: "Moät nuï cöôøi vaø oùc khoâi haøi thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi ñeán vôùi toân giaùo hôn laø nhöõng khuoân maët daøi vì uû doät".

Chuùa Gieâsu baûo chuùng ta raèng: khi aên chay haõm mình haõy xöùc daàu thôm vaøo ngöôøi.

Coøn thöù daàu thôm naøo quyù giaù hôn ñeå toâ thaém cho göông maët cuûa chuùng ta cho baèng nieàm vui.

Cuoäc soáng duø coù traêm nghìn vaát vaû, ñau thöông vaãn laø cuoäc soáng ñaõ ñöôïc Chuùa trao ban nhö moät kho taøng cao quyù nhaát.

Tình ñôøi coù ñen baïc, nhaân nghóa coù phoâi pha: nhöõng con ngöôøi ñang soáng vôùi chuùng ta vaãn laø nhöõng ngöôøi con caùi Chuùa vaø laø anh em cuûa chuùng ta.

Haõy cöôøi vôùi cuoäc soáng, haõy cöôøi vôùi ngöôøi anh em cuûa chuùng ta: ñoù laø söù ñieäp cuûa Kitoâ Giaùo maø troïng taâm chính laø Maàu Nhieäm Phuïc Sinh. Qua Maàu Nhieäm aáy, Thieân Chuùa ñaõ cöôøi côït, thaùch thöùc toäi loãi vaø söï cheát. Söï Soáng vaø Nieàm Hy Voïng ñaõ phaùt sinh töø caùi cheát cuûa Ñöùc Kitoâ.

 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 / 199

Giới thiệu

Thông báo

Đăng nhậpTổng lượt truy cập

Nha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rang
mod_vvisit_counterHôm nay255
mod_vvisit_counterHôm qua314
mod_vvisit_counterTuần này1474
mod_vvisit_counterTuần trước1819
mod_vvisit_counterTháng này5598
mod_vvisit_counterTháng trước5920
mod_vvisit_counterTất cả491422

Chúng ta có: 36 khách online
IP của bạn: 54.81.27.58
 , 
Hôm nay : Tháng 3 23, 2018

Video Clip

Get Adobe Flash player
Tháng Ba 2018
23
Thứ Sáu
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"
18:17

Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo